Användningsområde

advertisement
År: 2013
Kemikalielista för: Förskolan Siriusgatan Diamanten Stora rummet
Använd tangenten F11 för att flytta mellan fälten
Produktnamn
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk uppgift*)
Årsförbrukning
Användnings
-område
De ingående ämnenas R- fraser
alternativt H- fraser **
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Ej obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
Svanen
R
Handtvätt
Poänggivande i checklistan. Skriv ut Rfrasernas eller H-frasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
H350 Kan orsaka cancer
R38 Irriterar huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt
och förtäring.
R34 Frätande.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
Produkten är ej märkningspliktig enligt
KIFS 2005:7.
Dax Mildtvål
Opus Health Care
Mixcolour
LekoLar
R
Måla
Allround Glue
LekoLar
R
Limma
Tempera Powder
LekoLar
S
Måla
Ej klassificerad.
Limstift
4 Office
R
Limma
Ingen info.på SDB
Pritt original
Henkel Nordgren AB
R
Limma
Ej klassificerad enligt gällande föreskrifter.
Dax Hand- och Hudcreme
CCS Health Care AB
R
Hudvård
Dax Ytdesinfektion Plus
CCS Health Care AB
R
Desinfektion
R22 Farligt vid förtäring.
R36 Irriterar ögonen.
R10 Brandfarligt.
R11 Mycket brandfarligt.
R36 Irriterar ögonen.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller
omtöcknad.
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
1
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
2
Download