Drift och underhåll

advertisement
Drift och Underhåll
LISA
Funktion
Avluftning
Radiatorerna är utformade för att värma rumsluften till
önskad temperatur. Radiatorerna är konstruerade av
vattenkanaler av stål genom vilka värmevattnet cirkulerar. Temperaturen på vattnet till radiatorerna (framledning) anpassas oftast automatiskt till rådande utetemperatur med hjälp av en reglercentral och en reglerventil.
Varmvattnet genom radiatorerna är också oftast reglerat
med någon form av temperaturstyrd ventil, s.k.
termostatventil. Ventilen är monterad på värmevattnets
framledning och har till uppgift att öppna/stänga för
varmvattnet beroende på värmebehovet i rummet.
Radiatorn kan därför variera mycket i temperatur.
från kall, till varm och åter kall.
När anläggningen tas i drift ska all luft avlägsnas ur
värmevattnet. Det kan även senare finnas ytterligare luft i
systemet, vilket försämrar eller hindrar vattencirkulationen. Detta kan höras som ett bubblande ljud i radiatorn.
Luften samlas oftast i systemets högsta punkter. På varje
radiator sitter därför en avluftningsventil placerad i något
av de övre hörnen. Vid avluftning öppnas ventilen försiktigt. Sätt ett uppsamlingskärl under avluftningsventilens
pip och öppna försiktigt ventilen med en specialnyckel.
Den luft som finns i ledningen strömmar ut och till slut
kommer enbart vatten. Stäng då ventilen.
Termostatventilen
I de flesta fall är radiatorn försedd med ett radiator
koppel, med termostatventil, handratt eller termostat
samt fördelare.Termostaten reglerar radiatorn så att den
avger önskad värme. Termostaten stänger för radiator
vattnet då inställd temperatur råder i rummet. När
rumstemperaturen sjunker, öppnar termostaten åter för
det varma vattnet så att radiatorn kan värma rumsluften.
Termostaten känner av temperaturen just där den sitter.
Det är därför av största vikt att den placeras på sådana
ställen där den kan känna den relevanta temperaturen i
rummet. Döljs termostaten bakom en skärm eller gardin
känner den säkerligen en felaktig temperatur som inte
gäller i rummet i övrigt.
Förinställning Radiatorventilen kan förinställas så
att vattenflödet till radiatorn balanseras med hänsyn till
radiatorns storlek, framledningsrörets area, var i huset
radiatorn är placerad mm. Denna justering görs av
fackman i samband med installationen.
Vädring
Vädra snabbt men effektiv. Tvärdrag i fem till tio minuter är bästa tekniken för effektiv vädring med lägsta
energiförlust.
Rengöring
Radiatorn ska hållas ren för bästa funktion. Rengöring
ska utföras på ytorna så att luften fritt kan röra sig i och
omkring radiatorn. Damm och smuts kan samlas bakom
radiatorn och dess konvektionsplåtar. Gör rent med hjälp
av en dammsugare och en smal borste.
Radiatorn är tillverkad av stålplåt som lackerats. Lacken
har mycket god motständighet mot slag och stötar. För
rengöring används mjuk borste och dammsugare,
rengöringsmedel (mild tvållösning utan lösningsmedel)
och väl urvriden trasa.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards