PROTOKOLL FÖRSKOLERÅD Mandolinen
Datum: 2015-03-10
Närvarande:
Föräldrar: Malin Johansson Dunder, Kristina Nordqvist Matti Knall, Cecilia Engman Blixt
Personal:

Ann-Christin Lindberg och Evamarie Nylander
Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Språksatsning. För att barnen ska få en gynnsam språkutveckling i förskolan är det
viktigt att förskolan är språkutvecklande. I förskolans läroplan Lpfö, står det att man
ska sträva mot att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd samt
förmågan att leka med ord, berätta och kommunicera med andra. All personal har
varit på föreläsningsdagar där logopeder, språkforskare, biblotikarie, bvc och
specialpedagoger har medverkat. Språket är grundläggande för läs- och skrivinlärning.
Det har även startats en nätverksutbildning där en personal från varje förskola (2 från
Maria fsk) deltar en gång per månad under vårterminen 2015. Två specialpedagoger
från Elevhälsan leder träffarna. Syftet är att fördjupa sig i olika delar av barns
språkutveckling. För att få utökade kunskaper och möjligheter till att uppfylla
läroplanens mål. En personal (2 från Maria fsk) från varje förskola har även fått
handledning i hur man ska använda PenPal. Det är en språkpenna som kan översätta
vissa texter via etiketter till annat språk.

Skolstrukturen. En omfattande skolstrukturutredning pågår i Gällivare kommun.
Elever, föräldra-/skolråd och personal har varit inbjudna till en informations- och
dialogträff 10-11 februari 2015. Ett kraftigt minskat elevunderlag är anledningen till
att man ska se över strukturen. Politikerna vill att så många som möjligt engagerar sig
i frågan. Syftet med översynen är att utreda och lägga fram förslag på en hållbar och
långsiktig förskole- och skolstruktur i Gällivare kommun. Närmast är det skolan som
berörs men hänsyn måste även tas till förskolan. Det kommer att läggas ut kontinuerlig
information på kommunwebben. Där har allmänhet möjlighet att ställa frågor och ge
synpunkter. Politikerna är mycket angelägna om detta. Man vet att det kommer att ske
förändringar men man vet inte VAD för förändringar som kommer att ske.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska revideras i vissa delar.
Bland annat ska kartläggningar göras, trygghetsvandringar och enkät till föräldrar om
barnens trygghet och trivsel. Förskolerådet ska vara delaktig i upprättandet. Planen ska
vara klar maj 2015.

Avdelningarnas arbete.
Blixt: Planeter och raketer, läst böcker om detta. Tryckt tulpaner. Pratat om familjen.
Knall: Rymden, raketer och planeter, läst böcker om detta. Jobbar med språkväskan.
Dunder: Fiskar, lästa sagor om fiskar, dokumenterat.
Gemensamt för alla avdelningar är värdegrunden, barnråd, vinterspel v. 11-12 och
kompissolen. Mandolinens vinterspel är aktiviteter utomhus: curling, landhockey,
skidåkning

Budget/ekonomi. Föräldrarna har möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst
när de deltar på föräldraråd. Evamarie har blanketter för detta.

Nästa möte: 2015-05-12 kl 14.30
Kristina Nordqvist Matti Ann-Christin Lindberg
Förälder
Personal
Evamarie Nylander
Förskolechef