Högmässa - Lovisa svenska församling

advertisement
Högmässa
Tecknet ↑ i gudstjänstordningen utmärker
de moment under vilka församlingen står.
L = liturg, F = församling,
S = försångare, förebedjare, textläsare
I
Inledning
Inledande musik (preludium och/eller psalm)
Inledande välsignelse och växelhälsning
Beredelseord
Syndabekännelse
F
Herre, i ljuset av din sanning bekänner jag
att jag har syndat med tankar och ord,
gärningar och försummelser.
Jag borde ha älskat dig, min Gud, över allting,
men jag har älskat mig själv mer än dig.
Du har gett mig min nästa att älska som mig själv;
Jag bekänner att jag i själviskhet har svikit
genom hjärtats och handens tröghet.
Därför kommer jag till dig och bekänner min skuld.
Döm mig, Gud, men förkasta mig inte.
Jag vet ingen annan tillflykt än din barmhärtighet.
Befrielseord
F
Amen.
Herre, förbarma dig (Kyrie)
↑ Gloria
↑ Treenighetspsalm (Laudamus)
Dagens bön
L
Låt oss be.
– bönen
F
Amen.
II Ordet
Första läsningen
S
F
Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Svarsmusik eller tystnad
Andra läsningen
S
F
Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Dagens psalm
↑ Evangelium
– evangelium
S
Så lyder det heliga evangeliet.
Predikopsalm eller annan musik
Predikan
↑ Trosbekännelse (Credo)
F
Den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen
Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Kyrkliga meddelanden
Musik
Kyrkans förbön
L
Låt oss be.
– bönen
Mellan böneavsnitten sjunger församlingen:
Sista gången:
III Nattvarden
Tillredelsepsalm
under vilken kollekten bärs upp.
Prefationsbönen
L
… Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:
↑ Helig (Sanctus)
Nattvardens instiftelse
Herrens bön
F
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
Fridshälsning (Pax)
↑ O Guds Lamm (Agnus Dei)
Måltiden
Om inte annat meddelas, sker nattvarden med s.k. brutet bord. Ta en särkalk från
bordet till höger och ställ den på bordet till vänster när du går ner. Glutenfritt
bröd finns tillgängligt.
Tacksägelsebön
L
Låt oss be.
– bönen
F
Amen.
IV Avslutning
↑ Lovprisning (Benedicamus) eller lovpsalm
↑ Välsignelse
↑ Sändning
Avslutande musik (psalm och/eller postludium)
Efter gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe tillsammans.
Om inte annat meddelas, sker detta framme i kyrkan.
Välkommen att fortsätta gemenskapen en stund!
Lovisa svenska församling 2014
Download