HSLF-FS 2016:94 Socialstyrelsens föreskrifter om avstängning från

advertisement
Gemensamma författningssamlingen
avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-12-27
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen
Socialstyrelsens föreskrifter
om avstängning från blodgivning p.g.a. zikavirus;
HSLF-FS
2016:94
beslutade den 20 december 2016.
Utkom från trycket
den 30 december 2016
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 § första stycket
förordningen (2006:497) om blodsäkerhet.
1 § En person som har vistats i ett område som enbart är ett riskområde för lokalt förvärvad zikavirusinfektion får godkännas som
blodgivare tidigast 28 dagar efter det att han eller hon lämnat området.
2 § En person som har haft en zikavirusinfektion får godkännas
som blodgivare tidigast 28 dagar efter det att symtomen på infektionen upphört.
3 § En kvinna som har haft sexuellt umgänge med en man vilken
senast tre månader innan det sexuella umgänget haft en zikavirusinfektion får godkännas som blodgivare tidigast 28 dagar efter det sexuella umgänget.
1.Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.
2.Författningen upphör att gälla vid utgången av 2017.
Socialstyrelsen
OLIVIA WIGZELL
Bitte Fritzson
HSLF-FS
2016:94
HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via
Socialstyrelsens publikationsservice
webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer
e-post: [email protected]
2
Edita Bobergs AB, Falun, 2016
Download