Motion 1978179:2243 av Bonnie Bernström med anledning av

advertisement
4
Motion
1978179:2243
av Bonnie Bernström
med anledning av propositionen 1978179:143 om barn och kultur
Förskolan och skolan är de viktigaste kulturförmedlarna för barn. Det är
ock å departementschefens uppfattning att så skall vara fallet även i
fortsättningen. Detta uttrycks främst under 6.2 i propo itionen. Det finns
dock en risk i detta. Endast 22
"u
av alla barn i förskoleåldern har plats på
daghem. 78 "" står således utanför, frivilligt eller ofrivilligt. Barn utanför
för kolan blir därmed helt beroende av sina föräldrars eller dagmammors
förmåga och intresse för kultur. För barn utanför förskolan är inte heller
kulturen lika lättillgänglig som för barn i förskolan. En alltför ensidig satsning
på kultur via för kolan till barn i förskoleåldern ökar ytterligare ojämlikheten
mellan daghemsbarn och barn utan daghemsplats.
Bibliotek, mu ecr och en rad andra kulturinstitutioner står förvi so öppna
för alla. men däremot har en del av exempelvis barnteaterverksamheten
kommit att helt riktas till förskolebarn. Detta är fel. K ulturevenemang måste
ovillkorligen tå öppna för alla barn. Det är inte bara daghemsbarn som skall
ha inträdesbiljett till kulturen.
Det är ock å viktigt att barnkulturevenemang äger rum under den tid på
dagen då barn normalt inte äter eller sover. Som exempel på att så inte sker
kan nämnas att Stockholms kulturhus har sin barnverkstad öppen kl.
11.00-16.00.
För dagmammor eller föräldrar som har ansvar för olika
ålder grupper, i vilka det ock å finns små barn med behov av middagssömn
och mellanmål. blir det omöjligt att utnyttja denna förnämliga verkstad.
Kulturevenemang förlagda till förmiddagar kan utnyttjas av långt ner och
innebär också en välbehövlig efterlängtad stimulans för dc vuxna som tar
hand om barn också på dagtid.
Som en ista punkt vill jag framföra vikten av att beakta barn indi\ iduclla
förmåga att tillgodogöra ig kultur. Den individuella förmågan skiljer sig inte
lika mycket beroende på socialgrupp. bostadsort eller intellektuella förut äu­
ningar som beroende på ålder. Små barn kan ha svårt att tillgodogöra sig
sago tunder, tcatenerksamhet o. d. Det betyder dock inte att små barn inte
har några förut ättningar att tillgodogöra sig kultur. Redan ett niomånaders
barn kan dan a på
iu äu eller, bättre beskrivet, röra sig till musik. Musik.
dans och målning är exempel på kulturaktiviteter som med glädje utövas av
små barn. Det är viktigt all vi får en forskning kring små barn behov och
möjligheter au tillgodogöra sig kultur men också att kulturutbudet i större
ut träckning än f. n. rikta till små barn.
Dc ncsta
föräldrar
eller
barnvårdare
upplever
svårigheter
att finna
S} sscl ättningar för dc minsta barnen, ibland beroende på bri t på kunskap
Mot. 1978179: 2243
5
om hur små barn leker men också beroende på att samhället har mycket litet
att erbjuda. Dessa två or·aker i kombination bidrar till den isolering som
många barnvårdare och föräldrar upplever under småbarnsåren. Föriiidrama
isolering gör i sin tur livet tristare för barn.
Jag hemstiiller därför
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i motionen om
l.
ojiimlikheten i kulturutbudet mr daghemsbarn å ena sidan och
barn utan daghemsplats å andra
2.
små barns behov och vanor.
3.
behovet av kultur för
Stockholm den 22 mars 1979
BONNIE
l
l
l
idan.
anpassning av kulturinstitutionernas öppethållandetider till
BERNSTRÖM
(fp)
må barn.
Download