Arnes kurs 2009

advertisement
Arnes kurs 2009
Rolf Rundfelt
Bakgrund
•
•
•
•
1973 bildas IASC, föregångaren till IASB
1973 bildas också FASB
1976 bildas BFN
I Sverige finns FARs
redovisningskommitte
• 1990 bildas Redovisningsrådet
Bakgrund, forts
• Under 90-talet lockar USA med ett löfte
om att IAS ska kunna tillämpas av
europeiska företag
• Blir dock inte verklighet pga tvivel om att
standarderna tillämpas fullt ut.
• I stället börjar SEC (den amerikanska
finansinspektionen) ett arbete med att
ombilda IASC till IASB.
Bakgrund, forts
• Skillnaden är främst att 14 heltidsanställda
experter ersätter 16 delegationer från olika
länder.
• IASB bildas 2000. Övertar tidigare IAS och
börjar ge ut IFRS.
• Den första standarden efter den som
klargör hur den första tillämpningen av
IAS/IFRS ska gå till gäller redovisning av
förvärv.
Bakgrund, forts
• I Sverige väljer redovisningsrådet redan
1995 att basera sina rekommendationer
på IAS vilket lade grunden för en mjuk
övergång år 2005.
• EUs Lissabonbeslut handlar om att EUs
kapitalmarknader ska integreras för att
kunna konkurrera med USA. En del av
detta är mer enhetliga redovisningsregler
Bakgrund, forts
• 2002 antas IAS-förordningen. IFRS ska
tillämpas i noterade företags
koncernredovisning från 2005.
• Ingen ändring i reglerna för enskilda
företag. Här gäller fortfarande nationella
regler.
• EU är dock på väg att stödja ett förslag till
enhetliga regler också för dessa, det s k
SME-projektet. I Sverige BFNs K3-projekt
Tillsyn
• Enligt IAS-förordningen ska medlemsländerna svara för en kontroll av att IFRS
tillämpas fullt ut.
• Ansvaret ges till CESR som är den
europeiska sammanslutningen av
finansinspektioner.
• CESR har gett ut två standarder som
anger hur tillsynen ska organiseras.
Tillsyn, Sverige
•
•
•
•
ÅRL och domstolar
Från slutet av 80-talet Stockholmsbörsen
2003 bildas Övervakningspanelen
Ersätts 2007 av Finansinspektionen för att
uppfylla kraven i IAS-förordningen
• Det praktiska arbetet delegeras till OMX
och NGM.
Tillsyn, forts
• Samarbete inom CESR för att få
jämförbarhet
• Databas ska bildas
• Tolkningar ska undvikas. Är en uppgift för
IFRIC
• Årsberättelser
Granskning
• Delårsrapporter och årsredovisningar men
också pressklipp. Jämför Rottneros.
• Checklistor?
• IFRS 7, Upplysningar om finansiella
instrument innehåller drygt 100 punkter
som ska informeras om.
• Brev till företag
• Sanktoiner
Väsentlighet
• Av IASBs föreställningsram framgår att
standarderna inte behöver tillämpas på
oväsentliga poster.
• Vad avses med oväsentlighet?
• Det betyder att man inte kan kritisera
sådana avvikelser. I Danmark används
begreppet ”lagliga avvikelser”.
• Ändå tas de ofta upp i brev till företag
Download