SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 243 Pro Clean
Sid 1(4)
Datum: 09-11-04
Omarbetad: 09-03-12
Ersätter: 08-07-23
1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget
Produktnamn: KOMBICLEAN 243 Pro Clean
Användning/produkttyp: Alkaliskt avfettningsmedel
Artikelnummer: 243
Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11 274 30 Skurup Tel.nr.0411-42430, Fax nr.0411-42520
Kontakt: Lars Uhrbom
E-post: [email protected]
2. Farliga egenskaper
Klassificering: Produkten är irriterande (Xi)
R41 RISK FÖR ALLVARLIGA ÖGONSKADOR.
R38 IRRITERAR HUDEN.
Övrigt:
Inandning av dimma kan ge hosta och andningsbesvär.
Produkten är inte brandfarlig.
Produkten är starkt alkalisk (högt pH-värde) och reagerar häftigt med syror.
3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar
Ämnen som ger varan dess farlighet
Kaliumhydroxid
N-(2-karboxyetyl)-N-oktyl-beta-alanin
Isotridecanol, etoxylerad (10 EO)
Primär alcohol C11, poly (5,5) etoxylat
Tetrakaliumpyrofosfat
CAS-nrIEINECS-nr
1310-58-3/232-483-0
94441-92-6/3053186
69011-36-5
34398-01-1/
7320-34-5/230-785-7
Halt %
<2
1-5
1-5
1-5
1-5
Symbol1
C
Xi
Xn
Xn
Xi
R-fraser2
R35-22
R41,38
R22-41
R22-41
R36
Vatten
se punkt 16
1 och 2)
4. Första hjälpen
Symtom: Stänk i ögon ger smärta och kan ge ögonskada. Hudkontakt kan ge rodnad och irritation. Inandning av
dimma kan ge hosta och andningsbesvär.
Förtäring: Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla EJ
kräkning. Omedelbart till sjukhus.
Inandning: Frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten.
Hudkontakt: Skölj genast med mycket vatten. Tag genast av nedstänkta kläder.
Ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken brett isär). Till sjukhus,
ögonläkare.
SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 243 Pro Clean
Sid 2(4)
Datum: 09-11-04
Omarbetad: 09-03-12
Ersätter: 08-07-23
Allmän information:
Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska
eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.
5. Brandskyddsåtgärder
Ej brännbar. Vid kontakt med vissa metaller (t.ex. aluminium, zink) kan vätgas bildas som kan ge explosiv
blandning med luft.
Behållare i närheten av brand flyttas eller kyles med vatten.
6. Åtgärder mot oavsiktliga utsläpp
Förhindra att koncentrerad produkt når avloppet. Späd med mycket vatten eller sug upp med absorberande
material. Observera halkrisken.
STÖRRE SPILL: Valla in och ös/pumpa upp. Vid spill till vatten/avlopp kontakta lokala myndigheter.
7. Hantering och lagring
Hantering: Möjlighet till ögonspolning skall finnas. Följ bruksanvisningen. Blanda aldrig med andra produkter
utan kunskap om detta är riskfritt. Förebygg halkolyckor genom riklig vattenspolning av golv, redskap etc som
varit i kontakt med det koncentrerade rengöringsmedlet.
Lagring: Behållare av plast (polyeten) eller rostfritt stål rekommenderas. Förvaras frostfritt.
8. Begränsning av exponering / personligt skydd
Personliga skyddsåtgärder: Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddshandskar av plast (PVC) eller
gummi (nitril). Skyddsglasögon vid risk för stänk. Skyddskläder vid behov. Vid dimbildande hantering kan
andningsskydd behövas (helmask med P2-filter eller andningsapparat).
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Form: Vätska
Färg: klar
Lukt:
Densitet (kg/m3, 20°C): 1100
Kokpunkt (°C): ca 100
Ångtryck (mmHg, 20°C): som vatten
pH: ca 13 i koncentrat
Löslighet i vatten
(g/l, 20°C): fullständig
10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.
Farliga reaktioner: Vätskan är starkt alkalisk och reagerar häftigt med syror. Kan angripa vissa metaller, trä,
läder och textil.
SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 243 Pro Clean
Sid 3(4)
Datum: 09-11-04
Omarbetad: 09-03-12
Ersätter: 08-07-23
11. Toxikologisk information
Ögonkontakt: Stänk i ögonen ger smärta och kan ge frätsår. Risk för bestående synskada.
Hudkontakt: Kan ge rodnad och irritation.
Inandning: Inandning av dimma kan ge sveda i näsa och hals, hosta och andningsbesvär.
Förtäring: Ger stark sveda, illamående, kräkningar och ev även frätsår i matstrupen.
12. Ekotoxikologisk information
Produkten bedöms kunna ha skadlig inverkan på vattenlevande organismer på grund av sin alkalitet (högt pHvärde). Följande gäller för de viktigaste komponenterna.
Akvatisk toxicitet:
Tensiderna C11-alkoholetoxilat och isotridecanol etoxylerad (10 EO) är giftiga för vattenlevande organismer
(LC50 1-10 mg/L), medan kaliumhydroxid är skadlig (LC50 10-100 mg/L).
N-(2-karboxyletyl)-N-oktyl-beta-alanin, och tetrakaliumpyrofosfat är inte skadliga för vattenlevande organismer.
Biologisk nedbrytbarhet:
Ingående tensider är primärt nedbrytbara (uppfyller kraven för tvätt- och rengöringsmedel enligt KIFS 1998:8,
11kap). N-(2-karboxyl)-N-oktyl-beta-alanin , C11-alkoholetoxilat och isotridecanol etoxylerad (10 EO) är även
biologiskt lättnedbrytbara . Kaliumhydroxid och tetrakaliumpyrofosfat är oorganiska föreningar och kan ej
bedömas på detta sätt.
Bioackumulerbarhet:
Ingen av de ingående komponenterna bedöms vara bioackumulerbara.
13. Avfallshantering
Den koncentrerade produkten utgör farligt avfall och omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Utsläpp
till miljön bör förhindras. Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.
Tömda plastdunkar och plastfat lämnas till återvinnings centraler eller hämtas av lokala entreprenörer under
förutsättning att alla risker har eliminerats. Dunkarna och plastfaten skall tömmas ordentligt och sköljas ur med
vatten.
14. Transportinformation
ADR/RID:
IMDG-koden:
SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 243 Pro Clean
Sid 4(4)
Datum: 09-11-04
Omarbetad: 09-03-12
Ersätter: 08-07-23
15. Gällande föreskrifter
Klassificering/märkning
Hälsofarlig kemisk produkt:
Farobeteckning:
Farosymbol:
Ja
Irriterande
Xi, Andreaskors
Innehåll/ämnen som bidrar till märkningen:
Kaliumhydroxid
Primär alcohol C11poly (5.5) etoxylat
Riskfraser:
R38 IRRITERAR HUDEN
R41 RISK FÖR ALLVARLIGA ÖGONSKADOR
Skyddsfraser:
S26 Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten i
minst 15 minuter och kontakta läkare.
S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt
skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Övriga bestämmelser
Kemikalieinspektionens föreskrift om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2008:2, senast
ändring 2008:6. Klassificerad i enlighet med kriterierna i KIFS 2005:7 samt enligt KIFS 2005:5
(klassificeringslistan).
Bestämmelser om tvätt- och rengöringsmedel enligt direktiven 73/404/EEG och 73/405/EEG.
16. Annan information
Angivna symboler och R-fraser under avsnitt 2 har följande lydelse:
C = frätande
Xi = irriterande
Xn = hälsoskadlig
R22
R35
R36
R38
R41
Farlig vid förtäring
Starkt frätande
Irriterar ögonen
Irriterar huden
Risk för allvarliga ögonskador
Omarbetad 08-07-23. Ändringar har skett under punkt 2,3 och 16.
Omarbetad 09-03-12. Ändringar har gjorts under avsnitt 3,12,15 och 16.
Uppfyller även Kemikaliesvepets miljökrav för fordonstvätt.
Kombi-Kemi AB är anslutet till REPA-registret. Information kan fås från REPA:s kundtjänst, tel 0200-88 03 10