Kallelse med anmälan - Undertaksföreningen

advertisement
1(3)
UNDERTAKSFÖRENINGEN
inom Sveriges Byggindustrier
INBJUDAN TILL UNDERTAKSFÖRENINGENS HÖSTMÖTE DEN 19-20
SEPTEMBER 2006
Till Undertaksföreningens medlemsföretag
Undertaksföreningen kommer i år att arrangera sitt traditionella höstmöte i Sigtuna.
Tillsammans med våra största leverantörsföretag kommer vi att skapa ett
”undertakskonvent”. Här ges leverantörerna tillfälle att informera oss om företaget
och dess produkter allt medan vi minglar runt bland montrarna.
Plats för höstmötet: IFL Kämpasten, Kämpastensvägen 17, 193 21 SIGTUNA
Preliminärt program den 19 september
12.00 Samling, lunch
13.00 Undertaksföreningens höstmöte. Föreningen informerar:
- Utbildning
- Ekonomi
- Övriga frågor
- Nästa årsmöte
15.30 Kaffe
16.00 Konvent
18.00 Fria aktiviteter
20.00 Gemensam middag
Anmälan görs senast den 26 augusti på bifogad blankett
Föreningen står för mat och dryck, resp företag står för login enkelrum ca 1 000,- exkl
moms.
Väl mött
Undertaksföreningen
Lars Sandström
Bilagor:
Anmälningsblankett Höstmötet
Anmälningsblankett Golfturneringen
E-post
[email protected]
Postadress
Box 7835, 103 98 Stockholm
Telefon
08-698 58 00
Telefax
08-698 59 01
Besöksadress
Norrlandsgatan 15 D
Organisationsnr
829501-7118
Internet
www.undertaksforeningen.se
C:\Documents and Settings\Karl Andersson\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPQRSTUV\Kallelse 06.doc
2(3)
Insändes senast fredagen den 26 augusti 2006 till:
Undertaksföreningen
Lars Sandström
Box 7835
103 98 STOCKHOLM
Tel 08-698 58 73
Fax:08-698 59 01
Anmälan till Undertaksföreningens höstmöte den 19-20 september 2006 på
IFL Kämpasten, Sigtuna
Företag:…………………………………………..
Deltagare:…………………………………………
.….……………………………………..
..………………………………………..
Jag önskar rum på IFL Kämpsten den 19 september, enkelrum
Vårt företag kan tyvärr ej deltaga i föreningens höstmöte
Jag vill att följande fråga/frågor tas upp på höstmötet :
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
……………………………
Ort
………………………
Datum
……………………………
Underskrift
C:\Documents and Settings\Karl Andersson\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPQRSTUV\Kallelse 06.doc
3(3)
INBJUDAN TILL UNDERTAKSFÖRENINGENS GOLF DEN 20
SEPTEMBER
Härmed inbjudes till Undertaksföreningens årliga golfturnering.
Tävlingsgeneralen Mats Oscarsson, Nordisol Akustik Stockholm AB återkommer
med mer information om bana och starttider.
Tävlingen spelas som 18-håls poängbogey.
Spelare med klubbhandicap spelar på 36.
Anmälan lämnas på denna talong och insändes med anmälan till höstmötet senast
fredagen den 26 augusti 2002.
Med golfhälsning
Tävlingskommittén
ANMÄLAN TILL UNDERTAKSFÖRENINGENS GOLF 2006
Deltagare:……………………………………………..
Hcp……
Klubbtillhörighet:……………………………………………………………..
Deltagare:……………………………………………..
Hcp……
Klubbtillhörighet:……………………………………………………………..
Företag:……………………………………………….
C:\Documents and Settings\Karl Andersson\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPQRSTUV\Kallelse 06.doc
Download