Förvara läkemedel

advertisement
Godkänt den:
Ansvarig:
Gäller för:
2016-03-16
Henrik Toss
Landstinget i Uppsala län
Förvara läkemedel
Innehållsförteckning
Syfte och omfattning ..................................................................................................................................3
Bakgrund....................................................................................................................................................3
Förvara läkemedel......................................................................................................................................3
Avskilt och oåtkomligt för obehöriga ......................................................................................................3
Särskilt läkemedelsrum ..........................................................................................................................3
Tillverkarens anvisningar ........................................................................................................................3
Originalförpackning ................................................................................................................................4
Temperatur ............................................................................................................................................4
Hantering av riskläkemedel ....................................................................................................................4
Hantering av särskilt farliga läkemedel ...................................................................................................5
Sortera läkemedel ......................................................................................................................................5
Olika grupper .........................................................................................................................................5
ATC-kodsordning ....................................................................................................................................6
Bassortiment ..........................................................................................................................................6
Starka tillsatslösningar och förväxlingsrisker ...........................................................................................6
Patientens egna läkemedel.....................................................................................................................7
Läkemedel som inte används ..............................................................................................................7
Dödsfall ..............................................................................................................................................7
Vätskor på hyllor och vagnar ..................................................................................................................7
Dentalprodukter .................................................................................................................................7
Medel för tekniskt bruk ......................................................................................................................8
Brandfarliga varor...............................................................................................................................8
Medicinska gaser ................................................................................................................................8
Kliniska prövningar .................................................................................................................................8
Läkemedelsprov .....................................................................................................................................8
Akutläkemedel .......................................................................................................................................9
Sprutor och kanyler ................................................................................................................................9
Folktandvården ..................................................................................................................................9
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 1 av 16
Narkotika och övriga särskilda läkemedel ............................................................................................. 10
Förbrukningsjournal för narkotika .................................................................................................... 10
Läkemedelsrum........................................................................................................................................ 11
Avskilt och låsbart ................................................................................................................................ 11
Ventilerat, lagom stort och ha fönsterskydd ......................................................................................... 11
Utrymme för olika vagnar..................................................................................................................... 11
Belysning .............................................................................................................................................. 11
Arbetsbänk för tillredning, skåp, hyllor ................................................................................................. 11
Lätt att rengöra .................................................................................................................................... 12
Kyl- och frysförvaring............................................................................................................................ 12
Hjälpmedel och skyddsutrustning ......................................................................................................... 12
Tvättställ .......................................................................................................................................... 12
Ögondusch ....................................................................................................................................... 12
Dator ................................................................................................................................................ 13
Syningsskärm.................................................................................................................................... 13
Upphängningsanordning .................................................................................................................. 13
Skyddskläder .................................................................................................................................... 13
Läkemedelsvagn....................................................................................................................................... 13
Vätskevagn............................................................................................................................................... 14
Läkemedelsskåp ....................................................................................................................................... 14
Indragning av läkemedel .......................................................................................................................... 14
Tillfällig stängning av vårdenhet ............................................................................................................... 15
Akademiska sjukhuset .......................................................................................................................... 15
Definitioner.............................................................................................................................................. 15
Definition läkemedelsförråd ................................................................................................................. 15
Referenser ............................................................................................................................................... 16
Externa styrande dokument ..................................................................................................................... 16
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 2 av 16
Syfte och omfattning
Dokumentet syftar till att tillgodose en säker läkemedelsförvaring inom Landstinget i Uppsala Län.
Bakgrund
Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar, säljer, transporterar, förvarar eller på annat sätt
yrkesmässigt hanterar läkemedel skall vidta de åtgärder och i övrigt iaktta sådan försiktighet som
behövs för att hindra att läkemedlen skadar människor, egendom eller miljö samt se till att
läkemedlens kvalitet inte försämras (Läkemedelslag 1992:859).
God läkemedelsförvaring gör att:
 läkemedlens kvalitet bibehålls,
 läkemedlen är sorterade överskådligt och säkert,
 läkemedel som finns i förrådet är avsedda att användas inom rimlig tid
Kraven på utrymme i läkemedelsrummet varierar beroende på avdelningens
storlek, specialinriktning samt rutiner för leveranser, iordningställande och utdelning av
läkemedel (Byggenskap och vårdhygien, 2a upplagan, Svensk Förening för Vårdhygien).
Förvara läkemedel
Avskilt och oåtkomligt för obehöriga
Läkemedel ska förvaras … i ett särskilt förråd som är anpassat till verksamhetens inriktning och
omfattning. Läkemedlen ska vara oåtkomliga för obehöriga (SOSFS 2000:1).
Om det är förenligt med en säker hantering, får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga förvaras
utanför läkemedelsförrådet. Dessa läkemedel ska finnas förtecknade i den lokala instruktionen för
läkemedelshantering (SOSFS 2000:1).




Läkemedel förvaras i låst utrymme oåtkomligt för obehöriga.
Läkemedelsförrådet bör vara beläget så att arbetet kan utföras ostört. Det bästa alternativet är
särskilda läkemedelsrum. Arbetsplatsen skall vara avskild från annan verksamhet.
Recept och rekvisitionsblanketter skall förvaras så att de inte kommer i orätta händer.
I utrymme där läkemedel förvaras får det t.ex. inte finnas mat eller laboratorieprover.
Särskilt läkemedelsrum
För att tillmötesgå kraven på en god hygien och arbetsmiljö är det lämpligt att ett speciellt
läkemedelsrum anordnas. Läkemedelsrummet är till för förvaring och iordningställande av
Läkemedel (Byggenskap och vårdhygien, 2a upplagan).
Tillverkarens anvisningar
Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar (SOSFS 2000:1).
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 3 av 16
Originalförpackning
Läkemedel ska förvaras i sin originalförpackning, så att tillverkarens märkning och hållbarhetsuppgifter
finns med.
I läkemedelsrummets förvaring är omfyllning till annan förpackning inte tillåten. Omfyllning till annan
tillfällig förpackning får ske om läkemedlet ska förvaras i läkemedelsvagnvagn, under förutsättning att det
på förpackningen står läkemedelsnamn, styrka och sista förbrukningsdag. Innehållet i den tillfälliga
förpackningen kasseras när lådan i läkemedelsvagnen töms.
Om läkemedel tas ut ur originalförpackning bör hållbarhet under denna nya förvaring kontrolleras. Vissa
läkemedel påverkas tydligt av förvaring utanför originalförpackning.
Temperatur
Läkemedel ska förvaras vid den temperatur som tillverkaren anger (Svensk läkemedelsstandard,
2015.0).
Vissa läkemedel kräver kylförvaring (+2° – +8°). Dessa ska förvaras i kylskåp utrustade med min/max
termometer som är kalibrerad. Förvara inte känsliga preparat i kylskåpsdörr. Temperaturen varierar
mellan olika platser i kylskåpet och i kylskåpsdörren är den i allmänhet för hög för känsliga preparat (ex.
vacciner). I läkemedelskylskåp får endast läkemedel förvaras.
Frysförvaring liksom värmeskåp ska säkerställas vid behov.
Läkemedel skall skyddas från direkt solljus.
Läs mer om förvaring vid olika temperaturer i ”Svensk Läkemedelsstandard.”
Hantering av riskläkemedel
Gäller endast för läkemedelsrum där riskläkemedel hanteras.
För beredning av läkemedel som medför risk för uppkomst av överkänslighet och som genom sina
toxikologiska egenskaper kan orsaka bestående skada (AFS 2005:05) ska slutna system användas.
Alternativt installeras säkerhetsbänk av lämplig storlek (Byggenskap och vårdhygien, 2a upplagan).
Fel i ventilationssystemets funktion skall visas av ett kontrollsystem. Kontrollsystemet skall larma vid för
lågt frånluftsflöde.
Sedan en säkerhetsbänk installerats och innan den tas i bruk skall det kontrolleras att bänken kommer
att fungera så att läkemedel inte sprids utanför bänken. Kontrollen skall sedan upprepas en gång
årligen samt efter filterbyte. Resultatet av kontrollerna skall dokumenteras.
Noggranna skriftliga rutiner skall finnas för rengöring, sanering och filterbyte.
Frånluft från en säkerhetsbänk skall renas från partiklar genom mikrofiltrering (AFS 2005:5).
Säkerhetsbänk klass II enligt bilaga 1 är lämplig att använda vid tillredning av injektions- och
infusionsvätskor av läkemedel som kan medföra risk för överkänslighet. Säkerhetsbänken skyddar den
som utför tillredningen mot exponering och tillgodoser även kravet på aseptisk tillredning. Användning
av filterförsedda kanyler förstärker säkerheten. Sluten teknik kan också användas och har visat sig vara
lämplig för denna typ av läkemedel (Allmänna råd, AFS 2005:5).
Läs mer om definition av riskläkemedel under ”Iordningsställa” och ”Administrera”.
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 4 av 16
Hantering av särskilt farliga läkemedel


Vid hantering av särskilt farliga läkemedel gäller högre krav på lokalerna.
Inom landstinget Uppsala län iordningsställs all cytostatika på Centrala beredningsenheten för
cytostatika (CBC).

Läkemedelsrum uppfyller inte kraven för iordningställande av särskilt farliga läkemedel som t ex
cytostatika. Bedrivs sådan verksamhet ska särskilt avdelat och utrustat rum finnas, se AFS 2005:05
(Byggenskap och vårdhygien, 2a upplagan).
Läs mer om definitionen av särskilt farliga läkemedel i ”Iordningsställa”, ”Administrera” och ”Beställa
läkemedel och sortiment”.
Sortera läkemedel
Sortera läkemedel och dylika varor på lämpligt sätt.
Olika grupper
Läkemedlen placeras lämpligen utifrån nedanstående grupper:
 läkemedel för injektion,
 perorala läkemedel,
 läkemedel för utvärtes bruk,
 läkemedel som kräver kylskåp/sval.
Skrymmande förpackningar kan förvaras separat.
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 5 av 16
ATC-kodsordning
ATC-systemet är fastställt av WHO och betyder systemet för anatomisk, terapeutisk och kemisk
klassificering av läkemedel. ATC-systemet är ett farmakologiskt alfabet som berättar om vilken
farmakologisk effekt ett läkemedel har.
I läkemedelrum eller läkemedelskåp placeras läkemedel lämpligast i ATC-kodsordning, vilket innebär att
de står indelade efter användningsområden. Detta minskar risken vid en eventuell förväxling mellan olika
läkemedel, underlättar vid generikabyten och ger ökad kunskap om ett läkemedels användningsområde.
Mindre läkemedelsförråd kan alternativt sorteras enligt bokstavsordning.
Lär dig mer om ATC-kodsindelning i Pingpong utbildningen ATC-koder.
Bassortiment
Gäller avdelningar med Läkemedelsservice.
Läkemedel som hör till tjänsten Läkemedelsservice (bassortiment) ska kunna urskiljas från övriga
läkemedel.
Läs mer om Läkemedelsservice i ”Beställa läkemedel och sortiment”
Starka tillsatslösningar och förväxlingsrisker
Förvara starka tillsatslösningar och övriga läkemedel med höga förväxlingsrisker med särskild
uppmärksamhet.
Vanliga källor till att det blir fel är att man förväxlar namn, styrkor eller beredningsformen av det aktuella
läkemedlet (namnfrågor) samt att de förväxlade läkemedelsförpackningarna liknar varandra (märkningsfrågor).
Några exempel på läkemedel med förväxlingsrisker:
 Addex-kalium som ev. lätt förväxlas med Addex-kaliumklorid
 Addex-natriumklorid som lätt förväxlas med andra tillsatslösningar
 Ceftazidim som lätt förväxlas med cefuroxim och cefotaxim
För denna typ av läkemedel, välj och märk förvaringsplatser gärna på så sätt att förväxlingsrisker
minimeras.
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 6 av 16
Patientens egna läkemedel
Förvara patientens egna läkemedel separat.
Förvaringsutrymme för läkemedel tillhörande enskild person räknas inte som läkemedelsförråd. När
individuellt förskrivna läkemedel till fler än en person förvaras samlat ska detta utrymme räknas som
läkemedelsförråd. Vårdgivaren är då ansvarig för utrymmet.
Läkemedel som patienten inte ska använda på avdelningen bör om möjligt efter medgivande från
patienten sändas med anhörig hem. Går inte detta ska de privata läkemedlen låsas in, i första hand i
särskilt utrymme, i andra hand i avdelningsförrådet. Lägg patientens läkemedel i ett kuvert eller en påse,
försegla och märk med patientens namn och födelsedatum.
Om självmedicinering tillämpas på sjukhus bör det i anslutning till patientens säng finnas ett låsbart skåp
där patientens egna läkemedel förvaras.
Dessa läkemedel återlämnas i samband med utskrivningen. Läkemedel bör inte lämnas på sängbordet, om
det finns risk för att andra personer kan komma åt dem.
Vid patientens säng kan undantagsvis läkemedel förvaras som patienten är väl förtrogen med och själv får
inta.
Ett skåp för patientens egna läkemedel ska vara utformat så att det är lätt att rengöra och ytskiktet ska
tåla ytdesinfektionsmedel. Skåpet ska rengöras efter varje patient.
Läs mer i ”Administrera” – Egenadministrering- slutenvård
Läkemedel som inte används
I samråd med patienten bör utgången medicin och medicin som inte är i bruk, lämnas till apotek.
Vid smärtbehandling med narkotiska medel bör vid behandlingens slut resterande narkotiska preparat
omhändertas och lämnas till apotek.
Dödsfall
Juridiskt sett äger dödsboet den avlidnes läkemedel, men får inte använda dem pga. att de är utfärdade
till annan person. Efter överenskommelse med närstående bör läkemedlen omhändertas och skickas till
apoteket för destruktion. Läkemedel får alltså inte kasseras utan anhörigas medgivande.
Vätskor på hyllor och vagnar
Förvara vätskor på hyllor och vagnar. Golvförvaring är inte tillåtet. Transportförpackning ska avlägsnas
utanför läkemedelsrummet. Transportförpackningar bör inte förvaras i läkemedelsrummet.
Dentalprodukter
Förvara dentalprodukter avskilt.
Läkemedel förvaras åtskilt från övriga dentalprodukter och tekniska preparat (etsande medel,
desinfektionsmedel, lösningsmedel). Med avskilt avses separata hyllor i förråd och kylskåp.
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 7 av 16
Medel för tekniskt bruk
Förvara medel för tekniskt bruk avskilt.
OBS! Medel för tekniskt bruk (d.v.s. rengöringsmedel, desinfektionslösningar för lokaler och utensilier
samt reagenser) ska förvaras i annat utrymme. Medel för tekniskt bruk får inte fyllas över i omärkta eller
felaktigt märkta förpackningar, såsom begagnade läkemedelsförpackningar.
Lagerplatsen ska vara märkt med ”för tekniskt bruk” för att förhindra förväxlingsrisk av läkemedel. På
vissa avdelningar/enheter bör detta utrymme av säkerhetsskäl vara låsbart.
Brandfarliga varor
Förvara brandfarliga varor på särskilt sätt.
Brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras i större mängd än att förvaringen är betryggande ur
brand- och explosionssynpunkt (SFS 1988:1145). Rådgör med säkerhetsansvarig vid tveksamhet.
Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras eller förpackas tillsammans eller med
andra varor om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand
eller explosion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning (SFS 2010:1011).
Läs mer i riktlinjen för brandfarlig vara i Säkerhetshandboken
Medicinska gaser
Medicinska gaser är läkemedel och förvaras särskilt.
Läs mer om hur du hanterar och förvarar medicinska gaser i Kvalitetshandbok för medicinska gaser
landstinget Uppsala län och i Lokala instruktioner:
http://navet.lul.se/Organisation/Akademiska-sjukhuset-organisation/medicinsk-informatik-ochteknik/Dokument/MT-dokument/Medicinskagaser/
Kliniska prövningar
Läkemedel för kliniska prövningar hanteras enligt instruktion i det avtal som tecknats mellan tillverkaren
och sjukvårdshuvudman.
Läkemedel för kliniska prövningar förvaras separat.
Läs mer på Läkemedelsverkets webbsida om regelverket vid kliniska prövningar:
https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/
Läkemedelsprov
Läkemedelsprov förvaras separat.
För information om utformningen av ett läkemedel och dess förpackning har tillverkaren rätt att dela ut
enstaka förpackningar, s.k. läkemedelsprov, till läkare.
Läkemedelsprov får inte placeras i läkemedelsförrådet och får inte användas för behandling av patient.
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 8 av 16
Akutläkemedel
Akutläkemedel bör finnas lätt tillgängliga.
Akutläkemedel liksom andra läkemedel som förvaras utanför läkemedelsrum ska antecknas i er lokala
instruktion.
Läs mer om akutläkemedel i ”Beställa läkemedel och sortiment” - akutläkemedel.
i ”Anpassa läkemedelshanteringen lokalt” – Förvara läkemedel - Läkemedel som förvaras utanför
läkemedelsförråd.
Sprutor och kanyler
Sprutor och kanyler ska förvaras avskilt.
Huvudförråd av sprutor och kanyler ska vara inlåsta. De får förvaras i samma skåp som läkemedel men
åtskilda från dessa.
Om produkten levereras till avdelning i transportförpackning så ska denna avlägsnas utanför
förråd/läkemedelsrum.
Folktandvården
Läs mer under Folktandvården på Navet - Riktlinjer för kanylhantering 2013.
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 9 av 16
Narkotika och övriga särskilda läkemedel
Narkotika och övriga särskilda läkemedel förvaras separat och med hög säkerhet.
För att få en bättre kontroll över narkotikaklassade läkemedel rekommenderas att de förvaras åtskilt från
övriga läkemedel, förslagsvis på separata och låsbara hyllor/skåp i läkemedelsförrådet. Låsen ska allra
helst vara kopplade till SITHS-kort.
Narkotika ska alltid förvaras inlåst utan tillträde för obehöriga.
Låsningen till läkemedelsförråd ska enligt landstingets säkerhetsnivåer vara loggningsbar.
Särskilt om andra personalkategorier (t.ex. undersköterskor, städpersonal) har tillträde till
läkemedelsrummet så är det önskvärt att narkotika förvaras i låsbart skåp.
Narkotikalager ska begränsas i möjligaste mån efter enhetens behov, det gäller även i akutväskor och
läkemedelsvagnar. Lagrets omfattning ska ses över regelbundet.
Vid användande av läkemedelsrum ska narkotika placeras så att det är svårt att upptäcka från ingång eller
fönster.
Läs mer i ”Ordinera” Definition Särskilda läkemedel.
Förbrukningsjournal för narkotika
Inom slutenvård, på mottagningar och vårdcentraler ska det för narkotiska läkemedel finnas en enskild
förbrukningsjournal för varje preparat, styrka och beredningsform. All narkotika i grupp II-V skall
dokumenteras i förbrukningsjournaler vad gäller tillförsel, uttag samt retur/kassering.
Förbrukningsjournaler beställs i Agresso.
Journalför allt som tillförs läkemedelsförrådet, t.ex. från apoteket, återlämnas från andra enheter och
återförs från läkemedelsvagnar.
Om endast en del av en ampull/tablett ges förs kasserad mängd in i anmärkningskolumnen.
Kontrasignering krävs när narkotika kasseras.
Förbrukningsjournalerna sparas minst fem år efter sista anteckningen.
Läs mer i ”Ordinera” Definition särskilda läkemedel.
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 10 av 16
Läkemedelsrum
Läkemedelsrummet är till för förvaring och iordningställande av läkemedel. Kraven på utrymme i
läkemedelsrummet varierar beroende på avdelningens storlek, specialinriktning samt rutiner för
leveranser, iordningställande och utdelning av läkemedel (Byggenskap och vårdhygien, 2a upplagan).
Kontakta gärna läkemedelsansvariga inom din förvaltning vid planerad ombyggnad som berör
läkemedelshanteringen.
Läs mer i ”Byggenskap och vårdhygien” om lämpliga ytskikt på golv, väggar och tak.
Avskilt och låsbart
Läkemedelsrum ska vara avskilt och låsbart.
Rummet får inte användas som behandlingsrum.
Dörr och eventuella fönster ska vara låsbara. Rummet får inte vara genomgångsrum och det får inte
användas för att omhänderta utrustning använd till patienter (Byggenskap och vårdhygien, 2a
upplagan).
Ventilerat, lagom stort och ha fönsterskydd
Läkemedelsrummet ska vara väl ventilerat, lagom stort och ha fönsterskydd.
Läkemedelsrum är till för förvaring och iordningställande av läkemedel. De ska uppfylla krav på
rationalitet, hygien och säkerhet och vara tillräckligt stort för att trängsel inte ska störa arbetsgången. Det
bör vara så stort att minst två personer kan arbeta där samtidigt.
Fönster kan vid behov förses med fast galler och solljusskydd.
Rummet ska vara välventilerat, mer än 8 luftväxlingar per timme (Byggenskap och vårdhygien, 2a
upplagan).
Utrymme för olika vagnar
Läkemedelsrummet ska ha utrymme för läkemedelsvagnar, vätskevagnar och/eller förrådsvagnar.
Belysning
Läkemedelsrummet ska vara väl belyst, vilket är väsentligt ur säkerhetssynpunkt.
Det ska vara ljust, > 600 lux över arbetsytor och 200 lux i takbelysning. För att undvika kontraster bör
mörka golv- och väggfärger undvikas (SLL, 2011).
Arbetsbänk för tillredning, skåp, hyllor
Det ska i läkemedelsrum finnas arbetsbänk för tillredning av läkemedel samt skåp och hyllor.
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 11 av 16
Lätt att rengöra
Läkemedelsrummet ska vara lätt att rengöra.
Gäller framför allt för lokaler där riskläkemedel hanteras.
Det är viktigt att lokalen där läkemedel tillreds är lätt att rengöra. Om lokalen och dess inredning är
belamrade med läkemedelsförpackningar, pärmar, journaler eller andra föremål kan det bli svårt att
rengöra. Bristfällig rengöring ökar risken för personalen att exponeras för läkemedelsdamm (Allmänna
råd, AFS 2005:5).
Läs mer om definition av riskläkemedel i ”Iordningsställa” och ”Administrera” läkemedel.
Kyl- och frysförvaring
Läkemedelsrummet ska ha god kyl- och frysförvaring.
Läs mer under ”Förvara läkemedel- Temperatur”.
Hjälpmedel och skyddsutrustning
Arbetsplatsen vara utformad så att man har relevanta hjälpmedel och skyddsutrustning inom räckhåll. Det
ska i läkemedelsrum finnas plats för handskar och förbrukningsmaterial.
Om det finns risk för stänk i ansiktet skall ögonskydd användas. Ögonskyddet skall omedelbart rengöras
efter att arbetet avslutats (AFS 2005:5).
Läs mer i ”Iordningsställa”.
Tvättställ
Det ska i läkemedelsrummet finnas tvättställ med tvål och handdesinfektionsmedel.
I anslutning till den plats där arbetet utförs skall det finnas möjlighet till handtvätt (AFS 2005:5).
Tvättställ får inte placeras i direkt anslutning till intilliggande arbetsbänk (Byggenskap och vårdhygien,
2a upplagan).
Ögondusch
Ögondusch eller motsvarande bör finnas ur arbetsmiljösynpunkt.
Om läkemedel kommit i kontakt med huden eller ögonen skall huden respektive ögonen genast sköljas
med stora mängder vatten (AFS 2005:5).
Ögonskydd i form av korgglasögon, visir eller glasögon med sidoskydd är lämpliga i dessa
sammanhang. Stänk vid hantering av flytande läkemedel utgör den största risken för ögonskada. Vid
arbete där det finns risk för stänk som kan ge ögonskada skall, enligt föreskrifterna om första hjälpen
och krisstöd, anordning för ögonspolning finnas i omedelbar närhet av arbetsplatsen. I föreskrifterna
finns också bestämmelser om bl.a. anordningens utformning. De allvarligaste skadorna uppstår vid
kontakt med frätande ämnen, särskilt alkaliska sådana. Då lång spolningstid (15 minuter) krävs för att
hindra ögonskada krävs det också att spolanordningen ger tempererad spolvätska. Ögat kan bli
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 12 av 16
exponerat via kontaminerade fingrar och kan också skadas eller irriteras av ämnen som kan förekomma
som damm eller dimma (Allmänna råd AFS 2005:5).
Dator
Dator och möjlighet att leta information och dokumentera ska finnas (Byggenskap och vårdhygien, 2a
upplagan).
Syningsskärm
För den okulära besiktningen av lösningar, skall särskild syningsskärm eller motsvarande finnas. Gäller
endast för läkemedelsrum (Byggenskap och vårdhygien, 2a upplagan).
Upphängningsanordning
Det ska i läkemedelsrummet finnas upphängningsanordning för infusioner.
Skyddskläder
Skyddskläder och skyddshandskar ska finnas. Gäller endast för läkemedelsrum och framför allt vid
hantering av riskläkemedel.
Det är lämpligt att klädesplagg eller dylikt som markerar att personal iordningsställer läkemedel och inte
ska störas, finns i läkemedelsrummet.
Vid arbete där det finns risk för exponering för läkemedel som avses i 1 skall anpassade skyddskläder
och skyddshandskar användas. Dessa skall finnas lätt tillgängliga i anslutning till den plats där arbetet
utförs. De får endast användas i den lokal där det aktuella arbetet utförs (AFS 2005:5).
Läs mer om definitionen riskläkemedel i ”Iordningsställa” och ”Administrera”.
Läkemedelsvagn
En läkemedelsvagn är en specialgjord vagn som kan användas för förvaring av läkemedel, såväl endos som
hela förpackningar. På vagnen kan även dator, dokumentation och andra hjälpmedel förvaras.
Läkemedelsvagnen kan rullas med så att en del av arbetet med läkemedelshantering och kan utföras hos
patienten. Vagnen ska vara låst och förvaras betryggande när den inte används.
Läkemedelsvagnar betraktas som förråd. Lådorna i vagnen är normalt patientbundna. Vissa lådor kan
disponeras för de vanligaste läkemedlen och för sprutor och andra doseringshjälpmedel.
Lådorna bör märkas så att det inte framgår var begärliga läkemedel kan finnas.
Speciell hållare för handdesinfektion på läkemedelsvagn ska finnas.
Läkemedelsvagnens lås ska om möjligt kopplas till SITHS-kort eller liknande.
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 13 av 16
Vätskevagn
En vätskevagn är en specialgjord vagn som kan innehålla infusions- dialys- och spolvätskor. Vagnens
sortiment fastställs/revideras av avdelningschef eller motsvarande i samarbete med levererande apotek.
Vagnen ska förvaras oåtkomligt för obehöriga, t ex i läkemedelsrum.
Byte av vagn sker med jämna mellanrum, varvid full vagn levereras och den tömda vagnen går i retur.
Apoteket går igenom och kompletterar vagnen efter en innehållsförteckning som gjorts upp med
avdelningen/enheten. Avdelningen svarar för städning av vagnen.
Vätskevagnen rengörs med rengöringsmedel och vatten eller avtorkning med ytdesinfektionsmedel med
tensid.
Systemet innebär att avdelningen inte behöver beställa, samt slipper tomemballage och tunga lyft.
Läkemedelsskåp
Läkemedel kan istället för läkemedelsrum förvaras i medicinskåp och medicinkylskåp, vid behov
kompletterat med låsbart förvaringsutrymme för vätskor (infusionsvätskor, spolvätskor, lösningar för
huddesinfektion). Skåpen skall vara låsta.
I skåp där läkemedel förvaras får även finnas till läkemedel närstående varor (ex. vissa salvor) samt
utrustning för utdelning av läkemedel.
Indragning av läkemedel
Ett läkemedel dras in när det tas bort från marknaden. Orsaken till en indragning är till exempel att
läkemedlet skulle kunna skada användaren.
Information kring en indragning sprids från läkemedelsföretaget till distributörer till enskilda apotek,
vårdinrättningar eller dagligvaruhandel beroende på hur läkemedlet har spridits.
 Agera snabbt vid indragning

Aktuella indragningar och generell information kan du hitta på Läkemedelsverkets webbsida.
Sjukhusapoteket sänder ut meddelande om läkemedel som ska dras in. Följ de instruktioner som finns på
meddelandet.
Indragningsblanketten behöver inte sparas efter det att åtgärderna har utförts.
 Upphört godkännande

Avdelningar och mottagningar får från apoteket meddelande om viktiga läkemedel där godkännande har
upphört. Om några av dessa finns i avdelningsförrådet, ska de sorteras ut och returneras.
Läs mer på läkemedelsverkets websida om indragning av läkemedel
https://www.lakemedelsverket.se/indragningar
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 14 av 16
Tillfällig stängning av vårdenhet
Om en vårdenhet stängs för en kortare eller längre tid måste ansvariga se till att nycklarna till
läkemedelsskåpen förvaras på ett betryggande sätt så att inte obehöriga kommer åt detta. En annan
möjlighet är att spärra passerkort för en begränsad tid.
Akademiska sjukhuset
Vid Akademiska sjukhuset hanteras narkotiska läkemedel särskilt vid stängning.
 När enheten stänger för längre perioder får inga läkemedel med tillhörande grupp II-V förvaras på
enheten.
 Läkemedel med tillhörande förbrukningsjournaler läggs i apotekslåda som plomberas och i första
hand förvaras på närliggande avdelning.
Definitioner
Definition läkemedelsförråd
Läkemedelsförråd definieras i SOSFS 2000:1 som ett utrymme för förvaring av läkemedel, t.ex.
läkemedelsrum, läkemedelsskåp eller läkemedelsvagn.
Ett läkemedelsförråd kan vara:
 ett förråd för akut- eller jourläkemedel,
 ett förråd för iordningställande av läkemedel till personer på ett kommunalt boende eller
läkemedel ordinerade enligt generella direktiv,
 ett förråd med individuellt förskrivna läkemedel för fler än en person

Läkemedelsrum är till för iordningställande och förvaring av läkemedel.
Läs mer under ”Läkemedelsrum”, ”Läkemedelsskåp” respektive ”Läkemedelsvagn”
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 15 av 16
Referenser
Folktandvården- Riktlinjer för kanylhantering 2013. Hämtad 2015-05-04
http://www.internt.lul.se/lul/styrdok.nsf/0/1be7f752cdeef679c1257c2a00466007/$FILE/Kanylhantering
%20Riktlinjer%202013%20rev%20130826.pdf
Indragning av läkemedel, Läkemedelsverket Hämtad 2015-05-04
https://www.lakemedelsverket.se/indragningar
Kliniska prövningar, Läkemedelsverket Hämtad 2015-05-04
https://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/
Medicinska gaser Landstinget i Uppsala Län Hämtad 2015-05-04
http://navet.lul.se/Organisation/Akademiska-sjukhuset-organisation/medicinsk-informatik-ochteknik/Dokument/MT-dokument/Medicinskagaser/
Säkerhetshandboken Brandfarlig vara Hämtad 2015-05-04
http://www.internt.lul.se/appl/db0005.nsf/0/DFB0350596AD0214C1257A21004C76EE/$File/Brandfarlig
%20vara,%20bilaga%201,%20_140201_.pdf
Vårdhygieniska aspekter vid om-, till-, och nybyggnad av vårdlokaler, Locum, SLL, 2011
Hämtad 2015-02-20
http://www.locum.se/upload/Kvalitetssystemet/SStod/Teknikst%C3%B6d/R%20%206%20V%C3%A5rdhygieniska%20aspekter%202011-03-01.pdf
Externa styrande dokument
Lagar, krav, standarder
Arbetsmiljöverkets föreskrift, Riskläkemedel AFS 2005:5 Hämtad 2015-02-17
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_05.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Byggenskap och vårdhygien, 2a upplagan, Svensk Förening för Vårdhygien Hämtad 2015-02-20
http://static.wm3.se/sites/16/media/5592_BOV_dokument_2-a_utg%C3%A5va_100331.pdf?1396532139
Svensk författningssamling, Läkemedelslag 1992:859 Hämtad 2015-02-17
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lakemedelslag1992859_sfs-1992-859/
Svensk författningssamling, Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Hämtad 2015-02-20
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-20101011-ombrandfarlig_sfs-2010-1011/
Svensk författningssamling Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor, Hämtad 201502-20
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19881145om-bran_sfs-1988-1145/
Socialstyrelsens föreskrifter, Läkemedelshantering - SOSFS 2000:1 Hämtad 2015-02-17
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1
Svensk läkemedelsstandard Hämtad 2015-02-17
http://www.lakemedelsverket.se/sls
Förvara läkemedel
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-120
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 16 av 16
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards