Kem.lista KORALLREVET SKÖTRUM

advertisement
Kemikalielista för: Förskolan Januariagatan Korallrevet Skötrum
År: 2013
Använd tangenten F11 för att flytta mellan fälten
Produktnamn
Inga utfasningsämnen
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk uppgift*)
Virkon
Handelshuset Viroderm
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
?
Årsförbrukning
Användnings
-område
De ingående ämnenas R- fraser
alternativt H- fraser **
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Ej obligatorisk uppgift*)
Poänggivande i checklistan. Skriv ut Rfrasernas eller H-frasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
H350 Kan orsaka cancer
Desinfensera vid
kräkning
R8 Kontakt med brännbart material kan
orsaka brand
R21 Farligt vid hudkontakt
R22 Farligt vid förtäring
R34 Frätande
R36/37/38 Irriterar ögonen,
andningsorganen och huden
R41 Risk för allvarlig ögonskada
R42/43 Kan ge allergi vid inandning och
hudkontakt
R52 Skadligt för vattenlevande organismer
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljö
R10 Brandfarligt.
R11 Mycket brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning.
R36 Irriterar ögonen.
Dax ytdesinfektion
Opus health care
?
Rengöra släta ytor R36/37 Irriterar ögonen och
andningsorganen.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
R11 Mycket brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning.
Dax Handdesinfektion
Opus health care
?
Rengöra händer
R36 Irriterar ögonen.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
1
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
Soap mild
Tork-SCA
?
Händer
Ingen info. på SDB
Dax Mildtvål
Opus health care
R
Händer
Dax Handcreme
Opus health care
?
Händer
R38 Irriterar huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R22 Farligt vid förtäring.
R36 Irriterar ögonen.
Inotyol salva
PharmaAB
?
Röda stjärtar
Hittar ej SDB
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
2
Download