Till dig som får vaccin mot humant papillomvirus

advertisement
Information till den vaccinerade
Till dig som får vaccin mot humant papillomvirus
(eller målsman)
Humant papillomvirus (HPV) kan orsaka gynekologiska cellförändringar, cancer i livmoderhalsen, cancer på andra ställen i underlivet och i ändtarmen. Det är viktigt att långsiktigt mäta
vaccinets skyddseffekt mot cancer och cellförändringar, öka kunskapen om hur vaccinet skyddar
och att följa upp misstänkta biverkningar efter vaccination.
Därför ber Smittskyddsinstitutet om ditt samtycke att använda uppgifter om din vaccination
(personnummer, vaccinationsdatum, vaccin) för samkörning med det gynekologiska
cellprovsregistret, Socialstyrelsens hälsodataregister (Cancerregistret, Dödsorsaksregistret,
Patientregistret, Medicinska födelseregistret, Läkemedelsregistret) och regionala vårddatabaser
(t ex register över sparade prover). Vi ber också om ditt samtycke till HPV-analys av i
sjukvården sparade prover, ifall du skulle få HPV-orsakad sjukdom trots vaccination. Dina
vaccinationsuppgifter kommer också att vara tillgängliga för sjukvården via det nationella
vaccinationsregistret Svevac, om du samtycker till detta.
Om du inte samtycker meddela vaccinerande sjuksköterska/läkare. Inga samkörningar görs då,
och endast vaccinationsdatum, vaccin, kön och födelseår registreras.
Du kan kostnadsfritt begära utdrag om dina uppgifter när du vill. Samtycket kan när som helst
återtas. Alla uppgifter är sekretessbelagda enligt Personuppgiftslagen, PuL (1998:204) och
Patientdatalagen (2008:355).
Personuppgiftsansvarig för detta register finns på Smittskyddsinstitutet, tel. 08-457 23 00.
Mer information om projektet finner du på www.smi.se. Du kan också kontakta Eva Netterlid
(telefonnummer finns nedan).
Eva Netterlid
Projektledare
Sektionen för
Vaccinprogram
Smittskyddsinstitutet
Pär Sparén, Professor
Ansvarig för det nationella
kvalitetsregistret för gynekologisk
cellprovskontroll
Karolinska Institutet
Joakim Dillner, Professor
Ansvarig för WHOs globala
referenslaboratorium för
HPV-analys
Universitetssjukhuset MAS
046-18 85 35
[email protected]
Tel: 08-524 86 102
[email protected]
Tel: 040-33 81 26
[email protected]
Denna information lämnas vid varje vaccinationstillfälle.
Version 5
Download