Vad gör Gud i Latinamerika/Iberiska?

advertisement
Vad gör Gud i Latinamerika/Iberiska?
April-oktober 2016
Mars-maj:PeriodiSverige
Tackallaföreraförböner!Detvärmerihjärtatnärolikapersoneriförsamlingenvisarsin
uppskattningfördetarbetesomjaggörsamtstårbakomiförbön.Detbehövsverkligen!
Detharvaritenmycketintensivvår.UndertvåochenhalvmånadfannsjagiSverige,på
Sverigekontoret,ochharförutomattdirektarbetamedpartnerviaskypeochmail,besöktett
antalförsamlingarförmissionsinformation.Räknadetill16församlingsbesökundervårentotalt.
Detärroligtattfåmötaförsamlingsrörelsen,menocksåslitigtattvarautesåmångahelger.
PåEFKharvibildatettledningsteamfördetinternationellaprogrammetochjagsamordnardet
arbetet.Detharvaritmycketstimulerandeochutmanandeattarbetatillsammansmedövriga
region-ochprogramledareförattbyggaettgemensamtprogram.Samtidigtärdetsomalltannat
sombyggsupp,detkräverarbeteochtid.
Juni:Iberiskahalvön
IbörjanavjuniåktejagtillPortugalförvårårligakonferens,somiårhöllsinorraPortugal,nära
Maia.Vivarca130deltagarefrånolikaförsamlingariregionen.Tematvarmissionochvihade
någrariktigtgodastundermedundervisningmedutmaningtillossallaattarbetameddessa
frågorivåraförsamlingar.Roligtvarattsåmångaportugiservarmedpåkonferensen.
DagenefteranordnadeEFKenstrategidagsomBertilEkströmledde.Härfickolikasamfund,
pastorerochmissionärergesinsynpåhurdesågpåarbetet.Vikomframtillattde
gemensammafokusområdenärförsamlingsplantering,träningavledaresamtattfrämjaen
ungdomsrörelse.Tankenärattdettamöteskaföljasuppavnationellamötenunderhösteni
PortugalochSpanien.Ivårkommerviatthaenåterträff,allatillsammans.Detkännsoerhört
spännandeattfåvaramedochformaviktigastrategierinförframtiden.VivillattGudsrikeska
spridasocksåisödraEuropa!
Juli
Ijulihadejagsemesteritvåveckor,dåjagfickbesökavvännersomboriBelgien.Sedanhade
vimissionärskonferenspåGötabro,därett100-talmissionärermedsinafamiljerdeltog.Före
konferensenhadeviregionledaresammanträde,därviförbereddeochplaneradehösten.Det
varenbrakonferensdärvigemensamtkundebearbetaolikagemensammafrågor.
Augusti
UnderaugustimånadflyttadejagfrånLövstagatandärjagbotti11år.Jagtogdåsemesteri
tvåveckorföratthatidmedflytten.Kännermigoerhörttacksamfördessa11år,samtidigt
somjagkännermiggladöverdenflyttjaggjorttillFabriksgatan.Harfåttupplevapånärahåll
Gudsotroligaomsorgommiginiminstadetalj.Vadskamansäga?VilkenGudvihar!
Detvåsistaveckornaiaugustivarmycketintensivadåjaghademycketattgöra.Planerade
hösten,köpteresor,jobbademedenslutrapporttillSidaosv.
September
Den5septemberbardetavtillLatinamerika.FörstaanhaltenharSãoPauloochstyrelsemöte
förSAT7Brazil.ViharunderenlängreperiodhjälptSat7attetablerasigiLatinamerika.Sedan
harjagbesöktprojekt,haftsamtalmedpartnerochplaneratinförframtiden.Den13-15/9
hadevipartnerdagarmedsamtligapartnersiLatinamerika.Vihademycketfinadagarav
samvaro,teologiskadiskussionerochsamtalomhurvibättreskasamarbeta.Detbästaavallt
ärattsehurrelationerdjupnarochsehurmycketdetpåverkarGudsrikepositivt.
EfterdetstannadejagkvarenveckaiParaguayochbesöktenågranyaprojektsomvistöttar
uteimycketfattigabyar,därförsamlingarhållerpåattplanteras.Kansemångapositivasaker
skeiParaguay,ochdettaärbönesvar.Förettparårsedanvardetmyckettufftför
verksamhetendåmantappadeenstorfinansiär,menvikannuseattarbetetfortsätterpåett
nyttochmycketfintsätt.
Efterdetfickjagmöjlighetenattbesökaenannanförsamlingsplanteringsomliggervid
Amazonfloden,näradärdenmynnaruthavetistadenMacapá.DärarbetarPastorLuizNeto
somarbetarpåettnyttsätt.Hanärintebarapastorförsinförsamlingutanförhela
stadsdelendärhanfinns.FickförmånenattvaramedhonomochhansfruLilianeundernågra
dagar,ochblevdjuptberördavnödenmenocksådetfinaarbetesompastorsparetgör.
NärmanärutepåresahänderdetenheldelsakersommåsteåtgärdasgentemotSverige
ellerdeandrapartnernaochmissionärer.Detinnebärtidigamornarochsenakvällarföratt
hinnamedattsvarapåmailochskrivaolikadokumentsomskaskickasintillSverige.Detblir
ganskaslitigtmendetharändåfungerat.Dessutomärdetviktigtattarbetaihoposssom
teampåmissionscentrat,jagochBertilochAlziraEkströmsombefinnersigiCampinas,
Brasilien.
Oktober
Underoktoberfickjagmöjlighetattdeltaienkonsultationsomplaneratsochgenomförtsav
WorldEvangelicalAlliance(WEA)samtdetlatinamerikanskanätverketCOMIBAMiPanamá
City.Vivar300ledarefrånhelavärldensomfickbearbetatemat”Polycentricmission–from
allnationstoallnations”.Dettaärmycketintressanteftersomjagarbetarmedenregionsom
ocksåärsändandeimission.UnderkonferensenavtackadesBertilEkströmsomdirektorför
missioncommissionhosWEA.JagfickrepresenteraEFKunder”thetransitionceremony”.
SitternupåflygplatseniSãoPaulopåväghemfrånenbramenintensivresaiLatinamerika.
Kommerendastattvarahemmaiknapptfyraveckor,ochresertillbakaibörjanavnovember.
Tidenhemmakommertillstordelattbeståavarbetemedbudgetochverksamhetsplaninför
2017ochbesökinågraförsamlingar.Somniförstårblirdetintemyckettillåterhämtning,så
nifårgärnabeförmigattjagmittialltkanfinnastyrkaochvila.
Böneämnen:
§
§
§
§
BeförkonferensenALLMAKTsomkommerattägarum22/10iLinköping.
Befördeprojektochmissionärersomsaknarekonomisktunderhåll,attGudfårgöraunder!
Beförbudgetochverksamhetsplanenför2017,attdetärGudsomleder!
Beförkraft,styrkaochinspirationmittialltarbete.
Download