Kem.lista 4B 4G

advertisement
Kemikalielista för: Gärdsmosseskolan 4B/4G
År: 2013
Produktnamn
Inga utfasningsämnen
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk uppgift*)
Använd tangenten F11 för att flytta mellan fälten
Pritt limstift
Allroundtvål
Färg
Färg
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
Henkel Norden AB
Opus Health Care
R
Bra miljöval
R
Årsförbrukning
Användnings
-område
De ingående ämnenas R- fraser
alternativt H- fraser **
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Ej obligatorisk uppgift*)
Poänggivande i checklistan. Skriv ut Rfrasernas eller H-frasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
H350 Kan orsaka cancer
Limma
Ej klassificerad enligt gällande föreskrifter.
Hudrengöring
R36 Irriterar ögonen
R36/37/38 Irriterar ögonen,
andningsorganen och huden
R38 Irriterar huden
R41 Risk för allvarliga ögonskador
England Daler o Rowney
U
Måla
R22 Farligt vid förtäring.
R23/24/25 Giftigt vid inandning,
hudkontakt och förtäring.
R34 Frätande.
R38 Irriterar huden.
R40 Misstänks kunna ge cancer.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer.
France (Frankrike)
S
Måla
Hittar ej produkten
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
1
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
2
Download