Feministisk antirasism - Feministiskt initiativ

För en feministisk politik
Feministiskt initiativ 2013
Antagen vid kongressen 5–7 april 2013
Feministisk antirasism
Feministiskt initiativs politik ifrågasätter den norm om ”svenskhet” som baseras på ett vitt,
västerländskt, kristet arv. Den antirasistiska politik som Feministiskt initiativ bedriver utmanar
den etablerade och diskriminerande strukturen som upprätthåller etniskt baserade privilegier i
samhället. Feministiskt initiativ anser att en kvinna tilldelas olika positioner i samhället
beroende på faktorer som ekonomiska förhållanden, utbildningsnivå, ålder, västerländskt eller
ickevästerländskt ursprung, vit eller icke­vit hudfärg och om hon är en hetero­, homo­,
bisexuell eller transperson. Med insikten om att olika maktordningar kan samverka och
påverka kvinnors positioner driver Feministiskt initiativ en feministisk antirasistisk politik som
utgår från kvinnors olika erfarenheter av underordning i ett patriarkalt samhälle.
I dagens samhälle utsätts människor, som inte passar in i en vit, västerländsk norm, för
rasism och marginaliseras. Konsekvensen blir att icke­vita kvinnor också upplever
könsförtryck genom rasistiska konstruktioner av kön. Könsstrukturer och rasistiska
strukturer förstärker och upprätthåller på så sätt varandra.
Feministiskt initiativ anser det nödvändigt att problematisera Sveriges integrationspolitik
utifrån ett feministiskt antirasistiskt perspektiv. Den nuvarande integrationspolitikens mål är
att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etniska och kulturella
tillhörigheter. Trots det vilar den på rasistiska antaganden om människors inneboende
olikheter. Feministiskt initiativ vill flytta fokus. Istället för att diskutera hur invandrare ska
integreras vill Feministiskt initiativ belysa och bearbeta den strukturella diskriminering som
hindrar människor från att delta i samhället på lika villkor.
Den strukturella diskrimineringen utgör basen för att ”sortera”, dvs. tilldela etniskt baserade
privilegier åt vissa samhällsgrupper och marginalisera andra, och återfinns inom alla
samhällssektorer. Allt oftare baseras den nutida rasismen på påstådda kulturella skillnader
istället för, som tidigare, på föreställda biologiska skillnader mellan olika folkgrupper. Den
kulturrasism, som blir följden, bygger på föreställningar om att ”kultur” kan användas för att
förklara skillnader i egenskaper, förmågor och färdigheter bland människor. Parallellt med
kulturrasismen förekommer även en utbredd vardagsrasism. Feministiskt initiativ anser det
viktigt att utveckla en medvetenhet om sambanden mellan globala maktförhållanden och den
rasism som i allra högsta grad förekommer i Sverige.
1. Fi ska verka för att föra in feministiska, antirasistiska perspektiv i den politiska
debatten så att dessa perspektiv genomsyrar varje del av politiken.