Vaccin mot meningokockbakterier

advertisement
Vaccin mot meningokockbakterier
I dag finns effektiva vaccin mot meningokocker som kan täcka en eller flera
grupper av bakterien. Vaccin finns mot grupperna A, C, W-135 och Y men
ännu inte mot grupp B.
Menveo är ett nytt vaccin och det första konjugerade vaccinet i Sverige som
täcker flera grupper av bakterier. Det skyddar mot de fyra grupperna A, C,
Y och W-135 och har därmed den bredaste täckningen. Att vaccinet är
konjugerat innebär att det försetts med ett bärarprotein som kopplats till ett
polysackaridantigen från meningogockbakteriens kapsel.
Fördelarna med ett konjugerat vaccin är flera:
•
Ett konjugerat vaccin, som Menveo, ger ett effektivare gensvar hos
immunförsvaret och längre skydd än de äldre typerna av vaccin där
effekten är kortvarig och kvarstår endast några år.
•
Ett konjugerat vaccin skyddar också personer som inte vaccinerats,
genom att antalet bärare av bakterier i samhället blir färre – ett
fenomen som kallas flockimmunitet.
•
Ett konjugerat vaccin skapar även ett ”minne” hos immunförsvaret
vilket innebär att man får ännu bättre gensvar vid en förnyad
vaccination. Polysackaridvaccin kan däremot framkalla en reaktion
som gör att gensvaret blir mindre efter en förnyad vaccination.
Menveo är godkänt för vaccinering av vuxna och barn från elva års ålder.
Biverkningar
Biverkningar i form av milda lokala reaktioner som rodnad, svullnad och
ömhet på injektionsstället, kan uppstå hos den som vaccinerar sig. Ett fåtal
personer får feber men allvarliga reaktioner efter vaccinering mot
meningokocker är ovanliga.
Vilka bör vaccineras?
I många länder i Europa vaccineras spädbarn rutinmässigt med ett
konjugerat vaccin mot grupp C meningokocker. I Sverige har antalet fall
varit så få att allmän vaccination inte ansetts nödvändig.
I USA rekommenderar amerikanska Smittskyddsinstitutet CDC vaccination
mot meningokocker av alla barn mellan 11 och 18 år. I vissa stater är det ett
krav för att få gå i skola eller på universitet. CDC rekommenderar också
vaccination av riskgrupper som studenter och soldater som bor tillsammans
i sovsalar eller vistas i trånga utrymmen.
Epidemisk hjärnhinneinflammation är en fruktad sjukdom med potentiellt
dödligt förlopp om patienten inte snabbt kommer under behandling. Därför
är det viktigt att vaccinera sig. Följande grupper rekommenderas vaccin mot
meningokocker:
•
studenter som ska resa utomlands för att studera, det gäller speciellt
resande till USA och Storbritannien
•
resenärer som tänker resa till områden som är kända för utbrott som
till exempel meningitbältet i mellersta Afrika
•
pilgrimsresenärer till Hajj eller Umrah
•
militärpersonal
•
personer som haft nära kontakt med någon som insjuknat.
Av de 65 personer som insjuknade i epidemisk hjärnhinneinflammation i
Sverige 2009, var 24 orsakade av meningokocker grupp B, 22 grupp Y, 12
grupp C, 1 grupp A och övriga 3 okända.
Åtgärder vid utbrott
Epidemisk hjärnhinneinflammation är med tanke på hur allvarlig den är, en
anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och ska anmälas till
smittskyddsläkare. När ett fall rapporterats företas vanligen flera åtgärder:
•
Personer i den smittades närhet, oftast familjemedlemmar, ges
antibiotika i förebyggande syfte. Så görs också om den som insjuknat
befunnit sig bland andra människor i sammanhang som lägervistelse
eller i det militära. Även vaccination kan bli aktuellt.
•
Personer som den senaste veckan varit i kontakt med den som
insjuknat ska vara uppmärksam på symtom på sjukdom. Får man feber
eller vad som liknar influensa ska man snarast söka läkare.
Källor: Smittskyddsinstitutet, Internetmedicin, Världshälsoorganisationen
(WHO).
Download