hallundadeklarationen om tillgänglighet till

advertisement
HALLUNDADEKLARATIONEN
OM TILLGÄNGLIGHET TILL SCENKONSTEN
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rät- Det är dessvärre alldeles för vanligt att artister med
tigheter.” Det slår Förenta Nationerna fast i artikel 1 i funktionsnedsättningar inte kommer in på utbilddeklarationen om de mänskliga rättigheterna.
ningar, på arenor och på scener. Alldeles för få scenkonstnärliga utbildningar är tillgängliga för mänI FN:s konvention om rättigheter för personer med niskor med funktionsnedsättningar. Vi saknar också
funktionshinder, som nu har undertecknats av samt- scenkonstnärlig utbildning för teckenspråkiga.
liga nordiska länder, står det att ”konventionsstaterna
erkänner rätten för personer med funktionshinder att Det finns teknik och resurser för förmedling av scenpå samma villkor som andra delta i kulturlivet”.
konst – men de används inte i tillräckligt stor utsträckning.
Det är många som ser vinsterna med att göra lokaler
och scener tillgängliga för alla. En allt större publik Vi vill se att samtliga chefer och ledningar inom scenupplever att teckenspråk och andra sätt att göra scen- konsten omedelbart tar ansvar för att göra verksamkonst tillgänglig tillför nya värden – det gäller inte heten vid den egna institutionen tillgänglig, till exembara människor med funktionsnedsättning.
pel genom att skapa en organisation som fördelar och
tydliggör ansvar och befogenheter.
Med kunskap, utbildning och en vilja att förändra attityder har utvecklingen gått framåt. Med god vilja kan Men för att komma ännu längre behöver de nordiska
man förändra strukturer som står i vägen.
länderna ett system som innehåller både morötter och
piskor. Det behövs både stimulansmedel och sanktioI dag ska alla ha rättigheter och möjligheter att delta ner.
i kulturlivet. Samtidigt konstaterar vi att salongerna
faktiskt inte är öppna för alla och att alla inte har möj- Vi vill se åtgärder som möjliggör allas rätt till kulturligheter att synas på scen.
upplevelser, både när det gäller delaktighet och inflytande. Alla ska ha lika möjligheter att stå på scen,
Under två dagar, den 14-15 februari 2008, har vi – re- arbeta i kulisserna och sitta i salongen. Inte bara i FNpresentanter för handikapporganisationer, myndig- dokument – utan också i vardagen och i verkligheten.
heter och kulturlivet – diskuterat tillgänglighetsfrågor
inom scenkonsten på ett seminarium arrangerat av Den underskrivna deklarationen överlämnades till de
Statens kulturråd.
nordiska kulturministrarna vid det nordiska kulturministermötet som ägde rum i Stockholm den 6 maj
Vi menar att utvecklingen går framåt – men att den 2008.
går alldeles för långsamt.
PERSONER SOM ANSLUT SIG TILL HALLUNDADEKLARATIONEN
Agneta Rapp, Very Special Arts, Sverige
Aina Olsen, Deltasenteret/The Delta Centre, Norge
Anders Edström, Östersunds kommun, Sverige
Anna Klerby, Statens kulturråd, Sverige
Anna Bellander, Design för alla, Sverige
Anna-Lena Ahlström, Lidköpings kommun, Sverige
Anna Ljungqvist, Riksteatern, Sverige
Ann-Britt Öhrstig, Haninge kommun, Sverige
Annika Åkerberg, Handikappförbundens Samarbetsorgan
Ann-Katrin Strid, Handikappomsorgsförvaltningen - Sandviken, Sverige
Benny Marcel, Statens kulturråd, Sverige
Bertil Lindström, Länsteatrarna i Sverige, Sverige
Birgitta Englin, Riksteatern, Sverige
Birgitta Modigh, Statens kulturråd, Sverige
Bitte Dalborg Holm, Nynäshamns kommun, Sverige
Bo Hårdell, Danske Døves Landsforbunds Kulturudvalg,
Danmark
Catariina Salo, Svenska hörselförbundet, Finland
Christina Nyberg , Skellefteå, Sverige
Eilin Reinaas, Norges Handikapforbund, Norge
Ewa Boström, Skellefteå kommun, Sverige
Fanny Boethius, Stockholms Stadsteater, Sverige
Gun-Britt Krook, Habilitering Nord - Västervik, Sverige
Gustav Kling, Jämtlands läns teater, Sverige
Hanne Cecilie Hougen, Dok - Nasjonalt dokumentasjonssenter
for personer med nedsatt funksjonsevne, Norge
Hans Sköld, Stockholms Handikappidrottsförbund, Sverige
Helena Salomonson, Riksteatern, Sverige
Helene Wellner, Lidköpings kommun, Sverige
Henrik Ögren, Länsteatern i Jämtlands Län, Sverige
Inge Ovesen, Nordiska handikappolitiska rådet
Ingemar Oderstedt, Nordiska handikappolitiska rådet
Inger Jivebäck, Riksteatern/Tyst Teater, Sverige
Inger Zetterström Karlsson, Jämtlands läns teater, Sverige
Ingrid Hemström, Statens kulturråd, Sverige
Ingrid Printz, Jämtlands läns landsting, Sverige
Ingrid Sindahl, Smålands Musik & Teater, Sverige
Jan Dzedins, Teateri, Sverige
Janus Tarp, Danmark
Jeanette Rangner Jacobsson, Nationalmuseum, Sverige
Jenny Tyllström, Teaterhögskolan i Stockholm, Sverige
Jenny Åhsberger, Idrottsförvaltningen, Stockholm, Sverige
Jesper Michelsen, Glad Teater, Danmark
Josette Bushell-Mingo, Riksteatern/Tyst Teater, Sverige
Jörgen Lindvall, Riksteatern/Tyst Teater, Sverige
Katri Santtila, Undervisningsministeriet, Finland
Kennet Johansson, Statens kulturråd, Sverige
Kjell Roos, Jämtlands gymnasieförbund, Sverige
Kjell Stjernholm, Moomsteatern, Sverige
Lars Otterstedt, Riksteatern/Tyst Teater, Sverige
Lars Werner Thomsen, Glad Teater, Danmark
Li Fransson, Riksteatern, Sverige
Lillemor Wisén, Kulturrådet, Sverige
Lina Siassi, Dansens Hus, Sverige
Lotta Biörnstad, Länsteatrarnas samrbetsråd, Sverige
Magnus Kirchhoff, Teaterhögskolan i Stockholm, Sverige
Malin Bernt, Stockholms Stad, Sverige
Maria Ericson, Teater Halland, Sverige
Maria Olofsson, Barn och Ungdomshabiliteiringen i Skellefteå,
Sverige
Marie Frestadius, Handikapprådet i Sandvikens kommun,
Sverige
Marita Barber, Teatteri Totti, Finland
Marita Engstrand, Habilitering Söder - Kalmar, Sverige
Mark Emmoth, Sveriges Radio, Sverige
Matilda Asp, Riksteatern, Sverige
Mia Frisk, Smålands Musik och Teater, Sverige
Mia Modig, Riksteatern/Tyst Teater, Sverige
Mimmi Ahlén, Riksteatern/Tyst Teater, Sverige
Mireille Bergenström, Riksteatern, Sverige
Myriam Mazzoni, Göteborgs stadsteater, Sverige
Niclas Eriksson, Ljungby kommun, Sverige
Niklas Böhme, Lunds kommun, Sverige
Ola Bergqvist, Östersunds kommun, Sverige
Ola Ilstedt, Idrottsförvaltningen Stockholm, Sverige
Oskar Krantz, Lunds Universitet, Sverige
Patric Nyberg, Vinterakrobatikgymnasiet, Sverige
Per Törnquist, Moomsteatern, Sverige
Rickard Donatello, Teaterhögskolan i Stockholm, Sverige
Sandra Klaar, Design för alla, Sverige
Susanne Pörksen, Dansens Hus, Danmark
Svante Lingärde, Malmö högskola, Sverige
Thomas Listerman, NSH, Sverige
Thomas Tegnér, Jönköpings Läns Musik & Teater, Sverige
Thorgeir Tryggvason, Sinfóníuhljómsveit Íslands (The Iceland
Symphony Orchestra), Island
Thorleif Warmboe, Statens kulturråd, Sverige
Tine Broch, Kultur- og kirkedepartementet, Norge
Tommy Fransson, Teaterhögskolan, Stockholm, Sverige
Ulrika Dalenstam, Teater Västmanland, Sverige
Ulrika Sonn, Göteborgs stadsteater,Sverige
Veronica Lamppa Lönnbro, Statens kulturråd, Sverige
Ylva Öhlund Brännholm, Västerbottensteatern, Sverige
Yvonne Wallin Blomqvist, Växjö kommun, Sverige
Åke Hamrin, Härnösands kommun, Sverige
Download