För en feministisk politik
Feministiskt initiativ 2013
Antagen vid kongressen 5–7 april 2013
Könsidentitet och könsuttryck
Feministiskt initiativ vill se en värld där människor fritt kan definiera och uttrycka sitt kön och
där alla har rätten att bestämma över sin egen kropp. Det måste till en bred samhällelig
uppslutning med utbildningar för att vända stigmat som riktar sig mot transpersoner.
Alternativet och dess konsekvenser känner vi redan till idag – hat, våld, hot, osynliggörande
och höga siffror i självmordsstatistiken. Idag upprätthålls förtryckande könsnormer av staten
och de som bryter mot könsnormerna utsätts ofta för våld och stigmatisering och drabbas i
större utsträckning av fattigdom. Vi vill istället se en aktiv politik mot diskriminering där
rättsväsende, skola och sjukvård utbildas i transpersoners livsvillkor och arbeta aktivt för att
minska diskriminering mot dessa personer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fi ska verka för alla människors rätt att kostnadsfritt ändra sin egen juridiska
könstillhörighet utan krav på transidentitet eller kroppsliga ingrepp.
Fi ska verka för att personnumren görs könsneutrala.
Fi ska verka för att namnlagen ändras så att alla människor har rätt att ta förnamn
utan att det styrs av biologiskt kön. Denna rätt ska även gälla för föräldrar när de
namnger sina barn.
Fi ska aktivt verka för att ett tredje juridiskt kön införs.
Fi ska verka för att i positiv anda utreda möjligheterna för att avskaffa av de
juridiska könen och ta fram nya rutiner för att upprätthålla och öka
jämställdhetskartläggningar.
Fi ska verka för att det ska vara en rättighet att få ut nya betyg och intyg vid
ändring av personnummer eller andra personuppgifter.
Fi ska verka för att all offentligt finansierad verksamhet ska vara tillgänglig även
för transpersoner. Sjukhus, omklädningsrum, fängelser, toaletter och andra
lokaler måste byggas med alla människor i åtanke.
Fi ska verka för att transpersoners rätt att bestämma över sin egen kropp ska stå
i centrum vid vårdbehov. Detta ska stå i centrum även vid utredningar kring
behov av könskorrigerande vård och behandling.
Fi ska verka för att alla som är bosatta i Sverige ska ges rätt till samma
subventionerade könskorrigerande vård samt rätt att byta juridisk könstillhörighet
utan krav på att vara steril eller ogift.
Fi ska verka för att minderåriga ska få byta juridiskt kön och få könskorrigerande
vård efter sedvanlig utredning.
Fi ska verka för att alla medicinskt och kirurgiskt omotiverade ingrepp på barn
som inte har en fastställd könstillhörighet ska upphöra. Alla intersexuella barn och
unga samt deras föräldrar ska få information och stöd för att kunna fatta rätt
beslut för sitt barn tillsammans med sjukvården, samt att i sin tur ge barnet det
stöd det behöver under sin uppväxt.
Fi ska verka för att inkludera kön samt transpersoner i lagstiftningen om hets mot
folkgrupp och att hetslagstiftningen ska utformas med ett tydligt strukturellt
För en feministisk politik
Feministiskt initiativ 2013
Antagen vid kongressen 5–7 april 2013
13
perspektiv.
Fi ska verka för att även barn och andra närstående till personer som omfattas av
hetslagstiftningen ska omfattas av detta skydd, även om de själva inte tillhör
någon av dessa grupper. Dessa barn måste även omfattas av lagstiftning om
förbud mot diskriminering.