Bakgrund - Samordningsförbundet i Jämtlands län

Bakgrund
Bräcke kommun har under 2,5 år drivit Sveriges största socialfondsprojekt - SOLARIS.
Namnet SOLARIS är en förkortning av Socialt företagande, Lärande, Arbete, Rehabilitering, Integration i
Samverkan. Projektet riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna samt nyanlända.
I december 2011 beslutade Europeiska Socialfonden att bevilja de sökta 30 miljonerna som sedan fördelats
under projekttiden på de samarbetsparters som ingår: Bräcke kommun, Krokoms kommun, ABF Jämtland
Härjedalen, Riksförbundet för Social- och Mental Hälsa (RSMH) i Backe samt Medborgarskolan och
Livsstilskompetens i Sundsvall.
Den 1 januari 2012 startade SOLARIS med en mobiliseringsfas och fyra månader senare började verksamheten
med deltagare på de olika orterna. Projektet går nu in i slutskedet, verksamheterna har successivt trappats ned
för att avslutas i juni.
Hur har det gått?
Projektets övergripande mål har varit att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få ökade
förutsättningar för att få ett arbete. SOLARIS har utgått från tre fokusområden: att minska antalet
utanförställda, att ge ett tidigt och lättillgängligt modersmålsstöd samt att skapa förutsättningar för socialt
företagande.
Ett mål har också varit att totalt 250 deltagare ska ha varit med i projektet. Detta mål har passerats med god
marginal, bara i Bräcke har 142 personer deltagit och statistik visar att 45 % av dem har gått vidare till arbete
eller studier. Förutom att deltagarna fått förstärkt stöd i projektet syns positiva effekter även på andra plan,
såsom att arbetslöshetsstatistiken och kommunens kostnader för försörjningsstöd sjunker.
Vad händer sen?
Projektet är alltså i sin slutfas för att vara helt avslutat den 30 juni. SOLARIS samarbetspartners har under
projekttiden via ett kontinuerligt arbete kring lärande identifierat viktiga framgångsfaktorer för ett fortsatt
arbetet med målgruppen. En tydlig framgångsfaktor i Bräcke är arbetet med modersmålsstödjare som gett
nyanlända bättre kunskaper i svenska språket och ökad förståelse för det svenska samhällssystemet. Delar av
SOLARIS verksamhet kommer att implementeras i ordinarie verksamhet vid Bräcke kommuns sociala avdelning
i form av en mindre arbetsmarknadsenhet, AME. De insatser som genomförts via modersmålsstödjare kommer
att fortsätta och utvecklas via ett projekt, PIX (Projekt Integration X-tra), finansierat av SamJamt,
Samordningsförbundet i Jämtlands län.