Campylobacter, läkarinformation 2004-07-01

advertisement
Campylobacter, läkarinformation 2004-07-01
Allmänfarlig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. (KP)
1. Laboratoriediagnostik
Fecesodling, se lokala laboratorieanvisningar.
2. Smittvägar
Fekal-oral smitta. Ca 40% av fallen är smittade inom landet. Många olika typer av bakterien
finns varav C. jejuni och C. coli är vanligast. Reservoaren finns inom djurvärlden. Många
djurarter som fåglar (inklusive kyckling), gris, nötkreatur, får, hund, katt och gnagare kan bära
denna bakterie. Smitta överförs via förorenade livsmedel. Campylobacter kan spridas mellan
matvaror vid oförsiktig hantering t ex via smutsiga skärbrädor och knivar. Kyckling är en
välkänd smittkälla, men utbrott med opasteuriserad mjölk och fekalt förorenat vatten har inträffat
vid upprepade tillfällen. Smittdosen kan vara liten (ca 500 bakterier). Campylobacter dör vid
upphettning till ca 60 grader, men överlever djupfrysning.
3. Inkubationstid
Vanligen 2-5 dagar (1-10 dagar).
4. Patienten
Antibiotikabehandling ges ej vid okomplicerad akut campylobacterdiarré. Normalt självläkande
sjukdom inom en vecka. Bärarskap i feces kan förekomma i upp till två månader, men ger sällan
upphov till sekundärfall. Hygienråd som vid fekal-oral smitta (se smittskyddsbladet ”Hygienråd
vid tarmsmitta”). Patienter med diarré ska som regel sjukskrivas. För symptomfria personer som
fått hygieninformation krävs normalt ej inskränkning i yrke (inklusive riskyrke), daghemsvistelse
eller skolgång. Avstängning kan göras av kommunens miljö- och
hälsoskyddsnämnd/motsvarande enligt livsmedelslagen.
5. Smittspårning/åtgärder
Vid utlandssmitta: Fråga om resmål, arrangör, ut- och hemresedatum.
Vid inhemsk smitta: Fråga om hantering (inklusive grillning) och intag av livsmedel, kontakt
med friska/sjuka djur och magsjuka familjemedlemmar/bekanta. Provtag andra misstänkt
smittade för att kartlägga smittkällan.
6. Anmälan
Anmälan till Smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet (SMI) på därför avsedd blankett
senast dagen efter diagnos
7. Kriterier för klinisk anmälan enl. smittskyddslagen
Laboratorieverifierade fall.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards