Bygden är vinnare när det går bra för Sparbanken Eken

advertisement
PRESSMEDDELANDE 2015-04-01
Bygden är vinnare när det går bra för Sparbanken Eken
1,7 miljoner kronor av resultatet kommer att gå tillbaka till bygden, där Sparbanken Eken har
sina kontor. Det beslutade årsstämman på tisdagskvällen, där banken kunde redovisa en vinst
på totalt 32 miljoner kronor för 2014.
Under de sju år banken varit verksam har hela 16 miljoner kronor delats ut till de lokala
stiftelserna, som satsar pengarna i olika projekt som stärker hembygden.
– Vi vill verkligen spela en viktig roll på de orter där vi finns. Det visar vi dels genom att låta en del av
vinsten gå tillbaka, i form av utdelning till stiftelserna. Men också genom att hjälpa till att finansiera
projekt som är betydelsefulla för bygden. Lite som en ekonomisk motor, som möjliggör olika
satsningar helt enkelt, säger bankens vd Leif Fransson.
– Genom att ge tillbaka till den bygd där vi verkar skiljer vi oss från andra banker. Att fler och fler
väljer att bli kunder hos oss tar vi som ett kvitto att de uppskattar vår omtanke om hembygden.
Märkligt bankår
Det fortsätter alltså att gå bra för Sparbanken Eken. Resultatet blev närmare 32 miljoner kronor, vilket
skapats av att det mesta gått bankens väg under året.
– Fast det har varit ett märkligt bankår, med aggressiva räntesänkningar från Riksbanken. Det känns
märkligt när exempelvis de flesta sparkonton som finns i det här landet inte ger någon ränta över
huvud taget. Det är ingen utveckling som vi välkomnar.
– Samtidigt har låneräntor – framför allt på bolån – pressats ner till historiskt låga nivåer. Trots det
pressade ränteläget har banken kunnat förbättra sitt räntenetto med fyra miljoner kronor under året.
Fondsparande ökar
I takt med att räntan på vanligt banksparande har sjunkit och i vissa fall utraderats har kunderna i ökad
utsträckning valt fondsparande. Volymen ökade med 223 miljoner kronor och totalt hade Sparbanken
Ekens kunder drygt 1,3 miljarder kronor placerade i fondsparande vid senaste årsskiftet.
– De flesta fonder utvecklades bra under 2014 och även Sparbanken Eken gynnas av fondsparande
genom de provisionsintäkter vi får, konstaterar Leif Fransson.
Kreditförluster ökade
Det mesta pekar som sagt uppåt för banken. Den samlade affärsvolymen växte med cirka 500 miljoner
kronor. Traditionell inlåning ökade med 150 miljoner kronor och utlåningen låg kvar på ungefär
samma volym.
– Dessvärre måste vi räkna med ökade kreditförluster. Det sammanhänger med en större konkurs för
ett företag inom bankens verksamhetsområde. Exakt var det slutar i det fallet vet vi inte, men för
banken som helhet har vi tagit höjd för att de samlade kreditförlusterna kan komma att uppgå till totalt
33 miljoner kronor. Det motsvarar 0,93 procent av vår utlåning, det vill säga att vi bedömer att vi
kommer att förlora lite över nio kronor per utlånad tusenlapp 2014, på kunder som inte klarar av att
betala sina lån.
– Helst vill vi ju som bank inte förlora något, men styrelsen har gjort bedömningen att förlusterna bör
hålla sig under 0,48 procent i genomsnitt under en femårsperiod, vilket vi har gott hopp om att kunna
infria, säger Leif Fransson.
Nöjda kunder och fler medarbetare
Under 2014 har Sparbanken Eken genomfört ett omfattande varumärkesarbete, där såväl styrelse som
samtliga medarbetare varit involverade. Under detta arbete har strategier och arbetsformer för de
närmaste åren lagts fast. Det övergripande kundlöftet är ”Vi ger tillbaka till bygden”, ett budskap som
även pryder omslaget till bankens årsredovisning 2014.
Att mäta hur kunderna ser på banken är ett sätt att stämma av att strategierna fungerar. Kundmätningar
görs därför årligen och 2014 var det företagskunderna som tillfrågades.
– Vi fick betyget 75 på en skala från noll till 100, vilket kan sammanfattas som mycket nöjda kunder.
Det är över snittet för de sparbanker som deltog i undersökningen och avsevärt över
genomsnittsbetyget för finansbranschen i sin helhet.
Med fortsatt tillväxt – Sparbanken Eken fick över 300 nya kunder 2014 – så växer även
personalstyrkan. Antalet tillsvidareanställda ökade med sju och banken hade vid årsskiftet 64
medarbetare.
För ytterligare information:
Kontakta Leif Fransson, vd Sparbanken Eken, tel 070-253 18 44
Download