Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare solution for

advertisement
Bipacksedel: Information till patienten
Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare 3,7 MBq/ml injektionsvätska, lösning
Krom (Cr-51) edetat
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information
som är viktig för dig.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare som är ansvarig för undersökningen.
- Om du får biverkningar, tala med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte
nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du ges Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare
3.
Hur Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare används
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare är och vad det används för
Detta är ett radioaktivt läkemedel endast avsett för diagnostiskt bruk. Det används enbart för att
identifiera sjukdom.
Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare innehåller det verksamma ämnet krom edetat. Det ges före en
bildtagning och gör att en speciell kamera kan se inne i en del av din kropp. Bilderna kan vara till
hjälp för din läkare för att se hur väl dina njurar fungerar.
Användingen av Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare innebär att du utsätts för små mängder
radioaktiv strålning. Din läkare har bedömt att den kliniska nyttan du får genom att använda det
radioaktiva läkemedlet överstiger riskerna med strålningen.
2.
Vad du behöver veta innan du ges Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare
Du ska inte ges Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare
Om du är allergisk (överkänslig) mot krom edetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
(anges i avsnitt 6).
Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare får inte ges till för tidigt födda barn och spädbarn på grund av
innehållet av bensylalkohol. Se ”Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare innehåller bensylalkohol och
natrium”.
Varningar och försiktighet
Tala med din läkare som ansvarar för undersökningen innan du får Krom (Cr-51) EDTA GE
Healthcare:
 Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.
 Om du ammar.
Innan användning av Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare
- Drick rikligt med vatten före undersökningen för att kunna urinera så ofta som möjligt under de
första timmarna efter undersökningen.
Barn och ungdomar
Tala med ansvarig läkare om du är under 18 år.
Andra läkemedel och Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare
Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, då dessa kan
påverka tolkningen av bilderna..
Hittills har inga läkemedel rapporterats påverka hur Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare fungerar.
Ändå är det bäst att tala om för din läkare eller sjuksköterska om du tar andra läkemedel.
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din
läkare innan du ges detta läkemedel.
Om du är gravid
Du måste informera läkaren innan du ges detta läkemedel om du är gravid eller, har missat en
menstruation. Om du är osäker är det viktigt att du rådfrågar läkaren som övervakar undersökningen.
Om du är gravid kommer läkaren endast att ge detta läkemedel om nyttan avsevärt förväntas överstiga
riskerna.
Om du ammar
Tala om för läkaren om du ammar eftersom läkaren kan skjuta upp undersökningen till amning har
avslutats eller be dig att upphöra med amning under en kort tid tills radioaktiviteten har lämnat
kroppen (4 timmar efter injektionen). I detta fall ska mjölk som pumpas ut under den här tiden kastas.
Rådfråga läkaren när du kan återuppta amningen.
Körförmåga och användning av maskiner
Fråga din läkare om du kan köra bil eller använda maskiner efter att du har fått Krom (Cr-51) EDTA
GE Healthcare. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon
eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i
dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i
denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare innehåller bensylalkohol och natrium.
Benzylalkohol kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år.
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (0,23 mg) per dos, d.v.s är näst intill
natriumfritt.
3.
Hur Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare används
Det finns strikta bestämmelser om hur radioaktiva läkemedel ska användas, hanteras och kasseras.
Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare kommer endast att användas på särskilda kontrollerade platser.
Detta läkemedel kommer endast att hanteras och ges till dig av personer som är utbildade och
kvalificerade att använda det på ett säkert sätt. Dessa personer ser till att läkemedlet används på ett
riskfritt sätt och håller dig underrättad om vad som sker.
Läkaren som övervakar undersökningen bestämmer vilken dos av Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare
som ska användas i ditt fall. Det kommer att vara den minsta mängd som krävs för att få önskad
information. Den mängd som vanligtvis rekommenderas till vuxna eller äldre är mellan 1,1-6,0 MBq
(megabecquerel, en enhet som används för att uttrycka radioaktivitet).
Användning för barn och ungdomar
Hos barn, kommer den mängd som ska ges vara anpassad till barnets vikt.
Hur Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare ges och utförande av undersökningen
Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare ges som en injektion intravenöst (in i en ven) eller en injektion
följt av en typ av dropp som kallas långsam infusion. Vanligtvis är det tillräckligt med en injektion för
att kunna genomföra de tester som läkaren behöver göra. Efter injektionen kommer du att erbjudas
något att dricka och du uppmanas att urinera omedelbart innan undersökningen.
Under undersökningen
Läkaren kommer att tala om för dig hur lång tid undersökningen förväntas ta.
Efter att du fått Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare ska du:
 urinera ofta för att läkemedlet ska lämna kroppen.
Läkaren kommer att informera dig om du behöver vidta några särskilda åtgärder efter att du har fått
detta läkemedel. Kontakta läkaren om du har några frågor.
Prover som kan tas efter Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare givits
 Blodprover kan tas, eventuellt upp till 24 timmar efter injektionen.
 Även urinprov kan samlas in.
Om du använt för stor mängd av Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare
Det är osannolikt att du skulle få en överdos eftersom du endast får en engångsdos av Krom (Cr-51)
EDTA GE Healthcare som är noga kontrollerad av läkaren som övervakar undersökningen. Om du
ändå skulle få för stor dos kommer du att få lämplig behandling.
Du kan också ringa Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkaren som övervakar undersökningen.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få
dem.
Detta radioaktiva läkemedel avger små mängder av joniserande strålning som är kopplad till den lägsta
risken för cancer och genetiska mutationer.
Allergiska reaktioner (har rapporterats)
Berätta genast för din läkare eller sjuksköterska om du upplever en allergisk reaktion. Symtomen kan
vara följande:
Hudutslag, klåda eller värmekänsla
Svullnad i ansikte
Andningssvårigheter
Om någon av ovannämnda biverkningar inträffar efter du lämnat kliniken vänd dig direkt till
akutmottagningen på närmaste sjukhus.
Rapportering av misstänkta biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte
nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom
att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
5.
Hur Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare ska förvaras
Du behöver inte förvara detta läkemedel. Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att läkemedlet
förvaras i lämpliga lokaler. Förvaring av radioaktiva läkemedel sker i enligt med nationella
föreskrifter om radioaktiva material.
Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP.
- Använd inte Krom EDTA Injektion om förpackningen är skadad.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
 Den aktiva substansen är krom edetat. Varje milliliter injektionsvätska innehåller 3,7 MBq
krom edetat som en vattenlösning.
 Övriga innehållsämnen är dinatrium edetat, bensylalkohol och vatten för injektionsvätskor.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Krom (Cr-51) EDTA GE Healthcare tillhandahålls i en 10 ml klar glasflaska som innehåller en klar,
violett lösning för injektion.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning
GE Healthcare Limited
Amersham Place
Little Chalfont
Buckinghamshire HP7 9NA
Storbritannien
Tillverkare
GE Healthcare Limited
The Grove Centre
White Lion Road
Buckinghamshire HP7 9LL
Storbritannien
Lokal företrädare
GE Healthcare AB
Box 90
182 11 Danderyd
Sverige
Denna bipacksedel ändrades senast
2017-06-14
Download