säkerhetsdatablad

advertisement
SÄKERHETSDATABLAD
SDB från Hagmans Kemi AB
Omarbetad: 2006-12-21
Internt nr: 38761
Ersätter datum: 2004-05-11
MICROTALK
1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET
Godkänt för användning
Handelsnamn
Kemiskt namn
Användningsområde
MICROTALK
Talk, Magnesiumsilikat
Fyllmedel (i plast, färg etc)
Artikelnr.
38761
38764
Benämning
1,3 kg
10 kg
Återförsäljare
Företag
Adress
Postnr/Ort
Land
E-mail
Hemsida
Telefon
Fax
Hagmans Kemi AB
Förläggarevägen 2
511 10 Fritsla
Sverige
[email protected]
www.hagmans.com
+46 (0)320 18900
+46 (0)320 70926
Namn
Gunilla Markkola
E-mail
[email protected]
Tel. (arb.)
+46 (0)320 18934
2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR
Nr
1
2
Ämnesnamn
EG-nr
CAS-nr
Konc.
Klassificering
Talk / magnesiumsilicat 238-877-9
14807-96-6 50 - 60 %
Ej märkningspliktig
Magnesiumkarbonat
208-915-9
546-93-0
30 - 40 %
Ej märkningspliktig
Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv,
O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig
SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER
Asbest eller asbestliknande mineral har inte kunnat påvisas i produkten.
3. FARLIGA EGENSKAPER
HÄLSA
Exponering för alla former av damm kan utgöra en potentiell hälsofara. Undvik inandning av damm.
Asbest eller asbestliknande mineral har inte kunnat påvisas i produkten.
4. FÖRSTA HJÄLPEN
GENERELLT
Finkorniga produkter kan verka nötande och ge obehag samt verka lätt uttorkande.
INANDNING
Vid obehag: Frisk luft.
HUDKONTAKT
Tvätta huden med tvål och vatten.
KONTAKT MED ÖGONEN
Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
1(4)
SÄKERHETSDATABLAD
SDB från Hagmans Kemi AB
Omarbetad: 2006-12-21
Internt nr: 38761
Ersätter datum: 2004-05-11
MICROTALK
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
SLÄCKMEDEL
Ej tillämpligt
BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER
Ej brännbart.
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR
Använd personlig skyddsutrustning. (information under punkt 8)
SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN
Inga speciella åtgärder.
ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING
Sopas försiktigt ihop och uppsamlas. Gör rent med vatten.
INFORMATION
Se rubrik nr 13 för information om avfallshantering och destruktion.
7. HANTERING OCH LAGRING
HANTERINGSFÖRESKRIFTER
Inga speciella krav. Förhindra dammning genom att använda sluten hanteringsutrustning och/eller tillfredställande
ventilation(punktutsug).
LAGRING
Inga speciella lagringsförhållanden.
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Se till att luftväxlingen är god. MEKANISK VENTILATION och PUNKTUTSUG kan behövas.
Undvik hantering som genereras dammning.
ANDNINGSSKYDD
Använd andningsskydd då ventilationen är otillräcklig. (dammfilter)
ÖGONSKYDD
Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.
HANDSKYDD
Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar.
HUDSKYDD
Skyddskläder efter behov.
Gränsvärden:
Ämnesnamn
Talk / magnesiumsilicat
CAS nr.
14807-96-6
Intervall ppm
8h
mg/m³
2,0
ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING
http://www.av.se/dokument/afs/afs2005_17.pdf
2(4)
År
1996
Anm.
NGV / Totaldamm
SÄKERHETSDATABLAD
SDB från Hagmans Kemi AB
Omarbetad: 2006-12-21
Internt nr: 38761
Ersätter datum: 2004-05-11
MICROTALK
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Form
Färg
Lukt
Löslighet i vatten
Pulver.
Vit.
Luktfri.
< 0,2%
Fysikaliska och kemiska parametrar
Parameter
Värde / enhet
pH-koncentrat
8 - 10
Smältpunkt
> 1300 °C
Sönderdelningstemp.
~ 600 °C
Densitet
~ 2,8 g/cm³
pH
8-10
Metod/referens
Kommentar
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
STABILITET
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.
REAGERAR MED
Inga kända vid normal hantering.
FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER
Inga kända vid normal hantering.
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
GENERELLT
Som vid allt arbete med finkorniga mineralprodukter bör man undvika luftburet damm.
INANDNING
Om gällande gränsvärden överskrids kan exponering vid inandning av damm utgöra en potentiell hälsorisk.
HUDKONTAKT
Långvarig eller upprepad hudkontakt kan verka uttorkande.
KONTAKT MED ÖGONEN
Kan ge mekanisk irritation.
ANNAN TOXIKOLOGISK INFORMATION
Exponering för talkdamm kan ge upphov till försämrad lungfunktion samt lungförändringar av typ dammlunge typ
(talkos).
12. EKOLOGISK INFORMATION
SLUTSATS
Inga förväntade miljöproblem vid riktig hantering av produkten.
13. AVFALLSHANTERING
GENERELLT
Kan deponeras som normalt avfall. Deponera enligt lokala föreskrifter.
3(4)
SÄKERHETSDATABLAD
SDB från Hagmans Kemi AB
Omarbetad: 2006-12-21
Internt nr: 38761
Ersätter datum: 2004-05-11
MICROTALK
14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten klassad som farligt gods:
Ja
Nej
Ej utvärderat
ANNAN INFORMATION
Icke farlig i samband med transport under UN, IMO, ADR/RID och IATA/ICAO regler.
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
EG-märkning
Nej
Ja
REFERENSER
Leverantörens varuinformation.
INFORMATION
Ej märkningspliktig produkt.
16. ANNAN INFORMATION
PRODUCENTENS ANTECKNINGAR
Säkerhetsdatabladet är baserat på kända data vid revideringsdatumet.
Ändringar är gjorda under punkt: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 16.
UTFÄRDAD:
2006-12-21
4(4)
Ej utvärderat
Download