Psykisk ohälsa - Riksdagens öppna data

advertisement
Dnr S2016/06730/SF
Socialdepartementet
Till riksdagen
Socialförsäkringsministern
Svar på fråga 2016/17:233 av Johan Forsell (M) Psykisk
ohälsa
Johan Forsell har frågat mig om jag ställer mig bakom Moderaternas
förslag till en rehabiliteringskedja vid lättare psykiska besvär.
Regeringen har valt en annan väg än de skärpta ersättningsregler som
Moderaterna föreslår för att komma till rätta med den psykiska
ohälsan.
Forskningen visar att arbetsplatsnära insatser förkortar sjukfrånvaron
pga. psykisk ohälsa. Det behöver därför säkerställas att insatser vidtas
på arbetsplatserna tidigt när en anställd drabbas av psykisk ohälsa och,
när det är möjligt, redan innan en sjukskrivning är aktuell. Regeringen
tror på den svenska modellen och erbjöd därför parterna på
arbetsmarknaden att komma överens om åtgärder för att minska
sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Parterna har inkommit med en för
respektive sektor partsgemensam avsiktsförklaring (S2016/05357/SF).
Regeringen avser att tillsammans med arbetsmarknadens parter följa
upp det påbörjade arbetet och effekterna på sjukfrånvaron.
Ett arbete har också inletts inom Regeringskansliet i syfte att stärka
den enskildes tillgång till rehabilitering inom rehabiliteringskedjan.
Min bedömning är att de aviserade åtgärderna kommer att medföra så
väl förbättringar i arbetsmiljön som bättre möjligheter för sjukskrivna
anställda att återgå i arbete.
Stockholm den 9 november 2016
Annika Strandhäll
Download