Högmässa i fastan - Lovisa svenska församling

advertisement
Högmässa
i fastan
Tecknet ↑ i gudstjänstordningen utmärker
de moment under vilka församlingen står.
L = liturg, F = församling,
S = försångare, förebedjare, textläsare
I
Inledning
Inledande musik (preludium och/eller psalm)
Inledande välsignelse och växelhälsning
Beredelseord
Syndabekännelse
O, du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus.
Förbarma dig över mig, fattiga syndare.
Se till mig med barmhärtighet,
så som du såg till Petrus när han hade förnekat dig,
så som du såg till synderskan i fariséens hus
och till rövaren på korset.
Ge mig din heliga nåd
så att jag med Petrus gråter över mina synder,
med synderskan älskar dig av hela mitt hjärta
och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.
Befrielseord
F
Amen.
Herre, förbarma dig (Kyrie)
Dagens bön
L
Låt oss be.
F
Amen.
– bönen
II Ordet
Första läsningen
S
F
Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Svarsmusik eller tystnad
Andra läsningen
S
F
Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Dagens psalm
↑ Evangelium
S
Så lyder det heliga evangeliet.
Predikopsalm eller annan musik
Predikan
↑ Trosbekännelse (Credo)
F
Den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen
Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Kyrkliga meddelanden
Musik
Kyrkans förbön
Litanian eller annan förbön.
L
Litanian
Låt oss be.
Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.
L
… skona oss, milde Herre Gud.
L
För alla synder, för all villfarelse, för allt ont
L
… för den eviga döden
L
… och vid yttersta domen
L
… i hela världen.
L
… riksdag och regering.
L
… hela mänskligheten.
L
Herre, döm oss inte efter våra synder
L
… Jesus Kristus, vår Herre.
III Nattvarden
Tillredelsepsalm
under vilken kollekten bärs upp.
Prefationsbönen
L
… och tillbedjande sjunga:
↑ Helig (Sanctus)
Nattvardens instiftelse
Herrens bön
F
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
Fridshälsning (Pax)
L
Herrens frid vare med er.
↑ O Guds Lamm (Agnus Dei)
Måltiden
Om inte annat meddelas, sker nattvarden med s.k. brutet bord. Ta en särkalk från
bordet till höger och ställ den på bordet till vänster när du går ner. Glutenfritt
bröd finns tillgängligt.
Tacksägelsebön
L
Låt oss be.
F
Amen.
– bönen
IV Avslutning
↑ Lovprisning (Benedicamus) eller lovpsalm
L
Låt oss tacka Herren.
↑ Välsignelse
↑ Sändning
Avslutande musik (psalm och/eller postludium)
Efter gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe tillsammans.
Om inte annat meddelas, sker detta framme i kyrkan.
Välkommen att fortsätta gemenskapen en stund!
Lovisa svenska församling 2014
Download