Kursplan Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Smärta ur ett

advertisement
1(4)
Kursplan
Institutionen för hälsovetenskaper
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Smärta ur ett
flerdimensionellt perspektiv; bedömning och behandling, 7,5
högskolepoäng
Nursing Science, Pain from a Multidimensional Perspective; Assessment
and Treatment, Second Level, 7.5 Credits
Kurskod:
Huvudområde:
OM2027
Omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde:
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Avancerad nivå
2009-06-30
Vårterminen 2011
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Vårdområdet
7,5
Omvårdnad/omvårdnadsv
etenskap
A1N
2010-03-29
Akademichef
Mål
Mål för utbildning på avancerad nivå
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(1 kap. 9 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall, utifrån aktuell forskning, den studerande kunna
- urskilja smärtans uppkomst-/ och påverkansmekanismer samt underhåll ur ett flerdimensionellt
perspektiv
- tillämpa adekvata definitioner och begrepp
- urskilja genus-, ålders-, kulturella-, och existentiella aspekter
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande självständigt kunna
- kritiskt granska, jämföra och ta ställning till olika metoder för bedömning och utvärdering
- genomföra adekvata bedömningar och utvärderingar vid olika smärttillstånd och åldrar
- ta ställning till olika behandlingsalternativ vid olika smärttillstånd och åldrar
- informera och undervisa patienter och anhöriga i samband med smärtbedömning och
behandling/omvårdnad samt stödja egenvård
- tillämpliga lagar och författningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall den studerande självständigt kunna
- söka, kritiskt granska och värdera aktuell smärtforskning
Kursens huvudsakliga innehåll
- historiskt och filosofiskt perspektiv
- definitioner och begrepp
2(4)
- smärtfysiologi; neuroanatomi-, biologi-, psykologi
- epidemiologi
- genus-, ålders-, kulturella- och existentiella aspekter
- olika skattnings- och bedömningsinstrument samt metoder för diagnostik och uppföljning vid
olika smärtillstånd och åldrar
- olika behandlingsalternativ samt egenvård vid olika smärttillstånd och åldrar
- dokumentation
- kommunikation och undervisning
- smärta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
- organisation och modeller vid akut- och postoperativ smärta samt multidisciplinär smärtutredning
- informationssökning
- aktuell forskning samt lagar och författningar
Studieformer
Undervisningen innefattar föreläsningar, individuella fält/kliniska studier samt individuellt skriftligt
arbete som redovisas och diskuteras vid seminarium.
Arbetssättet är självstyrt lärande vilket innebär att studenten tar eget ansvar för kunskapssökande
och lärande.
Obligatorisk närvaro vid seminarier och fält/kliniska studier. Fält/kliniska studier görs i samråd med
kursansvarig. Vid frånvaro från fält/kliniska studier och seminarier krävs individuell
ersättningsuppgift som skall genomföras vid lämpligt tillfälle under terminstid. Detta bestäms i
samråd med kursansvarig lärare.
Undervisningen ges på engelska om utländska studenter deltar i kursen.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Smärta, smärtbedömning och smärtlindring, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Individuellt skriftlig och muntlig redovisning av en adekvat smärtbedömning samt smärtlindring
utifrån patientfall och ett aktivt deltagande vid seminarium.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte
universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska
användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).
Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut
2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd,
godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna
bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Smärta, smärtbedömning och smärtlindring
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
Yrkesexamen/generell examen om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi,
medicin eller omvårdnadsvetenskap, varav 15 högskolepoäng skall avse vetenskaplig metod.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
3(4)
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övriga föreskrifter
För att få Väl Godkänt på kursen krävs Väl Godkänt på den individuella skriftliga
examinationsuppgiften.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Referenslitteratur
Arman, Maria & Rensfeld, Arne (2006)
Vårdande som lindrar lidande. Etik i vårdandet
Stockholm: Liber, 135 sidor
Berg Eberhart (2003)
Smärtförvandling: om den långa smärtans onda cirklar och hur man bryter den
Lund: Studentlitteratur, 207 sidor
Bragée Britt (2002)
Kroppens vrede: en bok om smärta
Uddevalla: Albert Bonniers Förlag AB, 306 sidor
Fillingim Roger (2000)
Sex, gender, and pain
Seattle: IASP Press, 393 sidor
Gibson Stepehn J & Weiner Debra K (2005)
Pain in older persons
Seattle: IASP Press, 432 sidor
Haegerstam Glenn (2008)
Smärta: ett mångfacetterat problem
Lund: Studentlitteratur, 239 sidor
Haegerstam Glenn (2007)
Smärta hos äldre
Lund: Studentlitteratur, 269 sidor
Jakobsson Ulf (red) (2007)
Långvarig smärta
Lund: Studentlitteratur, 222 sidor
Linton Steven J (2005)
Att förstå patienter med smärta
Lund: Studentlitteratur, 370 sidor
Melzack, Ronald (2005)
Evaluation of the neuromatrix theory of pain
Journal of Pain Practise, 2005, Jun (5(2), sid 85-94 [Tidskriftsartikel]
Melzack Ronald (1999)
From the gate to neuromatrix
Pain 1999, Pain Suppl 6, sid 121-126 [Tidskriftsartikel]
Olsson Gunnar L & Jylli Leena (red) (2002)
Smärta hos barn och ungdomar
Lund: Studentlitteratur, 453 sidor
Strang Peter (2007)
Cancerrelaterad smärta: onkologisk och palliativa aspekter
Lund: Studentlitteratur, 313 sidor
4(4)
Werner Mads & Strang Peter (2003)
Smärta och smärtbehandling
Stockholm: Liber, 504 sidor
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Litteraturen utgörs alltid av den senaste upplagan. Om en senare upplaga än den angivna finns,
läses denna.
Download