Se denna kursplan som PDF

advertisement
1(4)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Fysik A, 30 högskolepoäng
Physics, Basic Course, 30 Credits
Kurskod:
FY1000
Utbildningsområde:
Huvudområde:
Fysik
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2006-11-27
Höstterminen 2008
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Naturvetenskapliga
området
30
Fysik
G1N
2007-10-09
Institutionsstyrelse
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall den studerande
- ha grundläggande kunskaper om bl.a. energibegreppet, rörelsebegreppet, rörelsemängd, stel
kropp och rörelsemängdsmoment
- ha kunskaper om Newtons lagar
- ha förståelse för bevarandet av mekaniska storheter som energi, rörelsemängd och
rörelsemängdsmoment
- ha kännedom om Keplers lagar samt Arkimedes princip
- ha kunskaper i grundläggande elektrostatik omfattande laddningsbegreppet, Coulombs lag,
superposition, elektriska fält, elektrisk potential och energi
- ha kunskaper om elektriska kretsar: begreppen ström, resistans, spänning och effekt samt Ohms
och Kirchhoffs lagar, kondensatorer och RC-kretsar
- ha grundläggande kunskaper om magneter och magnetfält, elektriska strömmar och magnetfält,
Biot-Savarts och Amperes lagar samt Lorentzkraften och Halleffekten
- ha kunskaper om induktion: Faradays lag , elektromotorisk kraft, generatorn, induktans och
LC-kretsar
- ha kunskaper om växelströmskretsar, begreppet impedans, fasvektorn och elektriska
svängningskretsar
- ha förståelse för fundamentala begrepp som temperatur, termisk jämvikt och energi
- ha kunskap om materiens olika tillstånd, fasomvandlingar och tillståndsekvationer, i synnerhet
2(4)
idealgaslagen
- ha kunskap om energitransport genom ledning, konvektion och strålning
- ha både generell och detaljerad förståelse för energiomvandlingsprocesser, begreppen arbete och
värme, termodynamikens huvudsatser, Carnotprocessen och värmemaskiner och värmepumpar
- ha kunskaper om mekaniska vågors egenskaper och utbredning
- ha kunskaper om ljudvågor och decibelskalan
- ha kunskaper om elektromagnetiska vågor och deras koppling till Maxwells ekvationer samt
kännedom om den elektromagnetiska bakgrunden till ljusets reflektion och brytning vid en plan
gränsyta
- ha kunskaper i grundläggande geometrisk optik: reflektion, refraktion, brytningsindex,
linsformeln, optiska instrument
- ha kunskaper i vågoptik, i första hand interferens och diffraktion i enkel- och dubbelspalter samt
gitter
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande
- kunna genomföra enkla numeriska beräkningar och simuleringar med tillämpning på fysik
- kunna genomföra laborationer, mäta mekaniska storheter, uppskatta noggrannheten hos de
erhållna resultaten och jämföra med teoretiska förutsägelser, samt muntligt och skriftligt redogöra
för experiment, analyser av mätdata och teoretiska beräkningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall den studerande
- ha ökad förmåga att tillämpa fysikaliska teorier på praktiska situationer
- ha ökad förmåga att kritiskt och med ett fysikaliskt förhållningssätt diskutera och värdera
samhällets energiomvandlingar
Kursens huvudsakliga innehåll
Delkurs 1 Introduktion och mekanik, 7,5 högskolepoäng (Mechanics, 7.5 ECTS)
I kursen ingår studie- och problemlösningsteknik, måttsystem och dimensionsanalys, felberäkning
och rapportskrivning. Mekanikdelen omfattar bl.a. Newtons lagar, energibegreppet,
rörelsebegreppet, rörelsemängd, stel kropp och rörelsemängdsmoment. En datorlaboration som
skall ge färdigheter i numeriska beräkningar med tillämpning på mekanik ingår också.
Delkurs 2 Ellära, 7,5 högskolepoäng (Electricity and Magnetism, 7.5 ECTS)
Kursen behandlar elektrostatik, elektriska fält, Gauss' lag, elektrisk potential och energi, Ohms lag,
elektriska kretsar, magnetiska fält, induktion och induktans.
Delkurs 3 Termodynamik och statistisk fysik, 7,5 högskolepoäng (Thermodynamics and Statistical
Physics, 7.5 ECTS)
Kursen behandlar främst grunderna i klassisk termodynamik. Begreppen temperatur och energi gås
igenom liksom idealgaslagen, kinetisk gasteori, materiens olika aggregationstillstånd samt
fasomvandlingar. Energitransport genom ledning, konvektion och strålning. Energiomvandling,
begreppen arbete och värme, termodynamikens huvudsatser och värmemaskiner.
Delkurs 4 Elektrodynamik och vågrörelselära, 7,5 högskolepoäng (Electrodynamics, Waves and
Optics, 7.5 ECTS)
Mekaniska svängningar och mekaniska vågors utbredning, superposition transmission och
reflektion samt energitransport. Ljudvågor, stående vågor, Dopplereffekten och decibelskalan.
Geometrisk optik, ljusets reflektion och brytning, linser, speglar och optiska instrument.
Introduktion till Maxwells ekvationer och elektromagnetiska vågor. Vågoptik, interferens och
diffraktion.
Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer och datorlaborationer. Samtliga
laborationer, datorlaborationer och laborationsgenomgångar är obligatoriska.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Introduktion och mekanik, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Skriftlig tentamen. För godkänd delkurs krävs också att samtliga laborationer och datorlaborationer
3(4)
redovisats och godkänts.
Ellära, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Skriftlig tentamen. För godkänd delkurs krävs också att samtliga laborationer redovisats och
godkänts.
Termodynamik och statistisk fysik, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0300)
Skriftlig tentamen. För godkänd delkurs krävs också att samtliga laborationer och datorlaborationer
redovisats och godkänts.
Elektrodynamik och vågrörelselära, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0400)
Skriftlig tentamen. För godkänd delkurs krävs också att samtliga laborationer redovisats och
godkänts.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg
sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl
godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Introduktion och mekanik
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Ellära
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Termodynamik och statistisk fysik
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Elektrodynamik och vågrörelselära
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
Fy B, Ke A samt Ma E alternativt Matematik A, 30 högskolepoäng.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övriga föreskrifter
För att få betyget Väl Godkänd (VG) på kursen som helhet krävs Väl Godkänd (VG) på minst tre
delkurser.
Matematik A, 30 högskolepoäng/20 poäng rekommenderas som förkunskap för kursen.
4(4)
Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Beckman, Olof, Grimvall, Göran, Kjöllerström, Bengt och Sundström, Tage (Senaste upplagan)
Energilära
Libers förlag
Benson, Harris (Senaste upplagan)
University Physics
John Wiley and Sons Ltd
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards