Kem.lista Månen matrum2014

advertisement
Kemikalielista för: Förskolan Meteorgatan avd. Månen matrum
År: 2014
Använd tangenten F11 för att flytta mellan fälten
Produktnamn
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
Årsförbrukning
Användnings
-område
De ingående ämnenas R- fraser
alternativt H- fraser **
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Ej obligatorisk uppgift*)
Poänggivande i checklistan. Skriv ut Rfrasernas eller H-frasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
H350 Kan orsaka cancer
R22 Farligt vid förtäring.
R36 Irriterar ögonen.
R11 Mycket brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning.
R36 Irriterar ögonen.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
R36 Irriterar ögonen.
R38 Irriterar huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Dax Hand o hudcreme
Opus Health Care AB
R
Hudvård
Dax Handdesinfektion 70
Opus Health Care AB
R
Desinfensera
händer
Fri disk natur
Nilfisk
R
Handdisk
Pulsar /Tana professional
S U?
Rengörning
R36 Irriterar ögonen.
Melitta
S
Avkalkning
R36 Irriterar ögonen.
Sprinter grease köksfettborrtagning
Bio-afkalker avkalka
kaffebryggare
Svanen
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
1
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
2
Download