Rekommendation för vaccination av fjäderfä mot

advertisement
9.5.2014
Rekommendation för vaccination av fjäderfä mot gumborosjuka vid
sjukdomsutbrott
Levande
GUMBORO
Avdödat
GUMBORO
Första
vaccinationen
vid 2-8
veckors ålder,
en boosterdos
vid behov
vid 16-20
veckors
ålder
(senast 3-4
veckor
innan
värpningen
inleds)
Far- och
morföräldrar
X
X
Föräldrar
X
X
Värphöns
X*
Vaccin
Äggproduktion
Broiler
Far- och
morföräldrar
X
X
Föräldrar
X
X
Slaktkycklingar (X)**
X* Vaccination vid 3-5 veckors ålder
(X)** På problemgårdar vid 10-14 dagars ålder
Rekommenderad intervall mellan vaccinationerna är 4 veckor, intervallen ska alltid vara minst 2 veckor.
Rekommendation för vaccination mot gumboro vid akut sjukdomsutbrott 2014:
 Anvisningarna ska följas noggrant då moderfåglar vaccineras så att de skyddande antikropparna
överförs till kycklingarna via ägget. Moderfåglar vaccineras med ett levande vaccin som ges i
dricksvattnet vid 3-8 veckors ålder och med ett avdödat vaccin som injiceras vid 16-20 veckors ålder.
Avsikten är att ge moderfåglarna en hög immunitet under uppväxtperioden så att de maternala
antikropparna som överförs till de nykläckta kycklingarna skyddar dem från smitta. Kycklingarna förblir i
allmänhet immuna tills de är 2-3 veckor gamla.
 Man bör se till att unghönsen eller slaktkycklingarna härstammar från ändamålsenligt vaccinerade
moderfåglar.

Värphönsen vaccineras i uppfödningsstallet med levande vaccin i dricksvattnet då de skyddande
antikropparna från moderfåglarna tar slut (vid cirka 3-5 veckors ålder). Om kycklingarna vaccineras
redan vid 2-3 veckors ålder kan de fortfarande ha antikroppar från modern. Då lönar det sig att
vaccinera dem en andra gång efter ytterligare några veckor så att alla fåglar får skydd.
 Endast sådana vaccinerade fåglar vars antikroppar enligt undersökning ligger på en tillräckligt hög
nivå förflyttas till värphönseriet. Immunitet bildas cirka 2 veckor efter vaccinationen.
 Vaccinationsprogrammet för ungfåglar kan ändras vid behov. Om vaccination av slaktkycklingar
beslutas från fall till fall efter konsultation med slakteriets hälsovårdsveterinär.
Download