KRISTINA kemlista mall7.1_Kem_Invmall_Frm_13

advertisement
Kemikalielista för: Ramsdalsskolan Kristina
År: 2012
Använd tangenten F11 för att flytta mellan fälten
Uppdaterad 2013
Produktnamn
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
Årsförbrukning
Användnings
-område
De ingående ämnenas R- fraser
alternativt H- fraser **
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Ej obligatorisk uppgift*)
Poänggivande i checklistan. Skriv ut Rfrasernas eller H-frasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
H350 Kan orsaka cancer
Limstift Pritt
Staples
R
Limma
Whiteboard cleaner
Rosinco
R
Rengöra
whitwboard
Screen and keyboard
cleaner
Staples
R
Rengöra skärm o
tangentbord
Medför ingen
Korrigering
R11 Mycket brandfarligt.
R38 Irriterar huden.
R51/53 Giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid
förtäring.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
Correction Fluid
Connect
R
Ej kvalificerad enligt gällande föreskrifter
R11 Mycket brandfarligt;
R35; Starkt frätande
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
1
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
2
Download