Återkollande

advertisement
ANMÄLAN OM ÅTERKALLANDE AV
FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND
Innehavaren av ett försäljningstillstånd eller en registrering eller en
person eller ett företag som har fått fullmakt av innehavaren ska
före tillståndsårets utgång skriftligen meddela om tillståndet
återkallas och årsavgift inte betalas (Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas föreskrift
2/2013, Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd
för och registrering av läkemedel, avsnitt 7.2.1 Återkallande av
försäljningstillstånd eller registrering).
DATUM FÖR NÄR ÅTERKALLANDET AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅNDET BÖRJAR GÄLLA
År
mm
dd
Typ av läkemedel/preparat
Humanläkemedel
Veterinärläkemedel
Naturmedel
Parallellimporterat preparat
UPPGIFTER OM PREPARATET
Försäljningstillståndets nummer
Läkemedelspreparatets namn
Styrka
Läkemedelsform
Innehavare av försäljningstillståndet
ANMÄLARENS KONTAKTUPPGIFTER
Företag
Efternamn
Förnamn
Adress
Telefon
Fax
E-postadress
Fimea 5.2014
Övrigt av betydelse
DATUM OCH UNDERSKRIFT
Datum
Underskrift
Obs! Om datumet för återkallandet är detsamma för alla försäljningstillstånd i blanketten, kan flera försäljningstillstånd återkallas med
samma blankett.
Anmälningsblanketten finns på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats på adressen:
http://www.fimea.fi/blanketter
ANMÄLAN UNDERTECKNAS OCH SKICKAS OMGÅENDE TILL:
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
PB 55
00034 Fimea
Fax 029 522 3014
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus | Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet | Finnish Medicines Agency
PB 55, 00034 FIMEA | Tfn 029 522 3341 | [email protected] | www.fimea.fi | FO-nummer 0921536-6
Download