finansieringsansökan - Ålands landskapsregering

advertisement
Finansieringsansökan
1. Uppgifter om sökanden
Sökande
Projektansvarig (namn och ställning inom företaget)
Telefon/fax
Mobiltelefon
Adress
Postnummer och postadress
Bank
Kontonummer
FO-nummer
E-post
Extern bokförare (kontaktperson och telefon)
Revisor (namn och telefon)
2. Uppgifter om företaget och planerat projekt
Ändamål
Datum för inledning
Datum för avslutning
Är företaget momspliktigt?
Bransch som företaget verkar inom
Ja
Stugbyar och campingplatser
Livsmedel och dryckesframställning
Tillverkning av gummi- och plastprodukter
Tillverkning av maskiner och utrustning
Övrig tillverkning
Textil- och beklädnadstillverkning
Annan,
Kommun(-er) där projektet genomförs:
Antal anställda i företaget:
Heltid
Kvinnor
Män
Totalt
Deltid/Säsonganställda
omräknat till heltid
Nej
Bifoga beskrivning av företaget och planerat projekt utgående från
följande:
Allmän beskrivning av företagets varu- eller tjänsteproduktion
Marknadssituation och konkurrenter
Försäljningskanaler och marknadsföring
Projektets förväntade resultat
1. Skapar projektet nya företag?
Om ja, hur många?
Ja
Nej
st
2. Hur många bevarade och nya arbetsplatser förväntas projektet leda till?
Antal nya arbetsplatser
Antal bevarade arbetsplatser
fördelat på
fördelat på
antal kvinnor
antal kvinnor
3. Förväntas omsättningen i företaget(-n) öka?
Om ja, hur stor ökning?
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
st
st
5. Kommer projektet att resultera i ökade exportvolymer?
Om ja, ange hur stor del av företagets omsättning som utgör export?
Om ja, hur stor ökning av exporten beräknas projektet resultera i?
Ja
%
4. Kommer projektet att resultera i ökade affärskontakter utanför Åland?
Om ja, ange antal nuvarande affärskontakter utanför Åland
Om ja, uppskatta antalet nya affärskontakter utanför Åland
projektet beräknas resultera i
antal män
antal män
%
%
6. Är projektet huvudsakligen ett miljöprojekt?
Om nej, kommer projektet att ha en positiv påverkan på miljön? Motivera svaret!
7. Är projektet huvudsakligen ett jämställdhetsprojekt?
Ja
Nej
Ja
Nej
Om nej, kommer projektet på något vis att ta hänsyn till jämställdheten mellan könen? Motivera svaret!
8. Är projektet huvudsakligen ett IT-projekt?
Om nej, bedöms projektet på något sätt att ha positiva konsekvenser för informationssamhället?
Andra resultat och effektmål?
Finansieringsupplägg
Egen finansiering
Banklån
Lr-bidrag
Annan finansiering
Totalt kapitalbehov €
Bifoga följande dokument








Kostnadskalkyl
Offerter, ritningar, byggnadslov samt eventuella arrendeförhållande
Bokslut för de två senaste åren
Lönsamhetskalkyl för planerat projekt
Budgeterade resultaträkningar för de två kommande åren
Handelsregisterutdrag
Bolagsordning (gäller främst Ab)
Bolagsavtal (gäller främst Öb, Kb)
Observera



En komplett ifylld ansökan gör handläggningen snabbare och mer effektiv
Ansökan skall vara inlämnad innan projektet startar
Kostnader som uppkommit före projektansökan inkommit till landskapsregeringen är inte godtagbara.
Härmed bekräftas att:


Gällande lagar och beslut angående landskapsregeringen stöd till näringslivet kommer att följas.
Undertecknad har teckningsrätt för sökanden samt att på sid. 1 namngiven projektansvarig befullmäktigas att i senare
kontakter med landskapsregeringen företräda projektet.
Ort
Sökandens underskrift
Datum
Namnförtydligande
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards