Talldunge Jenny.J. 1B sal 11

advertisement
Kemikalielista för: Talldungeskolan Jenny.J 1B sal 11
År: 2013
Använd tangenten F11 för att flytta mellan fälten
Produktnamn
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk uppgift*)
Limstift
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
4 Office
Flaskfärger
Jif Cream
Lever Fabergé
Ytdesinfektion
Opus Health Care
W.B- cleaner
Rahmqvist
Svanen
Årsförbrukning
Användnings
-område
De ingående ämnenas R- fraser
alternativt H- fraser **
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Ej obligatorisk uppgift*)
Poänggivande i checklistan. Skriv ut Rfrasernas eller H-frasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
H350 Kan orsaka cancer
Inga uppgifter på säkerhetsdatabladet
R
Limma
S
Måla
S
Golv m.m.
R36/37/38 Irriterar ögonen,
andningsorganen och huden.
R38 Irriterar huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
S
Golv
R11 Mycket brandfarligt.
R36 Irriterar ögonen.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
S
Rengöra
whiteboard
R11 Extremt brandfarligt
R36 Irriterar ögonen.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
1
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
2
Download