Ordningsregler

advertisement
1
Ordningsregler för brf. Tullplatsen 2.
1. Allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och
reparationer betalas av alla gemensamt via månadsavgiften.
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller
fastighetsskötare enligt anslaget i entrén.
c) Tillstånd för all form av skyltning inom föreningens fastighet/lokaler eller på dess område
skall sökas hos styrelsen.
2. Säkerhet
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via
porttelefonen.
c) Lämna inte vinds-, sop- eller cykelrumsdörrar olåsta.
d) Brandskyddet är ett gemensamt intresse. Tänk därför på riskerna så du inte förvarar
brandfarligt gods i lägenhetens förråd eller garage.
e) Din lägenhet är utrustad med brandvarnare. Tänk på att byta batterier så att funktionen är
säkerställd.
f) Rökning är förbjuden i gemensamma utrymmen i huset. Respektera de som har allergier
och astma.
g) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under längre tid.
3. Gemensamma kostnader
a) Spara på vatten såväl varmt som kallt. Byt kranpackningar när vatten står och droppar.
b) Förbrukningskostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas gemensamt.
Var rädd om gemensam egendom. Om fel upptäcks anmäl detta till styrelsen eller
fastighetsskötaren.
4. Balkonger och altaner
a) Balkonger/altaner bör inte användas för permanent förvaring av skräp, kartonger, cyklar
eller dylikt. Se till att blomlådor placeras innanför balkongräcket.
b) Markiser och markisväv får endast uppsättas i den färg och mönster som godkänts av
styrelsen.
c) Se till att balkong/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid
kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
d) Mattor, kläder eller dylikt får endast vädras på balkongen om obehag inte uppstår för de
omkringboende.
e) Utomhusgrillar på balkonger och gård får endast användas så att obehag inte uppstår för
omkringboende. Styrelsen rekommenderar användandet av el-grillar för allas trevnad.
5. Föreningslokal
Föreningslokalen som är belägen på sjätte våningen i port 6B får nyttjas av
bostadsrättshavararen enligt särskilda regler som finns anslagna i lokalen. Anslutande terrass
kan inte bokas utan får nyttjas även när lokalen är bokad.
2
6. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka
till sig råttor eller andra skadedjur.
7. Tvättstuga
Föreningen har två tvättstugor som är belägna i port 6A. Tvättstugorna får utan kostnad
nyttjas av bostadrättshavaren enligt särskilda regler. Detta gäller även för den som hyr
lägenhet i andra hand inom föreningen.
OBS Större mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna.
8. Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer.
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen. Mattor, stövlar, leksaker, skrymmande
växter etc. får inte placeras i trapphus, förrådsgångar eller utanför lägenhetsdörren. Det är
viktigt att trappentréer och våningsplan hålls fria från barnvagnar, cyklar, rullatorer, mm så
räddningspersonal lätt kan komma fram.
9. Lägenhetsförråd
I lägenhetsförråd förvaras personliga tillhörigheter. Undvik att förvara stöld begärlig egendom
i förråden. OBS brandfarlig vätska får ej förvaras i lägenhetsförråd och garage.
10. Gården och Parkeringar
a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.
b) Trädgården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera
grannarna.
c) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar
fastigheten. Marschallhållare skall användas och dessa förvaras vid snickeriutrymmet i
garaget.
d) Parkering av egen bil och motorcykel får endast ske på förhyrd plats.
e) För besökare finns särskilda gästparkeringar. Särskilt utdelat parkeringstillstånd krävs.
f) Överträdelser av reglerna kan leda till parkeringsavgift
11. Avfallshantering, el-avfall och kemiska produkter.
a) Avfallsprodukter och förpackningar skall källsorteras. Det finns markerade kärl placerade i
soprummet. Respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.
b) Paketera soporna väl så att inga matrester kan orsaka obehaglig lukt i soprummet.
c) Grovsopor som exvis möbler, större växter, kläder/hemtextilier samt övriga grovsopor skall
lämnas på Återbruket.
d) Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i soprummet utan ska lämnas på
en miljöstation.
e) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i
soprummet. Detta gäller även lampor och lysrör. Du ansvarar själv för transport av sådant
avfall till miljöstation.
12. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller utomhusantenn på
tak, fasad eller balkongräcke.
3
13. Husdjur
Den som har husdjur skall tillse att föroreningar eller skada inte uppstår på föreningens eller
enskild medlems egendom. Rastning av husdjur är inte tillåten inom föreningens fastighet
vilket inkluderar markytor runt huset.
14. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är därför
skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar och den som stör och inte rättar sig
efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligaste fall förlora rätten till lägenheten.
Lägenhetshavararen ansvarar för att gäster eller besökande visar samma hänsyn.
Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss
och tvättstuga.
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från klockan 22.00 på
kvällen till klockan 07.00 på morgonen. Undvik därför att använda tvättmaskin samt
torktumlare under denna tid. Har du fest informera gärna dina grannar i god tid innan, om du
tror att du kommer att störa.
OBS Särskilda regler gäller för gemensamhetslokalen och dessa finns anslagna i lokalen.
15. Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig
och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Om
uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsrätten.
Besittningsrätten för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden.
16. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och
som skall underhållas framgår av föreningens stadgar.
Till lägenheten räknas bland annat lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och
badrum. I övrigt se stadgar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att hålla uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är
kostsamma och leder i allmänhet till stora obehag för den/de som drabbas. En särskild
bostadsrättsförsäkring för medlemmar i föreningen ingår i avgiften.
17. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp
eller byta ut vitvaror i lägenheten. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens
tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också
behövas en bygganmälan för att utföra vissa åtgärder.
Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!
Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i
lägenheten. Dessa arbeten bör i första hand utföras under dagtid.
För inglasning av balkong krävs tillstånd av styrelsen samt bygglov.
18. Om du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse.
Tänk på att den som övertar lägenheten måste godkännas som medlem i föreningen innan
inflyttning får ske. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med
en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till
föreningens ekonomiska förvaltare. Styrelsen meddelar sedan beslut i frågan.
4
Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar lägenheten!
Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.
Information om förändrade ordningsregler har lämnats på föreningsstämman
den 21 maj 2007.
Download