Högmässa

advertisement
-2-
Högmässa
Psalm
Beredelseord
Syndabekännelse
F: Jag bekänner inför dig, helige Gud,
Att jag ofta och på många sätt
Har syndat med tankar, ord och gärningar.
Tänk på mig i barmhärtighet
Och förlåt mig för Jesu Kristi skull
Vad jag har brutit.
F: Herre, förbarma dig.
P: Kristus, du är den levande Herren.
Du är hos oss efter ditt löfte.
Bevara oss i din närhet.
F: Herre, förbarma dig.
P: Herre, du sitter på Faderns högra sida.
Bed för oss och styrk vår tro.
Vi ser mot din tillkommelses dag.
Du vår Herre, kom.
P: Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse!
……
Jesu, Guds Sons, blod renar oss från all synd.
F: Herre, förbarma dig
F: Detta litar jag på och ta emot förlåtelsen
för Jesu Kristi skull.
Laudamus
Förlåtelsen
Gloria
Kollektbön
Tackbön
P: Herren är mitt ibland oss.
F: I hans namn vill vi bedja.
Kyrie
GT/EP
P: Herre, du blev vår broder.
Du känner vår nöd.
Du bar den på ditt kors.
Ge oss din frälsning.
P: Så lyder Herrens ord
F: Gud, vi tackar dig.
Gradualpsalm
-3-
-4Nattvardsbön
Ev
..… Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
P: Så lyder det heliga evangeliet.
F: Lovad vare du, Kristus.
Predikan
F: Din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.
Trosbekännelsen
Fader Vår
Meddelanden
P: Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.
F: Så är vi, fastän många, en enda kropp,
Ty alla får vi del av ett och samma bröd.
Psalm
(Kollekt samlas in)
P: Herrens frid vare med er.
Kyrkans förbön
O Guds Lamm
Psalm
Kommunionen
Lovsägelsen
Tackbön
P: Upplyft era hjärtan till Gud.
F: Vi upplyfter våra hjärtan
P: Låt oss tacka Gud vår Herre.
F: Allena han är värd vårt tack och lov.
Lovprisningen
P: Låt oss tacka och lova Herren
F: Herren vare tack och lov
Halleluja, halleluja, halleluja.
P: Ja sannerligen, du ensam …..
Välsignelsen
Helig
Psalm
Download