Uppställning över tänkbara moduler ingående i IAS - RF IT

advertisement
Förslag till prioriteringsmodell för IAS
IT-styrgruppen behandlade vid sitt möte den 2 april på Bosön frågan kring prioritering av
moduler i IAS. Utifrån det grunddokument som fanns tillgängligt (IAS moduler) är följande
uppställning definierad:
Nivå *
Person
Organisation
Adress
Funktion
Säkerhet
Nivå 1
Anläggning
Event
Cup
Serie
Tabell
Nivå 2
Statistik
Nivå 3
Resultat
Ranking
Licens
Nivå 4
Prenumeration
Redskap
Nivå 5
Analys
Webbhandel
Fördelning
Kommunikation
Backoffice
GUI
Rapport
Webservice
Övning
Logistik
Här följer en kommentar kring de ovan listade modulerna:
IAS GUI
Gränssnitt och logiska funktioner definieras i ett övergripande delprojekt samordnat med
utformningen av EpiServer-plattformen
IAS Webservices
Integration med andra lösningar
Koppling ekonomiprogram
Kopplingsfunktion till SPAR för adressuppdatering, tjänst i systemet?
IAS Rapport
Rapportverktyg via Reporting Services, rapporter ska utformas i samklang med utveckling av
varje modul. I varje delprojekt ska nödvändiga rapporter tas fram som en del av delprojektet
IAS Person
Grundläggande modul som innehåller namnuppgifter och kopplingsindex. Personnummer
används som identifierare för koppling till SPAR.
Fält som bör ingå:
PersonId, Personnummer, Idrottsnummer, Förnamn, Efternamn, Död, dödsdatum (ej
obligatoriskt), dubblett?, Borttagen?, Publicering (fältnivå) även på personnivå, Bild,
Marknadsinfo (egen lösning för personifiering i PP?), vissa fält obligatoriska,
urvalshantering, utländska spelare,
Som tillägg till IAS Person finns följande tilläggsmoduler:
IAS Organisation
Grundläggande modul för organisationsstruktur
IAS Adress
Adressmodulen ska kunna lagra adresser av olika typer. Den ska vara gemensam för alla
enheter som kräver koppling till adress, ex person, organisation, anläggning, funktion.
Inmatningen bör vara av uppslagstyp med förslag på inmatning. Postnr ska kopplas till PAR
med automatisk inmatning av postort. Hur hantera utlandsadresser?
Minderåriga som har vårdnadshavare på olika adresser måste också kunna hanteras. Ska
utskick till dessa ske genom att det går ut flera utskick? Fakturor? Två
folkbokföringsadresser?
IAS Funktion, IAS Utmärkelse, IAS Kompetens (tidsbegränsad), IAS Merit
De här begreppen borde kunna ordnas organisatoriskt under Funktion, man kan t.ex. tänka
sig införa en parameter som heter funktionstyp
IAS Säkerhet
Styrning av roller och rättigheter, gemensam med PP och EpiServer.
IAS Backoffice
Konfigurering och styrning av processer/driftsuppgifter
IAS Anläggning
Hantering av anläggningar, adressuppgifter (ev gemensamt adressregister med Person,
Organisation och Funktion?), utrustning, förvaltare, funktionärer kopplade till anläggningen
(anläggning ska kunna ha egen webbsida), koppling via IAS Webservices till kommunala
bokningssystem.
IAS Event
Hantering av tävlingar, kurs etc. olika gränssnitt?
Anmälan kurs, Anmälan Ind, Anmälan Lag, omfattar förutom lag även stafett och
parkombinationer som häst & ryttare, MC, Bil, Båt, Flygplan etc. till förare.
Kalenderfunktioner över event
IAS Cup
Hantering av cuper
IAS Serie
Lottning
Resultat, inmatning och presentation
Funktioner (domare etc.)
IAS Tabell
IAS Kommunikation
Episerver
SMS
E-post
Distribution
Nyhetsbrev, Apsis
Begreppet IAS Anmälan ingår i IAS Event
IAS Statistik
Statistikverktyg, här ska data från t.ex. Föreningsrapporten hanteras. Koppling till RF:s
statistiker och verktyg som används där (SPSS?). SPSS Dimension
IAS Resultat
IAS Ranking
IAS Licens (försäkring)
För några idrotter är licens liktydigt med försäkring, visning av personnummer på utskrifter
kan vara aktuellt
IAS Prenumeration
Abonnemangshantering, integrera med extern system
IAS Redskap
Hantering av MC, Bil, Båt, Flygplan inkl. komponenter. Även djur som tävlingsredskap ska
med här.
IAS Analys
Analysverktyg
IAS Webbhandel
Enl. särskild ordning, inköpt funktion i sin helthet, integrering med WS
IAS Logistik
Lager, förbrukning och tillgång, delmodul till IAS Webbhandel
IAS Fördelning
LOK-stödshantering, Handslag etc.// Närvarostatistik för överåriga. Modul som hanterar
fördelning av ekonomiska medel och inrapportering till sådan funktion.
IAS Övning
Applikation för hantering av Övningar (Övningsbanken)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards