VARFÖR SKAPANDE SKOLA

advertisement
Till vilka kulturinsatser kan
man använda skapande
skola - bidrag?
o Till inköp av kulturverksamhet,
t.ex. föreställningar eller
guidning på museum
fantastiska
luftskepp
som heter
kultur
o Till insatser som främjar det
egna skapandet som en del av
det egna lärandet
o Till insatser som främjar en
långsiktig samverkan mellan
Vad menas med
kulturinsatser?
o Kulturinsatser kan vara
grundskolans alla årskurser och
animation, arkitektur,
kulturlivets parter
berättande, cirkus/nycirkus,
o Till insatser där en
dans, design, drama, film, foto,
kulturpedagog eller en annan
hantverk, kulturarv, litteratur,
professionell kulturaktör
media, museer, musik, serier,
medverkar i arbetet
slöjd, skrivande, sång, teater
o Till insatser som är ett
komplement till den redan
pågående verksamheten
o Till transport till och från
aktiviteter
och visuell konst mm
o Insatserna kan också vara
kostnader för gemensamma
seminarier eller konferenser för
att stärka samarbetet mellan
skola och kulturliv
Den eviga
drömmen om
att alla ska
få plats på
det
Gemensamt för alla dessa
punkter är att det är
kulturråden och kulturnäten
själva som har tagit egna val
och beslut om vilka insatser
de vill satsa på.
o Matkultur, exempelvis
matlagning och
matlagningskurs.
o Litteraturinköp
Bidrag kan inte sökas för:
Skapande skola –
o Ordinarie verksamhet
vad är det?
o Administrationskostnader
o Kompetensutveckling för
skolans personal
o Skolresor, lägerskolor eller
liknande
Varför skapande skola
o För att integrera kulturella och
konstnärliga uttryck i
o Enbart materialkostnader
(huvuddelen av kostnaderna
ska omfatta en professionell
kulturinsats)
o Investeringar i skolan som t.ex.
inköp av instrument eller
inredning av musikstudio
o Utvärderingar
o Kompensation av eventuella
kommunala nedskärningar.
o Pardans, tävlingsdans eller
motionsdans, eftersom
kulturrådet strävar efter att
främja den professionella
dansens utveckling.
grundskolan
o För att öka den professionella
kulturverksamheten för och med
eleverna
o För att ge eleverna tillgång till
kulturens alla uttrycksformer
o För att ge eleverna större
möjligheter till eget skapande
o För att ge eleverna större
möjlighet att lära sig - och
medverka i - den demokratiska
processen
Download