Psykisk hälsa - Feministiskt initiativ

advertisement
För en feministisk politik
Feministiskt initiativ 2013
Antagen vid kongressen 5–7 april 2013
Psykisk hälsa
Trots förbättringar i hälsa, så som ökad medellivslängd och ökad rörelseförmåga i högre
åldrar, har det sedan mitten av 1990­talet funnits tecken på att de psykiska besvären i
befolkningen blivit fler. Detta syns i en ökad sjukskrivnings­ och bidragsfrekvens, i huvudsak
på grund av psykiatriska diagnoser.
Kvinnor är oftare sjukskrivna och får mer mediciner utskrivna än män. Varför det är så ska
utredas från medicinsk och psykosocial utgångspunkt.
Det finns även ett starkt samband mellan upplevd diskriminering och psykisk och fysisk
ohälsa bland utrikes födda. Forskning visar att den psykiska ohälsan är högre bland
utlandsfödda än bland infödda. Detta tyder på att tidigare trauman, men också rasism,
vardaglig diskriminering, erfarenheter av orättvisa och kränkande behandlingar har effekter på
den fysiska och psykiska hälsan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fi ska verka för mer resurser till den psykologiska och psykiatriska vården. Förutom
en upprustning av den vård som tar hand om människor med psykisk ohälsa eller
psykiatriska diagnoser. bör utbudet bli större av yrkespersoner, som innehar
psykologisk kompetens med grundutbildning från godkända utbildningar och som
omfattas av högkostnadsskyddet. Denna kunskap ska också kunna användas i
förebyggande syfte inom skolhälsovården.
Fi ska verka för en övergripande utredning som gör en feministisk analys av
orsakerna till och konsekvenserna av kvinnors ökade psykiska ohälsa och
sjukskrivningar. Utredningen ska utgå från ett intersektionellt perspektiv med fokus
på genus­ och etnicitetsaspekter och erfarenheter av trauman.
Fi ska verka för att möjligheten för kvinnor att få bättre hjälp inom missbruksvården
ökar. Till detta behövs avgiftningskliniker, vårdavdelningar inom psykiatrin,
behandlingar och boende som är avsedda endast för kvinnor.
Fi ska verka för mer resurser till kvinnoteam inom socialtjänst, sjukvård och
psykiatrin.
Fi ska verka för utökade resurser till arbetet mot mäns våld mot kvinnor både inom
psykiatrisk vård och i hälso­ och sjukvården i stort.
Fi ska verka för en nollvision mot självmord.
Fi ska verka för att all självmordsprevention måste innehålla ett hbtq­perspektiv.
Fi ska verka för att det psykosociala stödet till hbtq­personer säkras och att det görs
till en självklar del i vården för transsexuella.
Fi ska verka för att forskning kring självskadebeteende bland kvinnor initieras för att
finna adekvata behandlingsformer. Personer med beteendestörningar, t.ex.
självskadebeteende ska beredas adekvat behandling oavsett bostadsort och
oavsett ålder.
Fi ska verka för att patientråd inom psykiatrin ska finnas i varje landsting, där före
detta och nuvarande patienter har inflytande över hur vården ska bedrivas.
Fi ska verka för en förstärkning av elevvårdspersonal, kuratorer, psykologer och
För en feministisk politik
Feministiskt initiativ 2013
Antagen vid kongressen 5–7 april 2013
skolsköterskor, på skolor och förskolor. Denna personal ska omfattas av
kompetenskrav på genus­, hbtq­ och antirasistiska perspektiv.
Download