Se denna kursplan som PDF

advertisement
1(3)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Fysik A, Fysik för tekniker, 7,5 högskolepoäng
Physics, Physics for Technicians, Basic Course, 7.5 Credits
Kurskod:
Huvudområde:
FY1008
Fysik
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2009-03-18
Höstterminen 2009
Utbildningsområde:
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Tekniska området
7,5
Fysik
G1N
2009-03-18
Akademichef
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha
- grundläggande teoretiska kunskaper med avseenden på tekniska tillämpningar för att kunna
utveckla sina kunskaper inom det yrkesområde som programmet avser.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen består av tre delkurser:
Delkurs I: Kraft och energi, 3 högskolepoäng (Force and Energy, 3 higher education credits)
Följande moment behandlas
- mekanik: mätningar och mätvärden, krafter, kraftmoment, tryck och rörelse,
- energi: hydromekanik och termodynamik.
Delkurs II: Elektromagnetism och kärnfysik, 3 högskolepoäng (Electro Magnetics and Nuclear
Physics, 3 higher education credits)
Följande moment behandlas
- ellära: likström, elektriska fält, magnetfält, induktion och växelström,
- kärnfysik: radioaktivitet, fission och fusion.
Delkurs III: Laborationer, 1,5 högskolepoäng (Laboratory Work, 1,5 higher education credits)
Följande moment behandlas
- praktiska tillämpningar på delar av ovanstående moment.
2(3)
Studieformer
Delkurs I och II: Undervisningen består av föreläsningar.
Delkurs III: Obligatoriska laborationer.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Kraft och energi, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Skriftlig tentamen.
Elektromagnetism och kärnfysik, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Skriftlig tentamen.
Laborationer, 1,5 högskolepoäng. (Provkod: 0300)
Obligatorisk närvaro.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg
sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl
godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Kraft och energi
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Elektromagnetism och kärnfysik
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Laborationer
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
Ma A.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övriga föreskrifter
För godkänt resultat på kursen krävs lägst betyget Godkänd (G) på samtliga tre delkurser. För
betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs betyget VG på delkurserna I och II samt betyget G på
delkurs III. Till kursen antas endast behöriga studenter antagna på Automatiseringsteknik-,
CNC-tekniker-, Drifttekniker- och Byggarbetsledarprogrammet.
3(3)
Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Bergström, Johansson, Nilsson, Alphonce, Gunnvald (2005)
Heureka! Fysik för gymnasieskolan kurs A
Stockholm; Natur och Kultur, ISBN/ISSN: 91-27-56721-4
Bergström, Johansson, Nilsson, Aplhonce, Gunnvald (2005)
Heureka! Fysik för gymnasieskolan kurs B
Stockholm; Natur och Kultur, ISBN/ISSN: 91-27-56722-2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards