Kemikalielista för: Förskolan Meteorgatan Stjärnans ateljé
År: 2014
Använd tangenten F11 för att flytta mellan fälten
Produktnamn
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk uppgift*)
Window color
Window color contour
Outdoor
Glossy
Skrivab school/ Corporate
express /Terapima
Skrivab school
Corporate express
Terapima
Lekolar
Terapima
Staples Färgel
Terapima
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
Årsförbrukning
Användnings
-område
De ingående ämnenas R- fraser
alternativt H- fraser **
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Ej obligatorisk uppgift*)
Poänggivande i checklistan. Skriv ut Rfrasernas eller H-frasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
H350 Kan orsaka cancer
S
Fönstermålnning
Produkten är ej märkningspliktig.
S
Fönstermålning
Produkten är ej märkningspliktig.
R
Måla
Inga R- eller H- fraser
R
Måla
Produkten är ej märkningspliktig.
Readymix
Lekolar
R
Måla
Mattcolor
Brio lekolär
R
Måla
R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt
och förtäring.
R34 Frätande.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt
och förtäring.
R34 Frätande.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
Gouacheliquide redimix
poster paint
Lefranc o bourgeois
R
Måla
Ej klassificerad.
Color o Co
Gouacheliquide redimix
poster paint
Color o Co
R
Måla
Ej klassificerad.
Color o Co Tempera paint
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
1
Palett textilfärg/täckfärg
Panduro
Ocaldo Ready mixed poster
colour
Allround glue
Skrivab school
Corporate express
Terapima.com
S
Måla textil
Hittar ej SDB
R
Måla
Inga R- eller H-fraser
Hittar bara SDB på engelska
R
Limma
Produkten är ej märkningspliktig.
Fri disk natur
Nilfisk
Svanen
R
Handdisk
Nordex Allotol allrengöring
Nilfisk Advance
Svanen
R
Rengöring
Allim
Färgel
R
Limma
Trälim
Utgått ersatts med Casco
trälim:
Färgel
S
Limma
Modellgips
Krone-gips
S
Forma
Art medium
Schjerning
R
Limma/lacka
R36 Irriterar ögonen.
R38 Irriterar huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
R 22 Farligt vid förtäring.
R 41 Risk för allvarliga ögonskador.
R 36/38 Irriterar ögonen och huden.
Produkten är ej märkningspliktig.
R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R22 Farligt vid förtäring.
R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt
och förtäring.
R34 Frätande.
R37/38 Irriterar andningsorganen och
huden.
R38 Irriterar huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer.
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
Produkten är ej märkningspliktig enligt
KIFS 2005:7.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
2
Colorworks Varnish
synthetic
S
Polera trä
Hittar ej SDB
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
3