14 juli 2017
1 (4)
Till elever och föräldrar i
år 9, Länna skola
BARN- OCH SKOLFÖRVALTNINGEN
LÄNNA/RIALA ENHETEN
Studieresa till Polen 8-10 mars 2016
Sedan några år tillbaka förlägger vi en del av vår utbildning för Länna skolas år 9 i Polen. Syftet med resan är att
uppfylla läroplanens mål, men även att skapa en årligen återkommande aktivitet att se fram mot.
Förutom detta vill vi komma bort från insamlandet av pengar till skolresor och lägerskolor, som kan vara en
ytterst betungande kostnad för föräldrar. Skollagen föreskriver att alla barn och ungdomar skall ha samma rätt
och möjlighet till utbildning oberoende av bl.a. ekonomiska förhållanden. Kan vi förutom ovanstående syften
motverka rasism har vi vunnit mycket.
Några citat ur Skolans värdegrund och uppdrag enligt vår läroplan, LGR 11.
Grundläggande värden
”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan
kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”
Förståelse och medmänsklighet
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes
välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell
läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt
motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva
insatser.”
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav
på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det
egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans
med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell
mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.”
Skolans uppdrag
”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för
att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och
nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella
mångfalden inom landet.”
Postadress
Besöksadress
Skolvägen 1
Länna skola
760 10 BERGSHAMRA
Telefon
Telefax
e-post
0176 – 284141
0176-26 08 23
[email protected]
2
Program
8.03.2016
kl.10.30 går flyget från
Stockholm Arlanda
(Norwegian)
kl. 12.20 ankomst Krakow
Balice
Polska reseledaren möter
gruppen på flygplatsen.
Busstransfer till Hotellet Alf
kl.13.30 lunch på hotellet
kl. 14.30 börjar stadsvandring
- Schindlers Fabrik,
Getto, Judiska kvarteret,
Gamla Stan
kl. 19.30 Middag i stan
(restaurangen)
kl. 21.00 busstransport till
hotellet
9.03.2016
Frukost på hotellet
kl. 8.00 Avgår bussen till
Oswiecim
kl. 10.00 besök på Auschwitz I
kl. 12.00 Lunchpaus (lunch i
restaurangen
Artburger (dubbel
cheeseburger + pommes +
cola/vatten,
för vegetarianer finns t ex
grekisk sallad)
kl. 13.00 besök på Auschwitz II
- Birkenau
busstransfer till Krakow
Kl. 15.00 fritid
kl. 19.30 Middag i stan
(restaurangen)
10.03.2016
Frukost på hotellet
kl. 10.30 busstransfer
till flygplatsen
kl. 12.50 avgår flyget
till Arlanda
kl. 14.20 tillbaka i
Sverige
3
Erbjudande om studieresa till Polen
Jag, ………………………………………………….. vill gärna följa med på studieresan till
Polen 8-10 mars 2016
Jag är medveten om att hela resan genomförs på skoltid och att jag under denna
resa följer de regler och tider som bestäms.
Ingen kompensation ges för den tid som är utöver ”normal” skoltid.
All användning av alkohol och andra droger är som alltid förbjuden när det gäller
skoltid. Den som inte följer uppgjorda regler eller som bryter mot dessa kan
komma att skickas hem och vårdnadshavaren betalar ev. merkostnad.
Jag deltar aktivt i resans förberedande arbete vilket sker under lektionstid med
arbetet kring ”mänskliga rättigheter” framför allt i SO/svenska
/engelska inför studieresan, för att på detta sätt kunna ta del av resan på bästa
möjliga sätt.

Hemmet godkänner att personal från skolan vid misstanke om
alkohol/droger/tobak får söka igenom elevens bagage.
ORT OCH DATUM
UNDERSKRIFT ELEV
UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE
4
Kring försäkring:
Nyheter och förtydligande, kommunens försäkringar
Kommunens olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar gäller dygnet runt och oavsett vad de gör och
var de befinner sig i Sverige. Kan även träda in vid utlandsvistelse men är då subsidiär, alltså träder in om
ingen annan försäkring finns. Därmed inte sagt att det alltid är kommunens försäkring som ska hantera
en skada, föräldrar ska alltid anmäla till den egna försäkringen också. Observera att
olycksfallsförsäkringen inte är en reseförsäkring.
Kommunens tjänstereseförsäkring omfattar nu även barn och ungdomar men är då subsidiär för dem,
normalt är det föräldrarnas eget reseskydd som gäller vid t.ex. skolresor men om någon mot förmodan
inte har reseskydd kan kommunens försäkring träda in.
Eleverna ska beställa det europeiska sjukförsäkringskortet:
https://www.forsakringskassan.se/servicewebb/start?op=12011