Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att säkerställa

advertisement
Regeringsbeslut
III:5
2016-11-17
S2016/07173/FS
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Socialdepartementet
Uppdrag att säkerställa tillgång till vaccin
Regeringens beslut
Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa tillgången till vaccin för att hantera en möjlig spridning av variolavirus
(smittkoppsvirus).
Ärendet
Smittkoppor förklarades vara en utrotad sjukdom 1980 efter en intensiv
och framgångsrik vaccinationskampanj under 1970-talet. WHO
beslutade samtidigt att allt smittkoppsvirus utom två depositioner i USA
och dåvarande Sovjetunionen skulle förstöras samt att även dessa med
tiden skulle destrueras. Detta har inte hänt och WHO har ännu inte
beslutat om ett datum för att destruera befintliga lager. Orsaken till det
är att det måste finnas virus för att kunna utveckla nya läkemedel mot
smittkoppor. Med anledning av det tidigare anförda finns det skäl att
upprätthålla ett lager av vaccin för att hantera en eventuell förekomst av
variolavirus.
Regeringen avser att avsätta medel för år 2017 för genomförande av
uppdraget. Medlen utbetalas under förutsättning att riksdagen beviljar
medel för ändamålet.
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Anders Klahr
Postadress
103 33 Stockholm
Telefonväxel
08-405 10 00
Besöksadress
Fredsgatan 8
Telefax
08-723 11 91
E-post: [email protected]
Download