Möte om odlings- och koloniområden 31 augusti 2016

advertisement
Möte om odlings- och koloniområden
31 augusti 2016
Välkomna!
Kristina Magnusson och René Mohlkert
Uppdraget och processen
Malin Rizell
Sammanfattning av Stadsplanen
hus
Malin Hellman och FredrikÖppet
Bengtsson
23 augusti 2016
Svar på vanliga frågor
Karin Sterte, Lena Åkesson och Torsten Nilsson
PAUS
Frågor och synpunkter
tidsplan
höst
2015
vår
2016
sommar
2016
höst
2016
vår
2017
sommar
2017
höst
2017
Samråd 23 juni – 23 september
49 pop-up dialoger
Stadsbyggnadshuset
Stadsbiblioteket, Mäster Palms plats, kontaktcenter,
Filbornabadet, Väla, Dunkers
2 öppet hus
23/8 och 14/9 stadsbyggnadshuset
Kolonimöte
31/8
Brev och telefonsamtal
Vill du tycka till?
Skriftliga synpunkter
E-post
[email protected]
Brev
Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg
Stadsplanen
ska visa hur vi använder ytan
Centralorten
2035
+ 40 000
= 175 000
Vad och var?
Attraktivt
Livskvalitet
Ekologiskt fotavtryck
Vad är förtätning?
Mer på samma yta
•
•
•
•
•
•
•
bostäder
arbetsplatser
offentlig service (såsom skolor, förskolor, idrottshallar)
kommersiell service och handel
hållbara resor och transporter
grönska, kultur och fritid
klimatanpassning, framförallt regn och stigande havsnivåer
Utbyggnadsområde
Verksamhetsområde
Förtätning i befintlig
bebyggelse
Stadsdelscentrum
Regional nod
Knutpunkten, Ramlösa, Maria
Utredningsområde
Större grönområden
Råådalen, Vasatorpsstråket,
Pålsjö-Landborgen
Vasatorpsvägen
Utbyggnadsområde
Förslag på bostadsförsörjning
Förtätning i befintlig
bebyggelse
Förslag på skolor och förskolor
Övergripande
grönstruktur
Förslag på grönstruktur och klimatanpassning
Dagvatten
Natur
Park
Gröna stråk
Odling
Förslag på kollektivtrafikförsörjning
Markanvändningskartan
Förändringar på
koloni- och odlingslottsområden
Rening av avloppsvatten…
Utsläpp av avloppsvatten definieras enligt miljöbalken som
miljöfarlig verksamhet (9 kap.1§ MB)
Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas omhand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras (9 kap. 7§
miljöbalken)
Hantering av bad-, disk- och tvättvatten
på Helsingborgs koloniområden
• Inventering och utredning pågick under maj-september 2014
• I september 2014 lämnade Miljönämnden sitt yttrande på nya
avtalsvillkor för koloniföreningar
• I februari 2015 tog Kommunfullmäktige beslut om nya
avtalsvillkor för koloniföreningar
Omvandlingsområden i Stadsplan 2017
Måste jag göra åtgärder på mitt avlopp när mitt
koloniområde är medtaget i Stadsplan 2017 som ett
omvandlingsområde för framtida bebyggelse?
Ja
Vi avvaktar med två områden:
• Tornets sommarby
• Lundbäcks koloniförening
Vad är ett arrende?
•
Ett avtal om upplåtelse av jord till nyttjande mot ersättning.
•
Oftast tidsbegränsade och kan vara ett sätt för jordägaren att
använda marken i väntan på annan användning.
Det finns olika typer av arrenden, och olika typer av avtal reglerar
rättigheter och skyldigheter för både arrendatorn och markägaren.
Vad är en koloni?
•
Enligt Nationalencyklopedin:
”´Koloniträdgård, kolonilott, jordlott, 200–500 m2, inom ett koloniträdgårdsområde (koloniområde)
som upplåtits för odlingsverksamhet. En koloniträdgård får bebyggas med en kolonistuga och ett
enklare växthus
Kännetecknande för ett koloniträdgårdsområde är organisationen i en
koloniträdgårdsförening, som arrenderar marken av kommunen och sedan i sin tur fördelar lotterna
med arrendekontrakt till medlemmarna. Föreningen har det praktiska ansvaret för områdets skötsel
av gemensamma anläggningar, t.ex. inhägnad, vägar, vatten och avlopp.”
•
På ett koloniområde får medlemmarna under vissa perioder
övernatta
•
Föreningen har besittningsrätt = kan få prövat rätten att behålla ytan
vid en uppsägning
Vad är en odlingslott?
•
En odlingslott får ha max 10 m2 stor bod för redskap.
•
Det är inte tillåtet att övernatta på lotten.
•
Det finns odlingskrav på minst 30 % och områdena är alltid öppna
och tillgängliga för alla.
•
Avtalen tecknas direkt mellan odlaren och staden, och då ingår i de
flesta fall vatten, container och bajamaja. Avtalet löper på 1 år i
taget och har inget besittningsskydd.
Det finns även 4 odlingslottsområden inom staden, där avtal är tecknade med en
styrelse. I övrigt gäller samma odlingskrav och förbud mot övernattning. Dessa
områdena är inhägnade och föreningen tillhandahåller och bekostar vatten, toalett och
container.
Avtalet löper på 1 år i taget och avtalet ger inget besittningsskydd.
Vad är en rekreationslott?
•
En rekreationslott har inget odlingskrav, utan kan vara en oas för
blommor, gräs och umgänge.
•
All odling av livsmedel ska ske i ren, ny jord, på grund av
markföroreningar i befintlig.
•
I Helsingborg är lotterna vid Hedens idrottsplats, Tuppen,
rekreationslotter.
•
Avtalet löper på 1 år i taget och har inget besittningsskydd.
Allmänna frågor
Vilken rättslig grund finns att ta bort ett
befintligt koloniområde?
För att ett bostadsarrende ska upphöra att gälla måste det föreligga
ett sakligt skäl. (10 kap Jordabalken behandlar bostadsarrenden)
Det kan till exempel vara:
-
att Staden i detaljplanen planlägger marken till annan användning så
som park eller dagvattenmagasin.
-
att Staden vill använda marken till annan bebyggelse än
fritidsbebyggelse.
Fråga om det finns sakliga skäl för att arrendekontraktet ska upphöra
eller inte prövas av Arrendenämnden i Malmö. Arrendenämndens beslut
kan överklagas till Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Besittningsrätt i arrenden
Vad innebär besittningsrätten för kolonister?
•
En bostadsarrendator har direkt besittningsskydd. Det innebär att
arrendatorn kan ha rätt till förlängning av avtalet om avtalet har
sagts upp.
•
Jordägaren måste åberopa ett sakligt skäl för att arrendekontraktet
ska upphöra att gälla. Skäl till att bryta arrendatorns
besittningsskydd kan bland annat vara olovligt byggande, avtalsbrott
och ändrad användning genom ny detaljplan. (10 kap 5 § Jordabalken)
Besittningsrätt i arrenden
Vad är lagstadgat och vad är kopplat till
politiska beslut?
•
Markanvändningen och eventuellt inlösen är kopplat till politiska
beslut.
•
I lagen anges:
•
•
vilka grunder som kan åberopas för att ett arrendeavtal ska
upphöra att gälla
•
hur en uppsägning ska gå till.
Arrendenämnden prövar om det finns saklig grund för att ett
arrendeavtal ska upphöra att gälla.
Ersättning
Hur går ersättningsprocessen till och när får
man ersättningen?
•
Förhandlingar inleds med arrendatorn. Eventuell ersättning betalas
ut när man nått en överenskommelse.
•
Kommer parterna inte överens, måste arrendatorn på egen
bekostnad avlägsna byggnader med mera på arrendestället.
•
Staden är inte skyldig att lösa in byggnader och annan egendom.
Ersättning
Kommunala krav har gjort att vi investerat i t ex avlopp.
Hur räknas detta in i ersättningen?
Nödvändiga investeringar i anläggningar ingår i värderingsgrunderna.
Vad innebär besittningsrätten för
rekreationslotts/odlingslottsinnehavare?
Det finns inget besittningsskydd för lägenhetsarrenden.
Ersättning
Kolonierna minskar i värde som ett resultat av
stadsplanen. Hur ställer sig staden till det?
Det finns ingen generell rätt till ersättning för värdeminskning på grund
av stadsplanen.
Vad händer efter 2019 när arrendena går ut?
Det är för tidigt att svara på idag.
Inlösen
När kommer inlösen att ske?
•
Om det blir aktuellt med inlösen sker det efter ett politiskt beslut,
till exempel en antagen detaljplan.
•
Stadsplanen är en fördjupad översiktsplan och är inte juridiskt
bindande.
Kan kommunen lösa in stugor redan nu?
•
Nej, det är inte aktuellt utan att först ha fått en begäran om inlösen
från föreningen.
•
Föreningen kan begära inlösen i samband med att en detaljplan som
medför ändrat ändamål antas.
Gällande beslut
Beslut rörande stenkista, VA-krav, öppethållande mm.
Gäller de som förut?
Ja. Alla beslut som tagits och krav som ställts gäller.
Gåvobrev/donationer
Vilka gåvobrev finns till staden och vad står det
i dem?
Det finns flera donationsbrev, men inga som berör mark som det idag
ligger koloniområden på.
•
Områdena för Fredriksdal Ö och Fredriksdal Västra donerades av
Gisela Trapp till Karin Ståhle född Trapp, som sedan sålt direkt till
Helsingborgs stad. (17/2 1921 för 214.950:-)
•
Brytstugan och Tornet ligger på mark som köpts in 1890.
Download