Motivering FS jubileumsstipendium för bästa

advertisement
Motivering för Foder & Spannmål jubileumsstipendium för bästa examensarbete i
ekonomi 2015
Kommittén för Foder & Spannmåls jubileumsstipendium har beslutat att tilldela 2015 års
stipendium till Maria Fridholm, Sveriges lantbruksuniversitet, för hennes uppsats ”Food
traceability system for Swedish origin food items”
Under senare år har olika s k skandaler kring livsmedel fått stor uppmärksamhet. Det har varit
alltifrån rent bedrägeri, t ex när griskött färgats och sålts som nötkött, till mer hälsorelaterade
problem, t ex att importerade jordgubbar varit smittade av hepatit. Nämnda händelser har
medfört att krav ställts på tydligare ursprungsmärkning och bättre spårbarhet. I slutet av april
2013 lanserade LRF en ny typ av spårbarhetssystem för livsmedel under varumärket ” Våga
Fråga- Få en Bonde på Köpet. Det är detta system som studeras närmare i den belönade
uppsatsen.
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning de svenska bönderna är medvetna
om de styrkor och svagheter som det gemensamt ägda märkningssystemet har.
Undersökningen baseras på att systemet också är ett varumärke och de olika komplexiteter
som hör samman med detta samt även på böndernas förståelse för livsmedelskedjan och
vilken kunskap och attityd som finns kring märkningssystemet. Varumärkesteoretiska
utgångspunkter har utgjort en grund för en webbaserad enkät som ställts till LRF:s
medlemspanel.
Studien visar bl a att kunskapsnivån kring märkningssystemet är begränsad i medlemspanelen
liksom även hos konsumenter. Detta konstateras vara systemets största svaghet. Däremot
finns det en uppfattning hos respondenterna om att initiativet kan vara ett konkurrensmedel
för svenska produkter, dvs att systemet kan medföra att man påverkar konsumenter att köpa
mer svenska livsmedel.
Stipendiaten har på ett gediget och ambitiöst sätt studerat en mycket aktuell fråga inom
svensk livsmedelsproduktion och visar i sin studie både på styrkor och svagheter i LRF:s
spårbarhetssystem ”Våga Fråga- Få en Bonde på Köpet” . Uppsatsen håller en god akademisk
kvalitet samtidigt som den har hög relevans för aktörerna i livsmedelskedjan. Därmed sätter
den fokus på frågor som är av stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft inom
livsmedelsområdet.
Stockholm den 19 januari 2015
Erik Hartman, VD Foder & Spannmål och kommitténs ordförande
Hans Andersson, professor SLU
Joakim Gullstrand, professor Lunds Universitet
Jan Rundqvist, agronom och styrelseledamot i Foder & Spannmål
Anmärkning
Professor Hans Andersson är verksam vid Institutionen för ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet
och har därför inte deltagit i vare sig nominering eller beslut beträffande det belönade examensarbetet.
Download