minnesanteckningar vattenrådsmöte 20140130_Linköpings

advertisement
Minnesanteckningar gemensamt vattenrådsmöte
Presentation av projektet: Förstudie för fria fiskvandringsvägar i Motala ströms
vattensystem
Tid: 2014-01-30 kl. 17.00
Plats: Linköpings kommunhus, sammanträdesrum Pyramiden
Närvarande:
Anders Lindbäck, Sportfiskarna Norrköping
Åke Wester, Roxens fiskevårdsområdesförening
Gunnar Ölvingsson, Linköpings kommun
Göran Börkén, Åtvidabergs vatten
Roger Björk, Linköpings kommun
Anders Blomqvist
Anders Rocker, Vattenrådet Motal ströms sydvästra
Björn Johansson, Tekniska verken
Martin Berlin
Magnus Gullstrand, Norrköpings kommun och nedre Motala ströms & Bråvikens vattenråd
Cecila Amjörn, Tekniska nämnden Norrköpings kommun och nedre Motala ströms & Bråvikens vattenråd
Kenneth Israelsson, Cityfiske Norrköping
Bengt Rastland
Anne-Louise Israelsson, Vikboturist
Henrik Sandberg, Motala kommun, Övre Motala ströms vattenråd
Claes Wadsten, Övre Motala ströms vattenråd
1. Henrik Sandberg hälsar välkomna till mötet.
2. Claes presenterar projektet (projektpresentation bifogas till minnesanteckningarna).
3. Öppen diskussion om projektet och frågor och svar:
 Är projektet realistiskt? Det verkar vara kort om tid för genomförande?
o Ja vi tror att det är realistiskt, och vi har fått in offerter från
stora företag som kan ta på sig arbetet. Tidplanen är satt med
slut i september p.g.a. projektdeadline från LEADER.
Underlaget till offerten har varit omfattande och de svar vi fått
in känns realistiska. En specifik tidplan finns upprättad och
medtagen i offertförfrågan med flera angivna datum för
delleveranser och slutleverans.
 Det är bra att det är rapporten planeras bli färdig i september 2014 eftersom att
kommunernas politiska budgetarbete då drar igång. Då kan man tänka sig att
eventuella föreslagna åtgärder kan tas upp i kommunernas budgetdiskussioner.
 Är något av de vandringshindren som ska undersökas inom projektet redan
under utredning och väntar på genomförande av åtgärder.
o Nej, de vandringshinder där redan planer finns för åtgärder är ej
medtagna i projektet. Björn Johansson från Tekniska verken AB
sitter med i projektets styrgrupp och har koll på detta.
 Inom det område som berörs av projektet är det tre kraftbolag som äger
kraftverken; Tekniska verken AB och Holmen AB i Motala ström och
Tekniska verken AB och Mjölby-Svartådalen Energi AB i Svartån.
 En rapport liknande den som vi vill ha för hela Motala ströms vattensystem,
finns redan framtagen för kraftverken vid Malfors samt Nykvarn i Motala
ström.
 Länsstyrelsen har inbjudits att deltaga i projektet, t.ex. styrgrupp, men har valt
att tacka nej p.g.a. de är en myndighet som beslutar om bidrag till projektet.
Projektets styrgrupp har dock kontinuerligt nära kontakt med berörda
tjänstemän på länsstyrelsen.
 Möjlighet att söka LOVA-bidrag finns för att genomföra åtgärder som bidrar till
förbättrad vattenkvalitet.
 Det är viktigt med ett helhetsperspektiv på miljön rapporten, för att det inte ska
verka som att denna rapport görs för att gynna några särskilda intressen.
 Kommer rapporten att gå in på sportfiske kontra yrkesfiske?
o Nej
 Det är viktigt att ej rubricera det här som ett sportfiskeprojekt, utan vi gör detta
för att återskapa biotoper. Tekniska verken AB meddelar att de hade inte varit
med i detta projekt ifall det enbart hade varit ett projekt med syfte att gynna
sportfisket.
 I framtida presentationer bör presentationen av styrgruppen kompletteras med
ev. yrkestitlar för att belysa den variation av kompetens som finns i
styrgruppen.
 Det är viktigt med någon form av presskonferens för att sprida information om
projektet.
 I framtiden finns det möjligheter att anordna en observationsplattform vid
Nykvarns kraftverk i Motala ström där vattnet är mycket klart. Det skulle
kunna bli en turistattraktion att stanna till där och rasta och spana efter fiskar.
 Inga privata markägare förutom kraftbolagen bedöms beröras av projektet.
Vid tangenterna
Henrik Sandberg, Motala kommun
Download