Ansökan om befrielse från årsräkning, EKB

advertisement
Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg
Ansökan om befrielse från årsräkning, EKB
Jag ansöker om befrielse från min skyldighet att lämna årsräkning för
1. Huvudman (barnet)
Namn
Födelsedatum eller personnummer
Dossnummer
Barnet saknar förmögenhet och kommer inte att ha andra inkomster än bidrag eller egen lön.
Jag kommer att kontakta överförmyndarverksamhetens handläggare in barnets ekonomiska
förhållanden skulle förändras i någon större omfattning.
Jag är medveten om min skyldighet att för barnets räkning spara alla handlingar i ärendet, till
exempel beslut, kvitton, kontoutdrag, årsbesked och inkomstuppgifter från exempelvis CSN.
När mitt uppdrag upphör ska jag på begäran kunna visa upp, och senare lämna över, alla
handlingar till det då myndiga barnet eller dessförinnan till ny ställföreträdare.
2. Underskrift
Ort och datum
Namnteckning god man eller förordnad vårdnadshavare
När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att överförmyndarnämnden lagrar de personuppgifter du lämnat.
Överförmyndarnämnden använder dem för sin tillsyn. Du har rätt att en gång per år gratis få information om de uppgifter
som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig felaktiga.
Personuppgiftsansvarig myndighet: Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg, Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke.
Ansökan skickas till:
Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg, Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke
Besöksadress: Hantverksgatan 25
E-post: [email protected]
Postadress: Box 190, 843 21 Bräcke
Telefon växel: 0693-161 00
Fax: 0693-161 05
Webb: www.bracke.se
Download