Föreningsutveckling

advertisement
Föreningsutveckling
Plattformen
Plattformen är grundförutsättningarna för att en förening eller ett lag ska fungera och nå utveckling.
Det innefattar faktorer så som organisation, miljö, kultur, ekonomi, träningsförhållande m m.
Att prata kring föreningsutveckling kräver av dig som kursledare ett
engagemang och intresse för det märks tydligt och det kommer att
spegla av sig på gruppen om du inte anser ämnet vara viktigt. Knyt an
till och visa plattformsdelen i Svenssonmodellen.
Här kommer några tips till dig som kursledare:

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag,
antal år inom idrott och annan relevant info).

Egna exempel och använd gruppens goda exempel att referera till.

Lägg vikten på ledarens igenkänningsfaktor för att skapa aha-upplevelser.
Börja passet föreningsutveckling med att ställa nedan fråga till gruppen. Lyft frågan i stor grupp eller
låt deltagarna diskutera två och två. Tänk på att tiden är kort men om det finns tid kan du skriva upp
på tavlan vad gruppen kommit fram till eller bara lyfta det i stor grupp.
Vad kan du göra för din förening?
Utveckla din förening!! Handlar om att inspirera deltagaren till att förstå det positiva med att vara
med och aktivt förbättra/förändra sin egen förening. Ge gärna egna exempel! Hur kan jag aktivt
förbättra min förening?
Varför? Skapa föreningsstruktur där alla i föreningen drar åt samma håll i samsyn och demokratisk
anda.
Kunskap, förståelse och engagemang (PP-bild) föder framgång både sportsligt och moraliskt.
Kunskap = antal lag, styrelse, ansvarsområden, policy.
Förståelse = empati för andra lag, ledare och andra som aktivt jobbar för föreningens framtid.
Engagemang = Hjärta och vilja att förbättra, att gå från bra till BÄST!! (Ambassadör för förening –
Innebandy – Idrott – Kommun/Distrikt.)
Diskussionsfrågor:
Hur ser" idrottskartan" ut i din kommun/ distrikt?
Hur medverkar man istället för motverka övriga föreningar och idrotter i kommunen/distriktet?
Vilka fördelar har man med att ha en god relation med andra idrotter i sitt område?
Idrottens organisation (PP-bild)
Gå igenom idrottens organisation på tavlan eller med hjälp av PP-bild. Förklara de olika förbundens
uppgifter och ansvarsområden.
Svenska innebandyförbundet (SIBF) är ett av 67 specialidrottsförbund (SF) dess uppgift är att
utveckla, främja och administrera innebandyn i Sverige så att den överensstämmer med
idrottsrörelsens verksamhetsidé. SIBF är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) som är vårt högsta
organ inom idrotten. SIBF organiserar i 22 stycken specialdistriktsförbund (SDF, exempelvis
Stockholms Innebandyförbund).
Ett SDF organiserar sin idrott i sitt distrikt och är SIBF´s förlängda arm till föreningarna i Sverige. På
ett SDF administrerar man tävlings- och utbildningsverksamhet. Man ska även vara lyhörda från
föreningarna och utveckla innebandyn och dess verksamhet.
Idrottsförening (IF). Det finns ca: 1 300 st innebandyföreningar i Sverige och totalt ca: 130 000
licensierade spelare. Föreningen följer Svenska Innebandyförbundet riktlinjer och regelverk. Som
förening ska man ge spelare och ledare möjlighet till utveckling och utbildning.
SISU Idrottsutbildarna finns i hela Sverige och är idrottens studieförbund. Som förening kan man
genom sin SISU konsulent boka bl.a. föreläsningar och kurser. På grön nivå går man Plattformen och
på blå nivå går man GTU1 (om man har genomförd Plattform). Dessa kurser är det vanligtvis SISU
som anordnar och arrangerar.
IDROTTENS ORGANISATION
Riksidrottsförbundet (RF)
S
I
S
U
Specialidrottsförbund
Svenska
Innebandyförbundet
Specialdistriktsförbund
Västergötlands
Innebandyförbund
SSL
Idrottslyftet
Serieindelning
Domartillsättning
Ledarutbildning
Idrottsföreningar (IF)
Lärgruppsrapport
130 000 licenser
SDF – info
Under denna rubrik fyller distriktsförbunden själva i vad som behövs och vad man vill lyfta fram. Det
kan vara olika projekt eller kurser som är aktuella för stunden och olika nyheter som man vill
informera om. Här måste du även lämna lite tid för alla våra kommande vidareutbildningar och även
insatt i SISU´s Plattformen och GTU1. Du är ambassadör för Svensk Innebandys utveckling och bär
ansvaret för att deltagarna vill vidareutbilda sig efter grundutbildningen. Du kan antingen skriva på
tavlan eller visa bifogad PP-bild de olika utbildningarna som finns. Under SDF-info ska du även gå
igenom lärgruppsrapport.
Lärgruppsrapport
En lärgrupp är något som bygger på att du och minst två till träffas i minst 45 minuter med ett
utbildande/utvecklande syfte. Lärgruppen kan variera i storlek från tre personer upp till hela lag och
kan genomföras i anslutning till träning eller match.
För varje utbildningstimme på minst 45 minuter får föreningen utbildningsmedel via SISU, ungefär
som LOK-stödet. Denna summa varierar dock för olika distrikt men ligger mellan 30-50 kr per
utbildningstimme.
Hur redovisar jag aktiviteterna?
Redovisningen av lärgruppsaktiviteterna ska ske på blanketten som finns i din instruktörspärm som
du kan visa. Hänvisa till SISU materialet som finns i ledarpärmen och fastna inte i diskussion utan
deltagarna kan läsa sig till hur man fyller i redovisningsblanketten och vart man laddar ned den
(www.sisuidrottsutbildarna.se). För din egen del måste du veta hur man fyller i och redovisar då detta
görs efter diskussionsdelen.
Redovisning av lärgrupp
Om du har en träff i ditt ledarteam och har ledarutveckling eller teori med ditt lag fyller du i en
redovisningsblankett och skickar in till ditt SDF eller till din SISU konsulent.
Vad får jag rapportera?
JA!
NEJ!
Ex på rapporteringsbar verksamhet
Detta är t ex inte rapporteringsbart
- Tränarträffar
- Reguljär föreningsverksamhet
- Teoriutbildning i lagen
- Träningar
- Arrangemangsplanering
- Tävlingar/Matcher/Cuper
- Föräldrautbildning
- Idrottsskadekurs
- Etik & Moralutbildning- Kostföreläsning
Hur fyller jag i en redovisningsblankett?
Alla gula fält måste vara ifyllda före man skickar den till sitt SDF eller till sin SISU konsulent. Denna
blankett finns med i ledarpärmen och i din instruktörspärm.
Det är mycket viktigt att ange hur länge man höll på vid varje tillfälle och att man då har fyllt i
utbildningstiden eftersom man får bidrag per utbildningstimme.
Exempel på en redovisningsblankett.
OBS! Både instruktör och deltagare måste fyllas i med tio siffror för att den ska vara giltig. Var noga
med att du som instruktör fyller i alla fält avsedda för ledaren. Det är viktigt att ledaren skriver
under blanketten, annars räknas den inte.
Ledarskap (45 min)
Starta Ledarskap med att ställa frågan nedan. Skriv upp på tavlan eller använd PP-bilden.
Vad är viktigt för ditt ledarskap?
Låt deltagarna diskutera två och två eller i stor grupp, vad som är viktigt för sitt ledarskap. Styr gärna
in gruppen på att det är viktigt att om spelarna slutar med innebandy får spelaren inte sluta pga. dig
som ledar. Viktigt att om en spelare slutar att den fortsätter inom idrotten.
Vidare i ledarskapsdelen är att gå igenom Ledarskapets ABC. Använd gärna PP-bilderna som
hjälpmedel eller skriv på tavlan. Dokumentet Ledarskapets ABC ingår i Grundutbildningens material
”Det självklara valet”. Förmedla nedan budskap till deltagarna.
Ledarskap A – ditt förhållningssätt
Helt avgörande för Svensk Innebandys framtid är DU. Ditt sätt att leda, kommunicera och förmedla
budskapet i kursplanen kommer avgöra framgången för detta dokument och dina spelare.
DITT ledarskap har stor betydelse för dina spelares framgång. Det är inte bara vad som sägs som är
viktigt – utan HUR det sägs! Konsten att förmedla ett budskap tar lång tid att lära och är en ständig
process, där du alltid lär dig nya knep och metoder.
Förklara de tre olika delarna som du bör tänka på i ditt ledarskap. Använd gärna PP-bilden som
hjälpmedel. Lyft egna exempel till varje del som t.ex. Hur du gör med dina spelare?
Tänk dig att ledarskapet består av tre delar:
1) Säljaren – du skall sälja in dina idéer till dina spelare. Du behöver ha ett bra motiv som skapar ett
inre driv (inre motivation). Denna fas är väldigt viktig att den anpassas efter ålder på deltagarna.
Har du t.ex. ett nytt spelsystem eller nya övningar måste du få spelarna att köpa dina idéer och få
med dem i dina tankar.
2) Instruktören – du skall berömma korrekta utföranden, belysa det korrekta och våga/kunna
instruera de som gör fel. Om någon i en övning gör fel ska du kunna rätta till och visa igen. Även
berömma när man gör ett moment eller en övning bra.
3) Sammanhållaren – du håller ihop helheten, skapar ramar och regler för alla att hålla sig innanför,
ser till att allt flyter på träning och match, skapar en bra grupp – ett bra lag där alla vill vara med!
Samarbetsövningar så att man får en bra sammanhållning i laget. Sätta sig ned och stolpa upp
reglerna i laget och vilka ramar som man ska hålla sig inom. Se till att man gör andra saker
utanför plan och t.ex. går och bowlar.
Jobbar du på detta sätt så lär du lyckas med att skapa den känsla alla människor/individer oavsett
ålder vill ha/känna. Du skapar en utvecklande inlärningsmiljö som bygger på individens behov av att
känna sig:
o Kompetent
o Självstyrande
o Närhet/Samhörighet
Om dina spelare känner sig tillräckligt kompetenta för att få vara med, att de har en chans att själva
kunna påverka verksamheten på något sätt och dessutom känner sig som en betydande del av laget
så kommer de trivas och fortsätta spela innebandy. Då spelare slutar/lägger av, är det oftast något av
ovan som fattas.
Ledarskapet hänger givetvis ihop med gruppen. Inget ledarskap utan att ha en grupp att leda och
ingen grupp utan ledare. Ditt mantra skall alltid vara att du kan leda och förändra saker till det bättre.
Säg inte att en grupp/individ i gruppen är på ett visst sätt utan att alltid försöka förändra det eller
jobba på att behålla det.
Fråga gruppen först om de har några förslag på hur man utvecklar sitt ledarskap sedan går du
igenom nedan punkter nedan. Om det finns tid så kan du stolpa upp på tavlan gruppens olika förslag
och fyll på med nedan lista.
Du utvecklar ditt ledarskap genom:

erfarenhetsutbyten med dina tränarkollegor i föreningen/laget

erfarenhetsutbyten med andra ledare i andra föreningar/lag

att gå utbildningar på området

att läsa litteratur på området

att ha rätt attityd till din egen utveckling – alltid vilja utvecklas!

att fundera kring vad lyckade och misslyckade träningar beror på

att i förväg tänka igenom hur du skall presentera saker

att vara lyhörd för nyheter/förändringar på området
Några enkla regler att förhålla sig till som ledare är:






Skapa en utvecklande inlärningsmiljö – den bygger på trygghet, harmoni och förståelse.
Du motiverar till utförande istället för tvingar.
Du uppfyller individens önskan om att känna sig kompetent, självstyrande och i samhörighet.
Fokusera på individens egen prestation, istället för att jämföra med alla andra.
Lär dig skilja på prestation och resultat.
Lär dig 5-1 regeln. 5 positiva feedbackkommentarer innan du får ge ett förslag till
förändring/förbättring.




Var positiv – beröm bra saker och utföranden.
Lär deltagarna att fylla på sina ”MåBra konton”. Delge strategier i hur man ger sig själv positiv
känslopåfyllning. Delge roliga övningar i hur man kan jobba med det.
Lär dig förstå vad dina deltagare faktiskt kan förstå och utgå från det. Det är oftast inte
deltagarna det är fel på, de förstår helt enkelt inte vad du menar.
Se alla – ägna alla deltagare tid på varje träning. Ge minst 20-30 sek egen tid till varje individ,
då du bara ser den individen. Har du svårt att hinna med alla på en träning – dela upp
gruppen och se till att hinna med det på två träningar.
Ledarskap B – etik och moral
Fråga gruppen vilka riktlinjer som man bör rätta sig efter inom innebandyn. Efter det lyfter du nedan
på tavlan eller PP-bild.
Riktlinjer för alla som jobbar inom innebandyn:

Medverka till att utveckla spelarnas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor i och utanför den närmaste gruppen.

I sin verksamhet bidra till att innebandyn präglas av solidaritet mellan människor.

Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt
förhållningssätt.
Innebandyträningarna skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Föräldrarna är
en naturlig samarbetspartner i alla åldrar och bör involveras i verksamheten, framförallt för att skapa
god förståelse för utvecklingsplanen och dess innehåll. Svensk Innebandy önskar att samtliga
föräldrar och vänner är bekanta med tillhörande föräldrar material för att kunna förhålla sig på ett
korrekt sätt.
Barnrättsperspektiv. (PP-bild)
Kan någon i gruppen en rättighet? Visa de rättigheter som är riktade för innebandyn. Ge exempel på
när man ska tänka på rättigheterna och lyft i gruppen att man bör jobba med de olika rättigheterna i
sin barngrupp/lag
Barnrättskonventionen innehåller 54 artiklar, 41 av dessa handlar om barnen. Ur dessa kan bland
annat läsas:

Alla barns lika värde (oavsett innebandykompetens)

Barnets bästa skall komma i främsta rummet (tänk på varje individ)

Varje barn har rätt att leva och utvecklas (alla kan bli något)

Barnens rätt att utrycka sina åsikter och få dem beaktade (lyssna på alla)

Alla barns rätt till vila, fritid, lek & rekreation (se till att inte matcha för hårt)
Dessa fakta skall genomsyra vår verksamhet. Med hjälp av Svenssonmodellen sätter Innebandyn
människan i centrum och visar på vikten av att vara ”hel” som människa för att lyckas som
innebandyspelare. Detta kallas för en holistisk människosyn.
Ledarskap C - Träningsplanering
Gå igenom lite kort varför det är viktigt att träningsplanera. Frågar gruppen om de träningsplanerar i
sina lag. Tänk på att det är kort om tid och fastna inte i någon längre diskussion. Redogör för
deltagarna att det även är viktigt att träningsplanera i yngre åldrar då man tex bara har en träning i
veckan. Man måste hålla koll på andra idrotter, skola och hemförhållanden men även är det en
träning inför framtiden då laget har 3 träningar i veckan och det krävs mer tid av tränaren.
Spara tid – lär dig planera! Ett sätt att slippa den dagliga stressen på ”träningsdagen” är att planera
träningen i god tid. Följ konceptet för ”vinnande träning” och lägg tiden vid rätt tillfälle (dvs. i god tid,
då du har tid, ett par dagar eller någon vecka i förväg) – så slipper du träningsdagsbekymren. Du
vinner dessutom kvalité på detta – genomtänkta träningar är ofta mycket bättre än de som skall
kommas på i all hast.
Ett vinnande koncept är att säsongsplanera. Att tänka igenom hela säsongen innan den har tagit fart,
det innebär lugn och ro samt kvalitetstid då du funderar. Du kommer känna att du hinner med det
delar du vill och skall under året.
Gör så här/Tänk så här, då du säsongsplanerar: (snarast efter årets säsongs slut)
1. Titta igenom utvärderingen från förra året – vad måste göras bättre, vad skall behållas.
2. Studera utvecklingsplanen – vilka pusselbitar kan vara aktuella i år? Vilken nivå kommer
spelarna att befinna sig på?
3. Fundera över vilka pusselbitar du skall hinna med under året/väljer att jobba med under året.
4. Fundera över vilka möjligheter du har i den tilldelade hallen/lokalen – tänk alltid positivt, se
möjligheter – inte hinder! Kanske finns det fler platser att förlägga träningen på.
5. Se över skolans, föreningens och Sveriges innebandykalender – fundera på vad du vill titta
på/delta i/skall ha spelare och föräldrar tillgängliga till.
6. Markera de dagar du tänker anordna ”aktiviteter” dvs. träningar, mönsterbrytare, resor,
matcher under året.
7. Planera grovt in någon eller några rubriker/pusselbitar per träning.
8. Se till att du har en bra lagorganisation runt dig. Ring in föräldrar som kan hjälpa dig agera
lagledare, matchansvariga, assisterande tränare osv.. Ju mer du kan fokusera på att träna
laget desto bättre för spelarna.
Då du vidtagit ovan åtgärder går du direkt till konceptet vinnande träning och planerar ett par
träningar i taget.
Download