Effektiviseringar skapar utrymme för värdeskapande investeringar

11
Prioriteringar 2015
Effektiviseringar skapar utrymme
för v
­ ärdeskapande investeringar
Vår strategiska inriktning, omvärldsfaktorer och förändrat kundbeteende påverkar
valet av Swedbanks prioriteringar. Prioriteringarna fokuserar på långsiktig konkurrenskraft och omfattar de områden vi bedömer bidrar mest till långsiktigt värdeskapande
för våra i­ ntressenter.
Förbättra kundvärdet
• Fortsätta investera i tillgänglighet, transparens,
service och kvalité
• Säkerställa attraktionskraft genom ett förenklat
erbjudande och konkurrenskraftig prissättning
• Stärkt hållbarhetsintegrering i erbjudanden och tjänster
Förbättrat kundvärde är liksom förra året en av våra högsta prioriteringar. Våra kunder driver i allt högre grad den ökande digitaliseringen. De efterfrågar nya och enklare produkter, tillgänglighet var än de befinner sig samt ställer ökade krav på
kompetens och transparens. Det betyder också att de vill utföra
fler och fler tjänster genom självbetjäning, samtidigt som kompetenskraven hos våra medarbetare ökar när den rådgivning
som efterfrågas blir alltmer omfattande. Samtidigt hårdnar
konkurrensen när nya aktörer bryter in i delar av värdekedjan.
Det blir också allt lättare för kunden att jämföra och byta leverantör. Globala och lokala utmaningar innebär även högre krav
på ansvarsfull affärsverksamhet och öppnar möjligheter för nya
investeringsformer och finansiella lösningar som bidrar till hållbar utveckling. För att säkerställa fortsatt attraktionskraft och
därmed lönsamhet behöver vi möta våra kunders ökande krav.
Vårt erbjudande måste vara såväl hållbart som konkurrenskraftigt i pris, kvalité och tillgänglighet. Vi ska driva en flerkanalstrategi; där varje produkt och tjänst, i varje kanal och till varje kund
prissätts på ett transparent och överskådligt sätt. Vi ska bli
ännu bättre på att rikta erbjudanden mot kund, och finnas för
kunden i de situationer den behöver oss och vår rådgivning. Vi
ska fortsätta integrera hållbarhet i vår verksamhet.
Riktade åtgärder kommer att göras framöver för att stärka
vår marknadsposition och bättre möta kundernas efterfrågan.
Öka effektiviteten
• Öka kostnads- och resurseffektiviteten
• Förenkla interna processer och öka automatiseringen
• Öka kompetensöverföringen genom ökad intern rörlighet
Bankprodukter och banktjänster riktade mot privatkunder och
mindre företag blir alltmer likartade. Med detta och den ökade
digitaliseringen följer ökad konkurrens och marginalpress. Ändrade distributionsformer i spåren av digitaliseringen ökar också
kompetenskraven hos våra medarbetare, och minskar behovet
av antalet medarbetare. Ett kostnadseffektivt sätt att ta tillvara och utveckla den potential som finns bland medarbetarna
är att uppmuntra och öka den interna rörligheten i banken. Medarbetare som kontinuerlig utvecklas och har erfarenhet ifrån
olika delar av banken skapar också förutsättningar för förbättrade kunderbjudanden.
Låg inflation och lågräntemiljö försvårar intjäningen för banken, samtidigt som Swedbank under lång tid framöver kommer
att behöva göra investeringar och rationaliseringar i produkter
som bygger på omoderna processer och IT-system. Det gör att vi
kontinuerligt behöver satsa på effektiviseringar i vårt produktutbud och höja resurs- och kostnads­medvetenheten bland våra
medarbetare. Vi ska fortsatt vara en konkurrenskraftig leverantör av banktjänster. Genom smartare och mer hållbara processer
skapar vi långsiktig lönsamhet med utrymme för investeringar
som ökar kundvärdet och möjligheterna till framtida affärer.
Integrera Sparbanken Öresund
• Säkra vår position i en viktig tillväxtregion
• Ge Sparbanken Öresunds kunder tillgång till Swedbanks
­system och produkter
• Realisera kostnadssynergier
Förvärvet av Sparbanken Öresund under 2014 är en viktig del i
vår strategi att växa på befintliga marknader och stärka vår
position i ett viktigt tillväxtområde. Sparbanken Öresunds kunder får i samband med överflyttningen till Swedbank tillgång till
Swedbanks stora produktutbud, och också en högre tillgänglighet till banken med nya digitala tjänster, fler kontor, större
kundsupport och generösa öppettider. Överföringen av Sparbanken Öresunds kunder till Swedbanks plattform kommer att
ge betydande kostnadssynergier som gör det möjligt för oss att
investera ytterligare i vårt kunderbjudande.
Swedbank Årsredovisning 2014