Informationsbrev angående specialkostintyg

advertisement
Falkenberg
Informationsbrevangåendespecialkostintygmedicinskaoch
etiska/kulturellaskäl
Läsdettainformationsbrevinnandufyllerie-tjänsten!Dukangevärdefull
informationsåattviinteändrarmatenmeränvadsombehövs.Omduhar
informationomnågotavnedanståendesåfyllidetunder”Övrigt”på
specialkostblanketten.
Vid sjukdom eller ledighet, ring köket före kl. 8.00 för att undvika att specialkost tillagas och
slängs.Vidändradeförhållandenansvararvårdnadshavarenförattmeddelaköket.
Köketstelefonnummer:
Videventuellafrågorangåendeformuläret,kontakta:
Laktosintoleranshossmåbarn
Laktosintoleransärextremtovanligthosbarnunderfem-sexår(Läkartidningen31januari2012).Omettbarnhar
problemmedmagenärdetdärförtroligareattdetberorpånågotannatänlaktosintolerans.Ommisstanke
finnsattbarnetreagerarpåmjölkärdetviktigtattsökavårdförattfårättdiagnosochintepåegenhand
börjarmedlaktosreduceradkostinnanorsakentillbesvärenärutredda.Detmantrorärlaktosintolerans
kanvaraenmjölksproteinallergiellerannanmedicinskorsakt.ex.enobehandladglutenintolerans.
Hurmycketlaktosklararbarnet/elevenavattäta?
Laktosintoleransärinteensjukdom,enstordelavvärldensbefolkningharennedsattförmågaattbrytaner
laktos.Deflestalaktosintolerantaklararavattfåisigca5-10glaktos/dagjämtfördelatunderdagen.Enviss
nedbrytningavlaktosverkarvarabraförtjocktarmen(Läkartidningen31januari2012).Ombarnet/elevenklararav
attätavanligmatmenbehöverlaktosfrimjölktillmaten,kryssairuta1.Omävenlaktoslågmatbehövs,
kryssairuta2. Glutenintoleransochmjölkproteinallergi
Ombarnet/elevenharbåde
glutenintoleransochmjölkproteinallergivill
vivetaomnianvänderOatlysprodukter.
Deärintemärktamed”mycketlåg
glutenhalt”meninnehållerenligt
tillverkarenintemerän100ppmgluten.
Meddelaunder”Övrigt”omdettillåtsi
barnets/elevensmat.
Sädeslagsallergi
Endelsädeslagsallergikerklararavattfåi
sigenlitenmängdavsädeslagsproteinet.
2012sänktesglutenmängdeniglutenfria
livsmedeltill20ppmgluten.Klarar
barnet/elevendennamängd,fyllidet
under”Övrigt”.
Tålismåmängder
Iblandkanmanätasmåmängderavdetman
vanligtvisintetålexempelvispaprikaellerlöki
kryddblandningar.Fyllideninformationenunder
”Övrigt”.
Tålexempelvisäpple,morotochtomatnärdetär
upphettat.
Vissafrukterochgrönsakertolererasinteråamenkan
ätasiupphettadform,exempelvisäpple.Fylliden
informationenunder”Övrigt”.
Sojaproteinallergi
Isällsyntafallkansojaproteinallergiskapersoneräven
reagerapåproduktersomutvinnsfrånsojabönan,
t.ex.sojalecitin(E322)ellersojabönshemicellulosa
(E426).Fyllideninformationenunder”Övrigt”.
Personuppgifternaiansökanbehandlasenligtpersonuppgiftslagen.Närniansökeromspecialkostmedgernisamtidigtatt
informationenfårbearbetasochlagrasiregisteravansvarigförvaltning.
Falkenberg
Konsistensguide:
Förändradkonsistenskanvaramotiveradvidettellerföljandesymtom
Ø Äterunderlängretidännormalt
Ø Matochdryckrinneruturmunnen
Ø Matsamlasikinderna
Ø Bitaravmatplockasellerspottasuturmunnen
Ø Mathållslängeinnansväljning
Ø Vissmatkanejtuggas
Ø Skadadellerkänsligmunhåla
Ø Hostaellerharklingar
Ø Rosslingellergurgling
Ø Klumpkänslaihalsen
Ø Ätandettröttar
Ø Motoriskaproblem
Väljrättkonsistens:
Diakuteramedsakkunnigpersonal(evlogoped,dietist,pedagog)innanniväljer.
1. Helellerdeladkonsistens
Normalkonsistens,eventuelltdeladimindrebitar.
2. Grovpatékonsistens
Vidlättareätsvårigheter,motoriskaproblemochorkeslöshet.
-Luftig,mjukochgrovkornigkonsistens.(Typsaftigochmjukköttfärslimpa)
3. Timbalkonsistens
Vidtugg-ochsväljsvårigheter,bråckellerförträngningarimatstrupen.Passarförden
somhamstrarmatikindernaellerdärmåltidentarlångtid.
-Mjuk,slät,kortochsammanhållandekonsistens.(Typomelett)
4. Gelékonsistens
Vidstorsväljsvårighet,trögutlöstsväljreflexochskadadellerkänsligmunhåla.
-Mjukochhalkonsistens(Typfromage)
5. Flytandekonsistens
Vidkräkfixering,förträngningarellerskadorisvalgochmatstrupe.
-Slätaberikadevarmaochkallasoppor.(Typtomatsoppa)
6. Tjockflytandekonsistens
Vidnedsattrörlighetimunhålaochsvalg,allmännasväljsvårigheterförträngningar
ellerskadorisvalgochmatstrupe.
-Slätatjockflytandeberikadevarmaochkallasoppor.(Typlöstvispadgrädde)
Personuppgifternaiansökanbehandlasenligtpersonuppgiftslagen.Närniansökeromspecialkostmedgernisamtidigtatt
informationenfårbearbetasochlagrasiregisteravansvarigförvaltning.
Download