1. namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 2

advertisement
SÄKERHETSDATABLAD – T-CELL MANDARIN
1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
T-Cell Mandarin
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet och användningar som det
avråds från
Användningsområde
Doftrefill avsedd för användning i automatiska dispenserar
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företag
Telefon
Fax
E-postadress
Berendsen Textil Service AB
Box 17143
200 10 MALMÖ
040-36 80 00
040-36 80 60
[email protected]
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Kundservice
010-602 30 00
2. FARLIGA EGENSKAPER
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering
Irriterande
Miljöfarlig
2.2 Märkningsuppgifter
Symboler
Riskfraser
Säkerhetsfraser
Ytterligare information
R38 – Irriterar huden
R43 – Kan ge allergi vid hudkontakt
R51/53 – Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön
S2 – Förvaras oåtkomligt för barn
S24 – Undvik kontakt med ögonen
S29 – Töm ej i avloppet
S37 – Använd lämpliga skyddshandskar
Innehåller: d-limonen, citral (allergiframkallande)
2.3 Andra faror
Ej relevant
3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
3.2 Blandningar
Ingående ämne
CAS
EINECS
d-limonen
5989-27-5
227-813-5
Konc.
(%)
10-20
Linalol
78-70-6
201-134-4
10-20
Xi; R38
2,4,6-trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane
5182-36-5
225-963-6
1-10
Xn; R22,
R52/53
2,6-dimetylokt-7-en-2-ol
18479-58-8
242-362-4
1-10
R38
Datum
2013-04-25
KIFS
CLP
R10,
Xi; R38, R43,
N; R50/53
Flam. Liq. 3: H226
Skin Irrit. 2: H315
Skin Sens. 1: H317
Aquatic Chronic 1:
H410
Skin Irrit 2: H315
Eye Dam. 2: H319
Acute Tox. 4: H302
Aquatic Chronic 3:
H412
Skin Irrit. 2: H315
Eye Dam. 2: H319
Sida
1/6
SÄKERHETSDATABLAD – T-CELL MANDARIN
Ingående ämne
CAS
EINECS
(2-tert-butylcyklohexyl)acetat
88-41-5
201-828-7
Konc.
(%)
1-10
Citral
5392-40-5
226-394-6
1-10
Xi; R38 R43
Isohexenyl Cyclopentenyl Carbaldehyde
37677-14-8
253-617-4
<1
N; R51/53
2,2,5-trimethyl-pentyl-cyclopentanone
65443-14-3
265-779-3
<1
N; R51/53
Benzylbenzoat
120-51-4
204-402-9
<1
Xn; R22
N; 51/53
Tymol
89-83-8
201-944-8
<1
Xn; R22,
C; R34,
N; R51/53
tridec-2-enenitrile
22629-49-8
245-142-6
<1
N; R50/53
KIFS
CLP
N; R51/53
Aquatic Chronic 2:
H411
Skin Irrit. 2: H315
Skin Sens. 1: H317
Aquatic Chronic 2:
H411
Aquatic Chronic 2:
H411
Acute Tox. 4: H302
Aquatic Chronic 2:
H411
Acute Tox. 4: H302
Skin Corr. 1B: H314
Aquatic Chronic 2:
H411
Aquatic Acute 1:
H400
Aquatic Chronic:
H410
Riskfrasernas och faroangivelsernas fullständiga lydelse finns i avsnitt 16.
4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning
Ögonkontakt
Hudkontakt
Förtäring
Flytta personen till frisk luft.
Skölj omedelbart med rikligt med (tempererat) vatten i 15 minuter. Håll
ögonlocken öppna.
Tvätta omedelbart av med rikligt med tvål och vatten. Avlägsna
nedsmutsade kläder.
Skölj munnen grundligt. Framkalla inte kräkning.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Hudkontakt
Irriterande för huden. Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
Hudkontakt
Uppsök läkare om irritation eller symptom kvarstår.
Ytterligare information
I händelse av olycka eller om du känner dig dålig, sök läkare omedelbart (visa om möjligt etiketten)
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Olämpliga släckmedel
Koldioxid (CO2), pulver, alkoholresistent skum
Vattenstråle
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Koloxider kan bildas vid brand.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Använd lämpliga skyddskläder, handskar och ögon-/ansiktsskydd.
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Se till att det finns tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud och ögon.
6.2
Miljöskyddsåtgärder
Förhindra ytterligare spill. Låt inte outspädd produkt eller stora mängder komma ut i grundvatten,
vattendrag eller avlopp.
Datum
2013-04-25
Sida
2/6
SÄKERHETSDATABLAD – T-CELL MANDARIN
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Se till att det finns tillräcklig ventilation. Absorbera vätska med vätskebindande material (sand,
diatomit, syrebindare, universalbindare, sågspån). Samla upp i lämpliga, märkta behållare för
omhändertagande.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
För lämplig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Ta hand om avfall i enlighet med avsnitt 13.
7. HANTERING OCH LAGRING
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Undvik kontakt med huden och ögonen. Se till att ventilationen är tillräcklig. Drick, ät eller rök inte i
samband med hantering av produkten. Tvätta händerna efter hantering av produkten.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras väl tillsluten.
Förvara på sval, torr plats. Kallare än 30 °C.
Skydda från värme och direkt solljus.
Öppna inte förpackningen med våld och kasta den inte i eld, gäller även tömd förpackning.
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd förpackning.
7.3 Specifik slutanvändning
Luftfräschare
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
8.1 Kontrollparametrar
Produkten innehåller inga ämnen för vilka det finns hygieniska gränsvärden enligt AFS 2011:18
8.2 Begränsning av exponeringen
Se till att ventilationen är tillräcklig
Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder
Individuella skyddsåtgärder
Behövs inte vid avsedd hantering av produkten. Vid hantering av större
Ögonskydd/ansiktsskydd
mängder och då det finns risk för stänk är ögonskydd lämpligt.
Använd skyddshandskar.
Hudskydd
Behövs inte vid avsedd hantering av produkten.
Andningsskydd
För hantering av spill, se avsnitt 6. Hantera och lagra enligt avsnitt 7.
Begränsning av
miljöexponeringen
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Lukt
Lukttröskel
pH-värde
Smältpunkt/fryspunkt
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet
Övre/undre
brännbarhetsgräns eller
explosionsgräns
Ångtryck
Ångdensitet
Relativ densitet
Löslighet
Datum
2013-04-25
Vätska
Karaktäristisk, mandarin
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ej tillgänglig
65 °C
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Sida
3/6
SÄKERHETSDATABLAD – T-CELL MANDARIN
Fördelningskoefficient:
n-oktanol/vatten
Självantändningstemperatur
Sönderfallstemperatur
Viskositet
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
9.2 Annan information
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet
Stabil under normala förhållanden
10.2 Kemisk stabilitet
Sönderdelas ej under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden
10.3 Risken för farliga reaktioner
Starka syror. Starkt oxiderande ämnen.
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Undvik värme, gnistor, öppna lågor och direkt solljus. Förvara inte vid temperaturer över 50 °C. Låt
inte produkten frysa.
10.5 Oförenliga material
Ingen uppgift
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Koloxider, koldioxid (CO2).
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Blandningen som sådan är inte testad. Klassificeringen är gjord utifrån information om ingående
ämnens klassificering
Akut toxicitet
Frätande/Irriterande
Sensibilisering
Toxicitet vid upprepad
exponering
Cancerogenicitet
Mutagenicitet
Reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet
– enstaka exponering
Specifik organtoxicitet
– upprepad exponering
Fara vid aspiration
Data för blandningen saknas.
Data för blandningen saknas. Klassificeras som irriterande baserat på
ingående ämnens klassificering.
Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt. Innehåller d-limonen och
citral.
Data för blandningen saknas.
Data för blandningen saknas.
Data för blandningen saknas.
Data för blandningen saknas.
Data för blandningen saknas.
Data för blandningen saknas.
Data för blandningen saknas.
12. EKOLOGISK INFORMATION
Blandningen som sådan är inte testad. Klassificeringen är gjord utifrån information om ingående
ämnens klassificering.
Under normala användningsförhållanden kan produkten inte förväntas ansamlas i miljön eller orsaka
miljöproblem.
Datum
2013-04-25
Sida
4/6
SÄKERHETSDATABLAD – T-CELL MANDARIN
12.1 Toxicitet
Data för blandningen saknas. Klassificeras som miljöfarlig baserat på ingående ämnens
klassificering.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Data för blandningen saknas. Innehåller komponenter som inte är lätt nedbrytbara.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumulerar inte.
12.4 Rörligheten i jord
Förångas lätt.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Data för blandningen saknas.
12.6 Andra skadliga effekter
Inga kända
13. AVFALLSHANTERING
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Generellt
Föreslagen EWC-kod
Rester av produkt samt förpackningar med rester är farligt avfall. Även
eventuella saneringsmaterial är farlig avfall. Lämnas till godkänd
mottagare av farligt avfall.
Produktrester: 07 06 99
Förpackning: 15 01 10*
Saneringsmaterial: 15 02 02*
14. TRANSPORTINFORMATION
14.1 UN-nummer
UN-nummer
3082
14.2 Officiell transportbenämning
Transportbenämning
Miljöfarligt ämne, flytande, N.O.S. (innehåller d-limonen &
Tridec-2-enenitrile)
14.3 Faroklass för transport
Klass
9
14.4 Förpackningsgrupp
Förpackningsgrupp
III
14.5 Miljöfaror
EmS-kod
Vattenförorenande
ämne
F-A, S-F
Ja
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Begränsad mängd
Högst 5 l per innerförpackning. I sammansatta förpackningar högst 30 kg
per kolli. På brickor med sträck- eller krympfilm högst 20 kg per kolli.
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
-
Datum
2013-04-25
Sida
5/6
SÄKERHETSDATABLAD – T-CELL MANDARIN
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,
hälsa och miljö
Parfymer uppfyller Standards of the International Fragrance Association
(IFRA), amendments 46
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts
16. ANNAN INFORMATION
Riskfraser i avsnitt 3
Faroangivelser i
avsnitt 3
Övrigt
Datum
2013-04-25
R10 − Brandfarligt
R22 − Farligt vid förtäring
R34 − Frätande
R38 − Irriterar huden
R43 − Kan ge allergi vid hudkontakt
R50/53 − Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka
skadliga långtidseffekter i
R51/53 − Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön
R52/53 − Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön
H226 − Brandfarlig vätska och ånga
H302 − Skadligt vid förtäring
H314 − Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H315 − Irriterar huden
H317 − Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 − Orsakar allvarlig ögonirritation
H400 − Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 − Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H411 − Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412 − Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Baserat på engelskt säkerhetsdatablad daterat 2013-03-14.
Sida
6/6
Download